19 / 06 / 2024

49 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olabilirsiniz! Bitlis, Konya ve Van'da 23 adet arsa satılıyor!

49 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olabilirsiniz! Bitlis, Konya ve Van'da 23 adet arsa satılıyor!

Bitlis, Konya ve Van'da 23 adet arsa 49 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Peki satışı yapılacak arsaların büyüklükleri kaç metrekare? Hangi ildeki arsalar ne kadar? İşte ayrıntılar...Bitlis, Konya ve Van'da 23 adet arsa Belediyeler tarafından satışa sunuldu. Söz konusu arsaların satışları ile ilgili ilan metinleri tek tek yayımlandı. 

Bitlis Belediyesi, Merkez ilçesinde yer alan 12 adet arsayı satıyor. Bitlis'teki arsalar için satış ihalesi 25 Haziran'da saat 09:20'de yapılacak.

Söz konusu arsaların büyüklükleri 246,58 metrekare ile 8 bin 949 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 1.479 TL ile 93 bin 969 TL arasında değişiyor. 

1.000 TL, 1.500 TL ve 5 bin TL şartname ücreti belirlenen Bitlis'teki arsaların fiyatları ise 49 bin 414 TL'den başlıyor, 3 milyon 132 bin 325 TL'ye kadar yükseliyor. 

49 bin TL den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olabilirsiniz! Bitlis, Konya ve Van da 23 adet arsa satılıyor!

Konya Beyşehir Belediyesi de 10 adet arsayı 25 Haziran'da saat 11:00'de açık teklif usulü ile satışa sunuyor. Arsaların büyüklükleri 409,73 metrekare ile 689,45 metrekare arasında değişiyor. 

Konya Beyşehir'deki arsaların geçici teminat bedelleri 7 bin 800 TL'den başlıyor 11 bin 80 TL'ye kadart yükseliyor. Arsaların fiyatları ise 260 bin TL ile 395 bin TL arasında değişiyor. 

49 bin TL den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olabilirsiniz! Bitlis, Konya ve Van da 23 adet arsa satılıyor!

Van Edremit Belediyesi ise Yeni Mahallede yer alan arsayı 26 Haziran'da saat 11:00'de satışa sunuyor. Söz konusu arsanın büyüklüğü 931,32 metrekare olarak açıklandı.

Van Edremit'teki arsanın geçici teminat bedeli 101 bin 979,54 TL, fiyatı ise 3 milyon 399 bin 318 TL şeklinde belirlendi. 

49 bin TL den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olabilirsiniz! Bitlis, Konya ve Van da 23 adet arsa satılıyor!

İlan metinleri:

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi (açık teklif) usulüne göre mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN

 1. Adresi                                                             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
 2. Telefon                                                                       : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)
 3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres           :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
 4. İnternet Adresi                                                : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     : Aşağıya çıkartılmıştır.
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu
4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                                : Aşağıya çıkartılmıştır.

 

Sıra NoVASFIMAHALLEADA NOPARSEL NOİMAR
DURUMU
TOPLAM TAPU ALANISATILACAK ALAN (Hisse)Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
Şartname
Ücreti
İhale Tarihiİhale Saati
1ArsaHüsrevpaşa109313A-2666,13TAM₺166.532,50₺4.995,98₺1.500,0025.06.202409:20
2ArsaHüsrevpaşa108419E:2.25 Kat:7 Kon. Alanı2.434,68563,08₺225.232,00₺6.756,96₺1.500,0025.06.202409:40
3ArsaHüsrevpaşa110711A-22.691,62109,81₺49.414,50₺1.482,44₺1.500,0025.06.202410:00
4ArsaPapşin12953A-2477,2TAM₺95.440,00₺2.863,20₺1.000,0025.06.202410:20
5ArsaSekizağustos19099A-2246,58TAM₺49.316,00₺1.479,48₺1.000,0025.06.202410:40
6ArsaSekizağustos258207A-2312,81TAM₺62.562,00₺1.876,86₺1.000,0025.06.202411:00
7ArsaSekizağustos258208A-2425,22TAM₺85.044,00₺2.551,32₺1.000,0025.06.202411:20
8ArsaBeşminare13851A-2 Konut Alanı8.949,50TAM₺3.132.325,00₺93.969,75₺5.000,0025.06.202411:40
9ArsaSekizağustos258209A-21.010,02TAM₺202.004,00₺6.060,12₺1.000,0025.06.202413:40
10ArsaSekizağustos25844Ağaçlandırılacak Alan1.701,45TAM₺306.261,00₺9.187,83₺1.000,0025.06.202414:00
11ArsaSekizağustos258145A-2431,93TAM₺86.386,00₺2.591,58₺1.000,0025.06.202414:20
12ArsaTaş12878A-2302,10TAM₺60.420,00₺1.812,60₺1.000,0025.06.202414:40

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; yukarıda belirlenen bedeller karşılığında şartname almaları şart olup, pey sürme işlemi her ihale için de ayrı ayrı yapılacaktır. Kapalı teklif usulüne göre yapılacak ihalede alıcılar tekliflerini kapalı zarfta teslim edecek olup, verdiği tekliften sonra tüm alıcılar arasında sözlü olarak yeniden pey sürme işlemi yapılacaktır.
6- İsteklilerden istenilen belgeler.
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,
6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası (TR55-0001-0000-9313796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat Hesabı (Ziraat Bankası TR***********3-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.
      Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.
6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

 1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin                 (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)
6.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.
6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemize borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.
6.10.SGK borcunun olmadığına dair güncel yazısı.
6.11.Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazısı.
7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmeleri şart olup, kapalı teklif usulüne göre hazırlanacak dosyaların kanunda belirtildiği üzere kapalı zarfta teslim edilecek ve katılımcılar arasında sözlü teklif alınacaktır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.
8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.
9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir. İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi 1385 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda yüzde yirmi indirim sağlanacak, taksitli satış talep edilmesi durumunda dörte biri peşin olacak şekilde iki yıla kadar taksit imkânı sağlanacak ve geri kalan alacağa kanuni faiz uygulanacak olup, geriye kalan parsellerin ihale bedellerinin tamamı peşin ödenecektir.
12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

--------------------

BEYŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 10 (On) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.


Sıra
No

 
  MahalleAda NoParsel
No
MevkiiCinsi Yüz
ölçümü
(m2)
HisseMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (%3)
(TL)
1Kurucuova19511MalandaArsa689,45Tam395.000,0011.850,00
2Kurucuova19512MalandaArsa479,74Tam280..000,008.400,00
3Kurucuova19513MalandaArsa523,21Tam300.000,009.000,00
4Kurucuova19514MalandaArsa523,21Tam300.000,009.000,00
5Kurucuova19515MalandaArsa523,21Tam300.000,009.000,00
6Kurucuova19516MalandaArsa523,20Tam300.000,009.000,00
7Kurucuova19517MalandaArsa523,21Tam300.000,009.000,00
8Kurucuova19518MalandaArsa523,21
Tam
300.000,009.000,00
9Kurucuova1968MalandaArsa409,73
Tam
260.000,007.800,00
10Kurucuova1969MalandaArsa409,74Tam260.000,007.800,00

1. İhale 25/06/2024 Salı günü saat 11.00'de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
3.  İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; İhale tarihine takip eden 15 gün içerisinde yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur. 

----------------------

T.C.
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İHALE İLANI

 

 1. VAN İli, Edremit İlçesi Yeni Mahallesi 7608 ada, 5 nolu parselde bulunan 931,32 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
Sıra NoMahalleAdresiİş Miktarı (M²)TürüSatış Muhammen Tahmin Bedeli (TL)% 3 Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1.Yeni Mahalle7608 ada, 5 nolu parsel931,32Arsa3.399.318,00101.979,5426.06.202411:00

NOT: Muhammen tahmin bedel KDV’ Hariçtir.

 1. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
 1. Dilekçe (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
 2. Kanuni ikametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet) (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli)
 5. Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz.
 6. Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Alınabilir.)(İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)
 7. Şartname Bedeli Makbuzu; Madde 1. de belirtilen iş için 5.000,00 TL
 8. SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)
 9. Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi, (2024 yılı içerisinde alındığına dair olacaktır.)
 10. Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli)
 11. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)
 12. Taşınmaz (Arsa) satış idari şartnamesi (İstekli tarafından kaşe ve imzalı olacaktır.)

        İstekliler; (d, i, j, k ) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.

3- Muhammen bedel üzerinden %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 150 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır. İstekliler 1. Tekliflerini muhammen bedel üzerinde verebilirler. İstekliler muhammen bedelin üzerinde teklif vermeleri durumunda muhammen bedel üzerinden yatırılan % 3 oranındaki geçici teminat bedeli geçerlidir. 
4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesinisatın almak zorundadır. Şartnameyi satın almak isteyenler madde 2 ‘nin “g” bendinde belirtilen tutarı/şartname bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır.
5-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
6-Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 26/06/2024 tarih ve saat 11:00’ e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/Van) teslim etmek zorundadırlar.
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.
8-KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.
9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm vergilerin yatırılması ve taşınmazın bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesap numarasına “peşin”  olarak ödeme yapılacaktır.
10-Satışı yapılan taşınmazın Tapu Tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemizin hesap numarasına peşin olarak yatırıldıktan sonra, ihale bedeli ve vergilere ilişkin banka makbuzları Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz edildikten sonra Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından taşınmazın teslimat işlemleri başlatılacaktır.
11-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
12-İdari şartname, ilan ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K hükümleri geçerlidir.
13-İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
14-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İletişim:
VAN Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 (432) 312 22 00- Dâhili (1242-1006)
İLAN OLUNUR.

6 Şubat depremlerini bilmişti! Ünlü deprem kahininden Türkiye için yeni uyarı geldi!

Kentsel dönüşüm hızlandı! Artık kiracılar ve mülk sahipleri ortak paydada buluşabiliyor!

Hisseli arsa, tarla, arazi alınır mı?


Geri Dön