17 / 06 / 2024

Allmood İnşaat ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Allmood İnşaat ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Allmood İnşaat ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Alper Ünsal, Mustafa Modoğlu tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 21 Mayıs'ta Ümraniye, Şerifali, Mehmet Akif Mahallesi'nde kuruldu.Allmood İnşaat ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Alper Ünsal, Mustafa Modoğlu tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 21 Mayıs'ta kuruldu. 


Allmood İnşaat ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;a) Türkiye içinde ve dışında her türlü inşaat ve bununla ilgili tesisat ve montaj ve konusu ile ilgili bayındırlık, ulaştırma ve taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane, okul, hastane binalarının inşaatlarını yapmak, satmak, kiraya vermek, kendi adına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilere ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Islah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri yapmak ve tarımsal yapılar, tesisler yapmak. c) Karayolları, demiryolları ve köprüler, hava meydanları, istasyonlar, limanlar, baraj ve göletler yapmak. d) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, park ve bahçe düzenlemeleri ve otel, motel ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. e) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. f) Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g) Prefabrike inşaat, her türlü çelik konstrüksiyon yapılar ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü iksa işlerini yapmak. h) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet gurupları kurmak ve işletmek. i) Her nevi proje yönetimi hizmetleri, endüstriyel tasarım, grafik hizmetleri ve bunların tatbikini, uygulanmasını yapmak. Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, mimari proje, elektrik tesisat projesi, mekanik tesisat projesi, statik proje, arazı inceleme ve ölçme hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Parselasyon planlarının, Islah-imar planlarının ve uygulama işlemlerinin yapımı, proje ve uygulamalarını yapmak.       j) Diğer bayındırlık işleri ve ulaştırma hizmetleri vermek. Sair her türlü inşaat, montaj, tesisat işleri yapmak. k) Yurtiçinde ve yurtdışında inşaat sektöründe kullanılan her türlü inşaat malzemelerinin toptan ve perakende alım-satımını yapmak, ithalat ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak. l) Şirket mevzuu ile ilgili olarak faaliyeti sırasında gerekli olan her türlü sözleşmeleri ve hukuki muameleleri yapabilir. m) Şirket amacını gerçekleştirmek için gerekli taşıtlar ( gemiler dahil), her türlü menkul ve gayrimenkul ve iş makineleri alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, oturma (sükna), gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. n) Faaliyeti için gerekli yurt içindeki ve yurt dışındaki her türlü bankalardan veya sair her türlü kişi ve kuruluşlardan her türlü krediler veya borçlar alabilir. Uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval kefalet kredileri açık krediler ve esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin ededibilir, gerek kendisinin gerekse başka gerçek ve tüzel kişilerin borçlarını teminen maliki bulunduğu yada diğer gerçek ve tüzel kişilerin maliki bulunduğu taşınır ve taşınmaz malları/mallarını rehnedebilir, ipotek ve her türlü teminat verebilir, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olabilir. Adi ve müteselsil kefalet, rehin, ipotek ve sair her türlü teminat alabilir ve verebilir. Konusunu gerçekleştirmek ve amacına ulaşmak için lüzumlu bütün alacak ve borçları iltizam edebilir. o) Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know-how  ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. p) Yukarıdaki maddelerde sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, lisans, imtiyazlar ve krediler iktisap etmek, kullanmak veya devretmek. Geri Dön