20 / 04 / 2024

3 ildeki 55 adet arsa ve arazi 38 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor: Milli Emlak satış Nisan 2024!

3 ildeki 55 adet arsa ve arazi 38 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor: Milli Emlak satış Nisan 2024!

Milli Emlak, 3 ilde yer alan 55 adet arsa ve araziyi satıyor. Peki hangi illerdeki arsa ve araziler satılacak? İşte ayrıntılar... Hakkari Şemdinli Milli Emlak, Konya Seydişehir Milli Emlak ve Antalya Korkuteli Milli Emlak tarafından, toplam 55 adet arsa ve arazi satışa sunuluyor. Söz konusu gayrimenkul satışları ile ilgili tüm detaylar tek tek açıklandı. 

Hakkari Şemdinli Milli Emlak tarafından, Altınsu Köyünde yer alan 1 adet bahçe vasıflı, imarsız arazi satılıyor. Söz konusu arazi için satış ihalesi 15 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

Hakkari Şemdinli'de yer alan arazinin geçici teminat bedeli 24 bin 169 TL, yüzölçümü de 966,76 metrekare olarak açıklandı. 

KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf tutulan arazinin fiyatı 241 bin 169 TL şeklinde belirlendi. Peşin ödeme yüzde 20 indirim ya da taksitle ödeme imkanı sunuluyor. 

3 ildeki 55 adet arsa ve arazi 38 bin TL den başlayan fiyatlarla satılıyor: Milli Emlak satış Nisan 2024!

Konya Seydişehir Milli Emlak tarafından da 12 adet Hazine taşınmazı satışa sunuluyor. Arsa ve arazilerden oluşan gayrimenkuller için satış ihalesi 18 Nisan'da saat 09:00'da yapılacak. 

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki gayrimenkullerin yüzölçümleri 673,26 metrekare ile 17 bin 508 metrekare arasında değişiyor. Arsa ve arazilerin geçici teminat bedelleri 212 bin 500 TL'den fiyatları da 850 bin TL'den başlıyor. 

KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf olan gayrimenkuller için ödemeler taksitle de yapılabiliyor. 

3 ildeki 55 adet arsa ve arazi 38 bin TL den başlayan fiyatlarla satılıyor: Milli Emlak satış Nisan 2024!

Antalya Korkuteli Milli Emlak Şefliği de 25 Nisan'da saat 09:15'te 42 adet arsa ve araziyi satıyor. 

Söz konusu arsaların büyüklükleri 72.97 metrekareden, geçici teminat bedelleri 1.250 TL'den, fiyatları da 38 bin TL'den başlıyor. 

3 ildeki 55 adet arsa ve arazi 38 bin TL den başlayan fiyatlarla satılıyor: Milli Emlak satış Nisan 2024!

İlan metinleri:

ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞI
( MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ)

S. NOİLİİLÇESİMAHALLESİ/
KÖYÜ
ADAPARSELY.ÖLÇÜMÜCİNSİHİSSEİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT(TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1HakkariŞemdinliAltınsu Köyü101476966,76BahçeTamİmarsız241.169,0024.169,0015.04.202414.00

1-) Yukarıda tapu bilgileri yazılı 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ilan metninde belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı Ek Hizmet Binası Şemdinli Milli Emlak Servis Şefliği odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3-) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
4-) Satışı yapılacak taşınmaz mal, taşınır mal ve irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir
5-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şemdinli Milli Emlak servis Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
6-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırayla devam edecektir.
7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-) İta Amiri İhale kararını 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.
9-)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işle bedeli olarak, 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
10-) Satışı yapılan taşınmazın, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
11-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve http://hakkari.csb.gov.tr// adresinden görülebilir.
İLAN OLUNUR.

-------------------

SEYDİŞEHİR  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

 
S. No Ada NoParsel NoYüzölçümü (M2)Hazineİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İHALENİN
MahallesiMevkisiCinsiHissesiTARİHİSAATİ
1Ulukapı Tarla182018673,26Tam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alan-Park ve Yol850.000,00212.500,0018.04.202409:00
2Gevrekli Ham Torak39716.714,68Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı1.125.000,00281.250,0018.04.202409:15
3Gevrekli Ham Torak40715.887,24Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı1.100.000,00275.000,0018.04.202409:30
4Ortakaraören Arsa471113.438,80Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı1.881.500,00470.375,0018.04.202409:45
5Başkaraören Arsa18975.214,64Tam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı800.000,00200.000,0018.04.202410:00
6Başkaraören Arsa18985.214,64Tam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı782.196,00195.549,0018.04.202410:15
7Başkaraören Arsa18996.674,59Tam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı1.025.000,00256.250,0018.04.202410:30
8Başkaraören Arsa189106.674,60Tam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı1.025.000,00256.250,0018.04.202410:45
9Diklitaş Ham Torak10829.888,92Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı1.030.000,00257.500,0018.04.202411:00
10Kuran Arsa115217.508,91Tamİmarsız1.800.000,00450.000,0018.04.202411:15
11Kuran Ham Torak129116.851,67Tamİmarsız1.750.000,00437.500,0018.04.202411:30
12İncesu Arsa15513.373,96Tam1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı1.050.000,00262.500,0018.04.202411:45

1- Yukarıda özellikleri belirtilen 12  adet taşınmaz malın satış   ihalesi   2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonunu tarafından yapılacaktır.
2- Satışı  yapılan taşınmaz mallardan KDV alınmayacaktır.  
3- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.  5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
4- Satışı yapılan taşınmaz mallardan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
6- Şartname ve ekleri idarimizde bedelsiz olarak görülebilir.
7-Satışı  yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından  doğabilecek her türlü iftilaflar alıcısına aittir.
8-  Türkiye genelindeki ihale bilgileri http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.             
9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi ( irtifak hakkı ) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli:
5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için  %1 (yüzde bir ), 5 milyon TL den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (bindebeş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 ( onbinde yirmi beş )  oranında
satış bedelinden peşin döner sermaye ücreti tahsil edilir.  Yapılan işlem üzerinden tahsil edilen döner sermaye ücreti, iadesine ilişkin Mahkeme kararı haricinde hiçbir şekilde iade edilmez.
10- İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nufüs Müdürlüğünce tastikli  nüfus kayıt önneği ve ikametgah ilmuhaberi, gerçek kişilerin T.C tüzel kişlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde , teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)
b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde  2024 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü,
d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.    
İLAN OLUNUR

-----------------------

KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

SATILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No 

Taşınmaz  No

Mahallesi 

Ada

Parsel

Yüzölçümü   (m2)

Hisse Oranı 

Cinsi 

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale  Tarihi

İhale Saati

1

07120114514

Esenyurt Mahallesi

147

20

344,96m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

          363.000,00 TL

     36.300,00 TL

25/04/2024

09:15

2

07120114513

Esenyurt Mahallesi

147

19

79,02m²

Tam

Tarla 

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Avlu amaçlı Kullanılmaktadır.

            83.000,00 TL

       8.300,00 TL

25/04/2024

09:30

3

07120114527

Esenyurt Mahallesi

150

19

314,76m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Boş ve İşgalsiz

          331.000,00 TL

     33.100,00 TL

25/04/2024

09:45

4

07120114523

Esenyurt Mahallesi

150

17

704,52m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

          800.000,00 TL

     80.000,00 TL

25/04/2024

10:00

5

07120116096

Esenyurt Mahallesi

102

39

505,74m²

Tam

Tarla 

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

          700.000,00 TL

     70.000,00 TL

25/04/2024

10:15

6

07120114519

Esenyurt Mahallesi

150

12

569,35m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Boş ve İşgalsiz

          650.000,00 TL

     65.000,00 TL

25/04/2024

10:30

7

07120114499

Esenyurt Mahallesi

141

9

765,97m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

          850.000,00 TL

     85.000,00 TL

25/04/2024

10:45

8

07120113641

Esenyurt Mahallesi

102

17

72,97m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Avlu amaçlı Kullanılmaktadır.

            77.000,00 TL

       7.700,00 TL

25/04/2024

11:00

9

07120114509

Esenyurt Mahallesi

142

3

254,60m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Avlu amaçlı Kullanılmaktadır.

          268.000,00 TL

     26.800,00 TL

25/04/2024

11:15

10

07120114963

Esenyurt Mahallesi

102

16

217,13m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Avlu amaçlı Kullanılmaktadır.

          228.000,00 TL

     22.800,00 TL

25/04/2024

11:30

11

07120114163

Esenyurt Mahallesi

103

4

120,98m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Avlu amaçlı Kullanılmaktadır.

          128.000,00 TL

     12.800,00 TL

25/04/2024

11:45

12

07120116097

Esenyurt Mahallesi

102

40

339,19m²

Tam

Tarla 

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

          424.000,00 TL

     42.400,00 TL

25/04/2024

12:00

13

07120114528

Esenyurt Mahallesi

170

1

382,67m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

          402.000,00 TL

     40.200,00 TL

25/04/2024

12:15

14

07120114521

Esenyurt Mahallesi

150

14

499,85m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

          525.000,00 TL

     52.500,00 TL

25/04/2024

14:00

15

07120114635

Kargın Mahallesi

116

6

1.232,53m²

Tam

Bahçe

1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı

Mesken amaçlı Kullanılmaktadır.

       1.840.000,00 TL

   184.000,00 TL

25/04/2024

14:15

16

07120117388

Bahçeyaka Mahallesi

135

1

5.119,64m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

       1.600.000,00 TL

   160.000,00 TL

25/04/2024

14:30

17

07120112156

Beğiş Mahallesi 

113

1

1.629,49m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Bir kısmı Tarımsal Olarak Kullanılmaktadır.

          700.000,00 TL

     70.000,00 TL

25/04/2024

14:45

18

07120102243

Kevzer Mahallesi 

149

9

189,28m²

Tam

Çalılık

1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol 

Bir kısmı Tarımsal Olarak Kullanılmaktadır.

            38.000,00 TL

       3.800,00 TL

25/04/2024

15:00

19

07120102287

Kevzer Mahallesi 

153

407

81,50m²

Tam

Taşlık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Tarımsal Olarak kullanılmaktadır.

            12.500,00 TL

       1.250,00 TL

25/04/2024

15:15

20

07120102305

Kevzer Mahallesi 

157

31

1.731,28m²

Tam

Çalılık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          350.000,00 TL

     35.000,00 TL

25/04/2024

15:30

21

07120103792

Kozağacı Mahallesi 

161

35

964,12m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          200.000,00 TL

     20.000,00 TL

25/04/2024

15:45

22

07120103783

Kozağacı Mahallesi 

104

105

5.501,43m²

Tam

Ham Toprak ve Taşlık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

       1.000.000,00 TL

   100.000,00 TL

25/04/2024

16:00

23

07120111101

Küçüklü Mahallesi 

294

31

1.302,01m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          261.000,00 TL

     26.100,00 TL

25/04/2024

16:15

24

0712011102

Küçüklü Mahallesi 

294

32

1.304,41m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          210.000,00 TL

     21.000,00 TL

25/04/2024

16:30

25

07120100545

Yeşilyayla Mahallesi

175

10

948,00m²

485/948         (485.00m²)

Arsa

Konut Alanı

Boş ve İşgalsiz

       1.250.000,00 TL

   125.000,00 TL

25/04/2024

16:45

26

07120113705

Akyar Mahallesi

164

33

970,11m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          388.044,00 TL

     38.804,40 TL

26/04/2024

09:15

27

07120113536

Akyar Mahallesi

166

29

1.867,62m²

Tam

Hali Arazi

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          373.524,00 TL

     37.352,40 TL

26/04/2024

09:30

28

07120117907

Akyar Mahallesi

257

60

2.417,70m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

       1.220.000,00 TL

   122.000,00 TL

26/04/2024

09:45

29

07120117908

Akyar Mahallesi

257

61

1.085,90m²

Tam

Tarla 

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          542.950,00 TL

     54.295,00 TL

26/04/2024

10:00

30

07120103651

Kırkpınar Mahallesi

157

4

506,61m²

Tam

Ham Toprak ve Taşlık

1/25000 Köy Yerleşik Alanı

Avlu amaçlı kullanılmaktadır.

          506.610,00 TL

     50.661,00 TL

26/04/2024

10:15

31

07120103664

Kırkpınar Mahallesi

165

50

513,13m²

Tam

Ham Toprak ve Taşlık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Tarla olarak kullanılmaktadır.

          205.252,00 TL

     20.525,20 TL

26/04/2024

10:30

32

07120106401

Küçükköy Yaylası

142

41

3.250,12m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          700.000,00 TL

     70.000,00 TL

26/04/2024

10:45

33

07120106542

Küçükköy Yaylası

170

62

484,33m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          339.031,00 TL

     33.903,10 TL

26/04/2024

11:00

34

07120106543

Küçükköy Yaylası

170

63

196,26m²

Tam

Tarla 

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Tarla olarak kullanılmaktadır.

          100.000,00 TL

     10.000,00 TL

26/04/2024

11:15

35

07120106544

Küçükköy Yaylası

170

64

462,84m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          231.420,00 TL

     23.142,00 TL

26/04/2024

11:30

36

07120106533

Küçükköy Yaylası

214

25

1.750,95m²

Tam

Ham Toprak ve Taşlık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

          437.737,50 TL

     43.773,75 TL

26/04/2024

11:45

37

07120106536

Küçükköy Yaylası

214

83

828,52m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Avlu amaçlı kullanılmaktadır.

          665.000,00 TL

     66.500,00 TL

26/04/2024

12:00

38

07120104741

Taşkesiği Mahallesi

457

73

322,17m²

Tam

Arsa

1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol 

Pompa İstasyon Binası

          145.000,00 TL

     14.500,00 TL

26/04/2024

12:15

39

07120104601

Taşkesiği Mahallesi

663

30

4.200,32m²

Tam

Ham Toprak ve Taşlık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

       2.000.000,00 TL

   200.000,00 TL

26/04/2024

14:30

40

07120104641

Taşkesiği Mahallesi

666

12

3.505,53m²

Tam

Taşlık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Boş ve İşgalsiz

       1.402.000,00 TL

   140.200,00 TL

26/04/2024

14:45

41

07120104578

Taşkesiği Mahallesi

477

182

5.423,79m²

Tam

Ham Toprak ve Taşlık

1/25000 Planda Tarım Alanı 

Mesken ve avlu amaçlı Kullanılmaktadır.

       2.650.000,00 TL

   265.000,00 TL

26/04/2024

15:00

42

07120116680

Küçükköy Mahallesi

384

12

6.675,35m²

Tam

Ham Toprak

1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol 

Mesken ve ağıl amaçlı Kullanılmaktadır.

       4.228.005,00 TL

   422.800,50 TL

26/04/2024

15:15

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No 

Taşınmaz  No

Mahallesi 

Ada

Parsel

Yüzölçümü   (m2)

Kiraya Verilecek m2

KİRALAMA AMACI

Kira Süresi 

Fiili Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale  Tarihi

İhale Saati

41

07120104351

Sülekler Mahallesi      9 nolu dükkan

116

21

1.958,48 m²

200,00m²

Ticaril Amaçlı

5 Yıl

Hal ve Ardiya

         58.000,00 TL

17.400,00

26/04/2024

15:30

1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan 1-40 sıradaki taşınmazların satış ihalesi, tablonun ilgili sütununda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 41. sıradaki taşınmazın kiralama ihalesi ilgili sütununda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g. Maddesine göre pazarlık Usulü ile yapılacaktır
2- İhaleler, Korkuteli Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini veya ikamete ilişkin beyanını ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu yerden alacakları 2024 yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- Bankalarca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir ancak Banka Teyit Yazısı ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Korkuteli Malmüdürlüğüne yatırılabileceği gibi Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından veya uygulamalarından  Malmüdürlüğünün  Ziraat Bankası Korkuteli Şubesindeki TR85 0001 0000 4100 0010 0050 55 IBAN no.lu hesabına  para yatırma, havale, EFT gibi yollarla da geçici teminat ödemeleri yapılabilecek ancak ödemeye ilişkin dekontla birlikte Malmüdürlüğünden alınmış onaylı Alındı Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişinin aslının ibrazı gerekmektedir.
5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
7- Satışı yapılan taşınmazlar Katma Değer Vergisinden ve 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi ve harçtan müstesna tutulmuştur. 
8- Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca satış bedelinin peşin ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanmaktadır. 
9-Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.                                                                                                                                                                                                          
10- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Korkuteli Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
11- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ihale saatine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

2 Nisan Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? 1 dolar kaç TL? 2 Nisan 2024 dolar/TL kuru

En uygun konut kredisi Nisan 2024! Yeni ev alacaklar için konut kredisi kampanyası var mı? Konut kredisi faiz oranları..

Nakit ihtiyacı olanlar hemen baksın! İhtiyaç kredisi çekerken bu hatalardan uzak durun!

Mazota zam var mı? Seçim sonrası benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları 2 Nisan 2024!


Geri Dön