20 / 05 / 2024

3 maddede kat mülkiyeti nasıl kurulur?

3 maddede kat mülkiyeti nasıl kurulur?

Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek "3 maddede kat mülkiyeti nasıl kurulur" konusunu kaleme aldı...1. Kat mülkiyeti nedir?

Kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bağımsız mülkiyet hakları kurulmasıdır. Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet türüdür. 

2. Kat mülkiyeti kurulması için gerekli belgeler nelerdir?

Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte Tapu Müdürlüğü’nde talepte  bulunması gerekir;

- Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi,

- Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.

3. Kat mülkiyeti nasıl kurulur?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3/3. maddesi; "Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir." ve aynı Kanunun 14/3. fıkrası ise; "Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır." şeklindedir. 

Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile kurulur. Kat mülkiyetinin kurulması için ana yapının tamamlanmış olması gerekir. Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulması mümkün değildir. 

Tapu memurunun, yukarıda sayılan belgelerin usulüne uygun/eksiksiz olduğuna ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenlemesi gerekir. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılmaktadır.

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanmakta ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarasını  almaktadır. 

Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunmaktadır. Aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanmaktadır. 

Avukat Kadir KURTULUŞ - Avukat Figen ŞİMŞEK

5 maddede mirastan mal kaçırma davası!
 


Geri Dön