18 / 07 / 2024

Aydın, Denizli ve Ordu'da 5 adet arsa ve arazi yüzde 20 indirimle satılacak! Milli Emlak arsa satışları Temmuz! 

Aydın, Denizli ve Ordu'da 5 adet arsa ve arazi yüzde 20 indirimle satılacak! Milli Emlak arsa satışları Temmuz! 

Milli Emlak, Aydın, Denizli ve Ordu'daki 3 adet arsa ve arazi ile 2 adet kargir bina ve arsasını yüzde 20 indirim fırsatıyla satıyor. İşte satış tarihleri ve fiyatlar...
Milli Emlak tarafından, Aydın, Denizli ve Ordu illerinde yer alan 5 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Gayrimenkuller arasında arsa, arazi ve kargir bina ile arsası yer alıyor. Söz konusu satışlar ile ilgili tüm ayrıntılar tek tek açıklandı. 

Didim Milli Emlak tarafından, Aydın ili, Didim ilçesinde yer alan arsa satılıyor. Konut alanı imarına sahip arsanın büyüklüğü 329,82 metrekare olarak açıklandı. 

Didim'deki arsa için satış ihalesi açık teklif usulü ile 23 Temmuz'da saat 11:00'de yapılacak. Arsanın geçici teminat bedeli 2 milyon 640 bin TL olarak belirlendi. 

Aydın Didim'de yer alan arsanın fiyatı 13 milyon 200 bin TL şeklinde açıklandı. Arsa için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. 

Aydın, Denizli ve Ordu da 5 adet arsa ve arazi yüzde 20 indirimle satılacak! Milli Emlak arsa satışları Temmuz! 

Denizli Bozkurt Milli Emlak da arsa cinsindeki araziyi 23 Temmuz'da saat 13:30'da satışa sunuyor. Kısmi işgalli olduğu belirtilen arsanın büyüklüğü 14 bin 1 metrekare olarak açıklandı. 

Geçici teminat bedeli 840 bin TL olan arazinin fiyatı, 4 milyon 200 bin TL şeklinde belirtildi. Arazinin satış bedeli için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. 

Aydın, Denizli ve Ordu da 5 adet arsa ve arazi yüzde 20 indirimle satılacak! Milli Emlak arsa satışları Temmuz! 

Ordu Milli Emlak da Altınordu ilçesinde yer alan 2 adet kargir bina ile arsasını ve bir adet arsayı 24 Temmuz'da saat 10:00'da satışa sunuyor. Söz konusu gayrimenkullerin büyüklükleri 106,57 metrekare, 520,15 metrekare ve 2 bin 416,24 metrekare olarak açıklandı. 

Ordu Altınordu'da yer alan gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 153 bin 600 TL'den, fiyatları da 512 bin TL'den başlıyor. 

Gayrimenkuller için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. 

Aydın, Denizli ve Ordu da 5 adet arsa ve arazi yüzde 20 indirimle satılacak! Milli Emlak arsa satışları Temmuz! 

İlan metinleri: 

DİDİM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra
No
İli / İlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü
(m²)
Hazine HissesiCinsiİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Aydın / DidimYeni22116329,82TamArsaA-3 Katlı Konut Alanı (TAKS=0.40, KAKS=1.20)13.200.000,00
 
2.640.000,0023.07.202411:00

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazın satış ihalesi; yukarıdaki listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici Teminatı yatırmaları gerekmektedir.
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:
a) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve banka teyit yazılarının aslını  (Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir),
b) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Didim Malmüdürlüğü Veznesine ya da Didim Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Didim Şubesinde bulunan TR**********************02 IBAN numaralı hesabına yatırılması zorunlu olup dekontun bir nüshasını ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir. İhale komisyonunca teminat olarak para teslim alınamaz.
NOT: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 (bir) iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Didim Malmüdürlüğünden alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir
4) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
6) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekmektedir.
7) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
8) İşin gereğine göre Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri şarttır.
9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
10-Taşınmazların satış bedelinin talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine Hazine lehine Kanuni İpotek tesis edilir.
11-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Didim Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
12-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13-İstekliler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
14-2886 Sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline "Yüzde Yirmi" indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
15-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
16-Taşınmaz satış ihale bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.                                                        

 

---------------------

T.C.

BOZKURT KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

Satışı yapılacak taşınmaz:
 

S.NoİlçesiMahallesiMevkiiCinsiAdaParselYüzölçümü (m2)Hazine Payıİmar DurumuFiili DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1BozkurtAlikurtAkgözTarla20012114.001,00TamİmarsızKısmi İşgalli (Hububat tarımı)4.200.000,00840.000,0023.07.202413:30

 

  1. Yukarıda nitelikleri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Hazineye ait taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
  2. İhale, Denizli/Bozkurt Hükümet Konağı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2024 yılında alınmış İkametgâh İlmühaberini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Özel hukuk tüzel kişilerinin ayrıca idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona vermeleri gerekmektedir.
  4. İhalelere katılacak olanlar geçici teminatı Maliye veznesine ve ya Bozkurt Malmüdürlüğüne ait TR 9400 0100 2512 0000 1000 6376 (Şube: Bozkurt Ziraat Bankası) no'lu IBAN’a yatırabilirler.
  5. İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
  6. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV), resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
  7. Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner sermaye hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
  8. Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.
  9. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Bozkurt Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
  10. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

-----------------

ORDU VALİLİĞİ
(ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Milli Emlak Müdürlüğü

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZINİHALENİN
S.NOTAŞINMAZ NOİLİLÇESİMAHALLE MEVKİİCİNSİADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ  (M²)HAZİNE
HİSSESİ (M²)
İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)TARİH SAATİ
1***********OrduAltınorduKayadibiY.Kert Boğazİki adet kargir bina ve arsası4483162.416,24Tamİmar Planı Dışındadır5.524.000,001.657.200,0024.07.202410:00
2***********OrduAltınorduTeyneliGüvendikliKargir Bina ve Arsası14780520,15 Tamİmar Planı Dışındadır1.452.000,00435.600,0024.07.202410:10
3***********OrduAltınorduZaferimilli-Arsa1071106,57Tam1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  İmar Planında, Bitişik Nizam -2 katlı Konut Alanı512.000,00153.600,0024.07.202410:20
KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZINYILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)TARİH SAATİ
4***********OrduAltınorduŞarkiye-Büro (İş Yeri ) - 4.Kat      7 Numaralı bağımsız bölüm20141240,32Tam1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ticaret Alanı192.000,0057.600,0024.07.202410:30
5***********OrduAltınorduŞarkiye-Büro (İş Yeri ) - 2.Kat    5 Numaralı bağımsız bölüm20141240,32Tam1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ticaret Alanı216.000,0064.800,0024.07.202410:40
1-Yukarıda özellikleri belirtilen  taşınmazların satışı ve kiralanması  2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,  hizalarında gösterilen gün ve saatte, Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından  (Milli Emlak Müdürü odasında) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. 
2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
 Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler  nedeniyle İdaremiz veya komisyon sorumlu tutulamaz.
3-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.Tapu Müdürlüğü tarafından Döner Sermaye Payı alınmaktadır.
4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.   
5-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.           
7-Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.         
8-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;            
 a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,            
 b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,           
 c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)   
   Geçici Teminatlar Ordu Defterdarlığının TR76 0001 0002 1700 0010 0057 29 nolu hesabına da yatırılabilir.        
 d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi    
 (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik   
 edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,    
 e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.      
9-İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia 
 edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale 
 sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.         
10-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.      
11-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.         
12-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.         
                                                                                                   Adres:Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:496 52200 Altınordu / ORDU)        Tel: 0452 233 95 88            Faks:0452 233 25 08    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İLAN OLUNUR.

 

Altın son viraja giriyor! İslam Memiş yarını işaret etti! Altın fiyatları ne olacak; yükselecek mi, düşecek mi?

Konut piyasası dengeye oturmadı: 2+1 evlerin kirası hala 20 bin TL! 

KİPTAŞ'ın iki projesindeki son durumu Ali Kurt açıkladı! Dev projelerde son dakika!

 


Geri Dön