25 / 06 / 2024

Akın Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Akın Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Azam Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 300 bin TL sermaye ile 4 Mayıs'ta Maltepe, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Kasaplar Çarşısı Sokak'ta kuruldu.Akın Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Azam Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 300 bin TL sermaye ile 4 Mayıs'ta Maltepe, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Kasaplar Çarşısı Sokak'ta kuruldu. 


Akın Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 2.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunları üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından  kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak  7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü Mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak  10.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer fayans, seramik, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Şirket konusu ile ilgili her türlü işleri taşeron olarak bizzat üstlenebilir, bu işlerinin yapımını üçüncü şahıslarla kuracağı ortaklıklar da yapabilir. 15.Şirket konusu ile ilgili taşeron firmalara iş vermek, sözleşme yapmak, üçüncü firma ve şahıslara ait işlerle ilgili taşeron çalıştırmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için; a. Şirket kuracağı tesisler ve gerekli durumlar için, iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir. b Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları satın alma, trampa, takas, satış vaadi akitleri gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu v.s. çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük edeceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir. Menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir hususi ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisleri üzerinde alacakları lehine rehin ve ipotek tesisi dahil her türlü teminatı verebilir. Alacaklarına karşılık teminat olmak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul rehin ve ipotek alabilir. Kendi gayrimenkulünü üçüncü hakiki veya hükmi şahısların alacağı ve borçları karşılığında ipotek verebilir. Keza diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların menkul ve gayrimenkullerini ipotek ve rehin gösterebilir. c. Gerektiğinde ipoteklerin vadesini temdit edebilir, ipotek miktarlarını arttırabilir, ipotekleri terkin ve fek edebilir ve ettirebilir. Şirket kendisinin veya diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların gayrimenkulleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen ipotek edebilir, rehin gösterebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri tesis edebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir ve tapuya şerh ettirebilir, kaldırabilir. d. Şirket kendi amaç ve konusunun gerçekleşebilmesi ve kendi ihtiyacı için gayrimenkuller inşa eder ve ettirir,kiralar, kiraya verir. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilimum ihalelere iştirak edebilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat yapabilir ve ihale edebilir. Geri Dön