22 / 06 / 2024

Altındağ Belediyesi'nden başkentte 120 milyon TL'ye satılık arsa!

Altındağ Belediyesi'nden başkentte 120 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığı, Ankara Altındağ Kale Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu satış ihalesi 29 Kasım'da yapılacak.Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığı,  Ankara  Altındağ Kale Mahallesi'nde yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor.

Merakla beklenen satış ihalesi 29 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00'da a Altındağ Belediyesi Başkanlık Binası'nda yapılacak.

12 bin 630 metrekare alana sahip arsanın muhammen bedeli 120 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 4 milyon TL olarak açıklandı.

Altındağ Belediyesi nden başkentte 120 milyon TL ye satılık arsa!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesinde (Eski Yenihayat Mahallesinde) yer alan, 2863 sayılı Yasa kapsamında, kentsel sit alanı içerisinde, geçiş dönemi yapılanma koşullarının geçerli olduğu mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait, tescilsiz, 802 ada 1 parsele ilişkin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/11/2022 tarih ve 3071 sayılı kararı ile uygun görülen Kentsel Tasarım Projesi şartlarına bağlı, aşağıda bilgileri yer alan taşınmazın; 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 03.01.2023 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararına ve 08.11.2023 tarih 614 sayılı Encümen Kararına istinaden “Kapalı Teklif Usulü (artırmalı)” yöntemi geçerli olacak
şekilde taşınmaz satış ihalesi gerçekleştirilecek olup; satış bedeli, hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak müşteri tarafından ödenmek kaydı ile taşınmaza ait tapu devir işlemi İdaremizce sağlanacaktır. İhalede 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında “Kapalı Teklif Usulü (artırmalı)” yöntemi kuralları geçerlidir.
1- İhale işlemi 29.11.2023 Çarşamba Günü saat 16:00’da Altındağ Belediyesi Başkanlık Binası Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak No: 14 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan 1. Kat Encümen Toplantı salonunda toplanan Altındağ Belediyesi Encümeni huzurunda istekliler arasında gerçekleştirilecektir.
2- Bu ihaleye ait şartname ve yer görme belgesi Altındağ Belediye Başkanlık Binası 5. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünden en geç 28 Kasım 2023 Salı günü saat 16:00’ya kadar görülüp temin edilecektir.
3- İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
-Adı Soyadı
-Firma Ünvanı
-Adresi
-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
-İmzalı Yer Görme Belgesi
-İmzalı Teklif Mektubu. 29 Kasım 2023 Çarşamba Günü 15:45’e kadar kapalı teklif zarfı verme süresidir. 1. Kat Encümen Toplantı salonunda bulunan yetkiliye teslim edilir. Posta ile yapılacak katılımlarda aynı zaman dikkate alınacak olup posta gecikmesinden kaynaklı işlemlerden idare sorumlu değildir.
-Geçici teminat alındı makbuzu aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun banka teminat mektubu sunmalıdır. Geçici Teminat bedeli İdare hesabına en geç 28 Kasım 2023 Salı günü saat 16:00’ya kadar yatırılmış olunmalı veya 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren en az 6 aylık (180 gün) süre geçerli olacak şekilde hazırlattırılmalıdır.
-İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi
-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu ticaret odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin ‘vekili’ olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı yetkisi
-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınmasına yönelik ve ihaleye katılmasını belirtir, noter onaylı genel kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı ve katılma yetki belgesi
-Kapalı Teklif Usulü yöntemine uygun İhale teklif zarfı dosyası 29 Kasım 2023 Çarşamba Günü saat 15:45’e kadar hazırlanarak 1. Kat Encümen Toplantı salonunda bulunan yetkiliye teslim edilir.


Mahkemeden çok önemli tapu kararı geldi! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Tapu sistemi sil baştan değişiyor! Tarih resmen belli oldu!

2023 yılı bedelsiz tapu devri masrafları ne kadar?


Geri Dön