14 / 07 / 2024

Adana ve Isparta’da taksitle arsa ve arazi fırsatı! 74 bin TL’den başlayan fiyatlarla

 Adana ve Isparta’da taksitle arsa ve arazi fırsatı! 74 bin TL’den başlayan fiyatlarla

Milli Emlak, Adana ve Isparta’da bulunan toplam 12 adet arsa ve araziyi satışa çıkardı.  74 bin TL’den başlayan gayrimenkullerde taksit imkanı da var. İşte ayrıntılar…Milli Emlak tarafından,  Adana  ve Isparta’da bulunan 12 adet arsa ve arazi satışa sunuldu. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim imkanı da bulunuyor.

Adana Milli Emlak, Çukurova ilçesinde yer alan 5 adet konut imarlı arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış ihalesi 23 Temmuz'da saat 09:00'da yapılacak.

Adana Çukurova’daki arsalar Hazine hisseli. Arsalardaki Hazine hisselerinin büyüklükleri 2 bin 371, 92 metrekare ile 4 bin 325 19,85 metrekare arasında değişiyor. Geçici  teminat bedelleri de 2 milyon 180 bin TL’den başlayıp 3 milyon 925 bin TL’ye kadar yükseliyor. Arsaların fiyatları 21 milyon 800 bin TL ile 39 milyon 250 bin TL ile 21 milyon 800 bin TL arasında değişiyor.

  Adana ve Isparta’da taksitle arsa ve arazi fırsatı! 74 bin TL’den başlayan fiyatlarla

ISPARTA EĞİRDİR DE 7 ADET GAYRİMENKUL SATILIYOR

Isparta Eğirdir Milli Emlak Müdürlüğü de biri imarlı arsa olmak üzere toplam 7 adet gayrimenkulü satışa sundu. Açık teklif usulü ile satılacak arazilerin ihalesi 22 Temmuz'da saat 09:30’da yapılacak.

Gayrimenkullerin büyüklükleri 75,55 metrekare ile 1 milyon 259 bin metrekare arasında bulunuyor.

Arazilerin geçici teminat bedelleri de 7 bin 420 TL ile 100 bin TL arasında fiyatları ise 74 bin 200 ile 1 milyon TL arasında değişiyor.  

İŞTE O İLAN METİNLERİ 

ADANA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

ADANA TOROSLAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra NoTaşınmaz NoZemin NoİlİlçeMahalleMevkiiAdaParselYüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi
(m²)
Nitelikİmar DurumuTahmin Edilen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat Miktarı
(TL)
İhale Tarihiİhale Saati
101140111088108483286AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1492615.613,002.543,89Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"24.500.000,002.450.000,0023.07.202409:00
201140111102108483309AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1501115.372,052.371,92Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"24.250.000,002.425.000,0023.07.202409:30
301140111111108483330AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1502035.000,003.609,00Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"29.100.000,002.910.000,0023.07.202410:00
401140111112108483331AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1502114.325,854.325,85Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"39.250.000,003.925.000,0023.07.202410:30
50114011085791934375AdanaÇukurovaŞambayadı-1290826.000,002.531,57Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut alanı, kısmen imar yolu ve ihdas alanı"21.800.000,002.180.000,0023.07.202411:00AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toroslar Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonları tarafından hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacakların;              

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

 1. (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
ç) Taşınmaz malların satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.
(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve yatırıldığına ilişkin alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunlu olup, bu teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
(4) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası olarak banka kanalıyla Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmak istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 9400 0100 0013 0000 1000 5129 İBAN numaralı banka hesabına yatırılarak, yatırıldığına ilişkin Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur.

 1. Şartnameler, mesai saatleri dâhilinde yukarıda adı geçen Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülebilir.
 2. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
 3. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
 4. Hazineye ait taşınmaz malların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.
 5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Hazine taşınmaz malların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
 6. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 7. Bu ihalelere ilişkin bilgiler, https://adana.csb.gov.tr adresinden ve +90 (322) 235 07 17 numaralı telefondan öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 ISPARTA EĞİRDİR SATIŞ İLANI 

ADANA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

ADANA TOROSLAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra NoTaşınmaz NoZemin NoİlİlçeMahalleMevkiiAdaParselYüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi
(m²)
Nitelikİmar DurumuTahmin Edilen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat Miktarı
(TL)
İhale Tarihiİhale Saati
101140111088108483286AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1492615.613,002.543,89Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"24.500.000,002.450.000,0023.07.202409:00
201140111102108483309AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1501115.372,052.371,92Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"24.250.000,002.425.000,0023.07.202409:30
301140111111108483330AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1502035.000,003.609,00Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"29.100.000,002.910.000,0023.07.202410:00
401140111112108483331AdanaÇukurovaÇakal Kuyusu-1502114.325,854.325,85Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanı"39.250.000,003.925.000,0023.07.202410:30
50114011085791934375AdanaÇukurovaŞambayadı-1290826.000,002.531,57Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut alanı, kısmen imar yolu ve ihdas alanı"21.800.000,002.180.000,0023.07.202411:00AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toroslar Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonları tarafından hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacakların;              

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

 1. (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
ç) Taşınmaz malların satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.
(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve yatırıldığına ilişkin alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunlu olup, bu teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
(4) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası olarak banka kanalıyla Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmak istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 9400 0100 0013 0000 1000 5129 İBAN numaralı banka hesabına yatırılarak, yatırıldığına ilişkin Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur.

 1. Şartnameler, mesai saatleri dâhilinde yukarıda adı geçen Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülebilir.
 2. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
 3. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
 4. Hazineye ait taşınmaz malların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.
 5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Hazine taşınmaz malların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
 6. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 7. Bu ihalelere ilişkin bilgiler, https://adana.csb.gov.tr adresinden ve +90 (322) 235 07 17 numaralı telefondan öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

Özelleştirme İdaresi, 6 şehirdeki 11 gayrimenkulü satıyor! 48 ay vade fırsatıyla!

İstanbul'da lüks ev satmak isteyen emlakçı 14 milyon TL dolandırıldı! 

Fuzul Topraktan 10 ayda 5 yeni proje! 'Aşamalı konut sahibi olma sistemi' ile herkes ev sahibi olacak!

10 bin, 10 bin 500, 11 bin, 12 bin, 13 bin TL maaş alan emekliler dikkat! Hesaplara ne kadar yatırılacak?


Geri Dön