16 / 06 / 2024

Ankara'da 81.5 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık 500 ATM kabini!

Ankara'da 81.5 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık 500 ATM kabini!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara'da yer alan 500 adet ATM kabinini yıllık 8 milyon 148 bin TL bedelle 10 yıllığına kiraya verecek.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara'da yer alan 500 adet ATM kabinini 10 yıllığına kiraya verecek. ATM kabinlerinin 1 yıllık muhammen kira bedeli 8 milyon 148 bin TL olarak belirlendi.

ATM KABİN YERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirilecek 500 (Beşyüz) Adet Atm Kabin Yeri aşağıdaki tabloda yazılı süre ve bedeller üzerinden, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
1) İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden Kdv Hariç olacak şekilde verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını  Ankara  Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA adresine ihale günü (09/12/2021) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2) İhale 09/12/2021 tarihinde saat 14:00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Encümen salonunda toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.
3) İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 13 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen başvurularak veya (0312)507 25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri
temin edilebilir. 

Ankara da 81.5 milyon TL ye 10 yıllığına kiralık 500 ATM kabini!

5) Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirilecek 500 Adet Atm Kabin Yeri için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ;
- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
A) Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
5.1 T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi (e-Devletten alınan belgeler de geçerli olacaktır.)
5.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
5.3. İhaleye katılan gerçek kişini noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
5.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
B) Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
5.5. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
5.6. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları teşvik eden belgeler
5.7. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

Ankara da 81.5 milyon TL ye 10 yıllığına kiralık 500 ATM kabini!

5.8. İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi
5.9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5.10. Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin Temin Edilecek Diğer Belgeler
5.11.Gerçek veya Tüzel Kişinin ihale tarihinden önce 1 adet Belediye Atm Yeri ihalesine
girdiği ve sözleşmesini yaptığına dair belge.
5.12. Ödenmiş sermayesinin 1 yıllık kira bedelinden fazla olduğuna dair belge. 
5.13. Gerçek veya Tüzel Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesi’ne kesinleşmiş borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler
5.14. Gerçek veya Tüzel Kişinin Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
5.15. Gerçek veya Tüzel Kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur yazısı.
5.16. Gerçek veya Tüzel Kişinin İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge (internet çıktısı ile belgelenebilir)
5.17. İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanlarının her sayfası imzalanacak. (ortak girişimlerde tarafların hepsi imzalayacak)
5.18. İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) (geçici teminatın ortak girişimlerde pilot ortak tarafından sunulması yeterlidir.)
5.19. Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge (dekont veya makbuz)
D) Ortak Girişim olması halinde;
5.20. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ihalenin geçici teminat tutarı 244.440,00-TL, ilanda yer alan 5.11 maddesi, 5.12 maddesi ve 5.13 maddesinde belirtilen şartları tamamlaması halinde ihaleye katılabileceklerdir.
5.21. Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
- İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesh etmeye veya pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
- 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
- Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.


Geri Dön