19 / 06 / 2024

Ankara ve bir ilde daha satılık 23 arsa! İki şehirde imarlı arsa fırsatını kaçırmayın!

Ankara ve bir ilde daha satılık 23 arsa! İki şehirde imarlı arsa fırsatını kaçırmayın!

Ankara ve Kahramanmaraş'ta yer alan 23 adet arsa için satış ihalesi düzenleniyor. Arsaların satış ihaleleri 26 Haziran ve 27 Haziran'da yapılacak.Ankara ve Kahramanmaraş'ta yer alan 23 adet arsa satışa çıkarıldı. Arsaların satış ihaleleri 26 Haziran ve 27 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başkent Ankara'da yer alan arsaların satış bedelleri 2 milyon 125 bin TL ile 112 milyon 755 bin TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 3 milyon 385 bin 650 TL ile 63 bin 750 TL arasında değişiyor. Söz konusu arsalar sanayi alanı, özel sağlık tesis alanı, konut ve akaryakıt+LPG alanı imarlı olarak belirtildi.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta yer alan imarlı arsanın tahmini satış bedeli 132 milyon 660 bin TL, geçici teminat bedeli ise 3 milyon 979 bin 800 TL olarak belirtildi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait satış yetkisi Belediyemize verilen hisseli ve Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki (tam/hisseli) listede ilçesi,
mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi
şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır. 1- İhale 27.06.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. 2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç 26.06.024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye
Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir
ve alınabilir.
3- İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun
olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; a- İmzalı Teklif Mektubu, b- İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Aslı), Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) c- İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge d- İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)
e- Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya
2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler, f- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi (Aslı), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde
“vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi, g- İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan
faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil
yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, h- İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul
alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, 4- İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar. 5- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı
işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate
alınmaz.
8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin
kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait
olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 10- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi
idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

* 7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.  Ankara  Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr. İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA
TELEFON : 0 312 507 25 69
FAX : 0 312 507 26 11 

Ankara ve bir ilde daha satılık 23 arsa! İki şehirde imarlı arsa fırsatını kaçırmayın!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğünden:
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN


1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Orman Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmaz mal satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF(ARTIRMA) USULÜ ile
belirtilen tahmini bedel üzerinden Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ve OGM Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde İhale
Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, Ortak Girişim olması halinde usulüne uygun Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile
İştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirkülerini;
c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre
düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç
Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)' Komisyon Başkanlığına vermeleri veya Nakdi olarak yatıracakları teminatı
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Azerbaycan Bulvarı Şubesindeki TR**********************06 no.lu hesabına ihale
saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.
d) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu'na teslim etmek zorundadırlar.
3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Müdürlüğümüz Muhasebe biriminde görülebilir ve Kahramanmaraş Orman İşletme
Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Azerbaycan Bulvarı Şubesindeki TR**********************06 no.lu hesabına 1.500,00 TL dosya bedeli yatırılarak
satın alınabilir.
4- Taşınmaz Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.
5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm vergiler ihale edilene
aittir.
6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışa ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
7- Daha fazla bilgi için Kahramanmaraş orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe birimine başvurulabilir
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
1-İdarenin:
a) Adresi : Necip Fazıl Mahallesi 50002 Sokak No: 9 Onikişubat /KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve VKN'su : 0344 234 4401-6470020895
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
İlan olunur. 

 

Evora  İzmir  1. Etap'ın değeri 8 milyar TL'ye yaklaştı!

BES'i olanlar için yeni dönem geliyor!

Antalya Vita Perla'da teslimler 2 ay sonra!


Geri Dön