05 / 03 / 2024

Apartman yönetimi kaç yılda bir seçilir?

Apartman yönetimi kaç yılda bir seçilir?

Apartman, kat malikleri kurulunun aldığı kararlarca yönetiliyor. Kat malikleri kurulu, apartmanın yönetimi için yönetici atayabiliyor. Peki apartman yönetici seçimi kaç yılda bir yapılır? İşte yanıtı..Apartman yönetimi kaç yılda bir seçilir?

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor. Kat malikleri kurulu, apartmanın yönetimi için yönetici atayabiliyor. Peki apartman yönetici seçimi kaç yılda bir yapılır?


Apartman yönetici, kat malikleri kurulu toplantısında atanıyor. Kat malikleri kurulunun toplanması gereken vakitler, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında madde 29'da açıklanıyor:


Toplantı zamanı

Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 


Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.


Yukarıda yer alan kanun maddesine göre, apartman yönetimi her sene yapılan kat malikleri kurulu toplantısında yeninde seçiliyor. Görev süresi içerisinde herhangi bir problemin yaşanması dolayısı ile yöneticinin görevinden ayrılması gibi durumlarda olağanüstü kurul istenildiği zaman toplanarak, yeni yönetici atayabiliyor.


Apartman yönetimi için kaç daire olması gerekir?


Geri Dön