05 / 03 / 2024

Belediye, 13 arsa, 41 konut ve 15 dükkanı satışa çıkardı! Konutların fiyatı 2 Milyon TL’den başlıyor

Belediye, 13 arsa, 41 konut ve 15 dükkanı satışa çıkardı! Konutların fiyatı 2 Milyon TL’den başlıyor

Elazığ Belediyesi kentte 41 konut, 15 dükkan ve 13 adet arsa satışı yapacağını ilan etti. İşte satışlara ilişkin merak edilen tüm detaylar...Elazığ Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerinde 41 adet konut, 15 adet adet dükkan ve 13 adet arsanın satışı yapılacak. Satışa çıkarılan 41 adet konutun en düşük muhammen bedeli 2 Milyon liradan başlıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından kapalı teklif usulü ile arsa ve taşınmaz satışı yapılacak. 13 Aralık ve 14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan ihalelere katılabilmek için belirlenen geçici teminat bedellerinin bankaya yatırılması gerekiyor.

41 KONUT, 15 DÜKKAN SATILIYOR 

Elazığ Belediyesi konut ve dükkan satışları yapacağını ilan etti. Abdullahpaşa Mahallesi’nde Elazığ depreminden sonra kentsel dönüşüm kapsamında Elazığ Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen bölgedeki 41 adet konut ve 15 adet depolu dükkanın satışı yapılacak. Elazığ Belediyesi tarafından satışa çıkaran 118 metrekarelik 41 konut çeşitli katlarda yer alıyor. Konutlar en düşük 2 milyon lira +KDV’den satışa çıkarılırken en yükseği ise 2 milyon 250 bin lira + KDV şeklinde oldu. Dükkan fiyatları ise 6 milyon 570 bin lira + KDV’den başlarken, en yüksek dükkan fiyatı 13 milyon 464 bin lira + KDV oldu.

13 ARSA SATIŞA ÇIKARILDI 

ElazığSonHaber.com'un haberine göre, bu kapsamda Elazığ Belediyesi aralarında akaryakıt alanı da olan 13 arsayı satışa sundu. Cumhuriyet Mahallesi’nde 1, Zafran Mahallesi’nde 10, Salıbaba Mahallesi’nde 2 adet arsayı satışa çıkartan Elazığ Belediyesi; arsaların muhammen bedellerini de belirledi. Arsaların ihale tarihi 13 Aralık 2023 olarak duyuruldu. Satışa çıkarılan arsaların en ucuz muhammen bedeli 852 bin 600 lira olurken en yükseği ise 39 milyon 364 bin lira oldu. Zafran Mahallesi’ndeki akaryakıt alanının muhammen bedeli ise 27 milyon 178 bin TL olarak belirlendi. 

Belediye, 13 arsa, 41 konut ve 15 dükkanı satışa çıkardı! Konutların fiyatı 2 Milyon TL’den başlıyor

ARSA SATIŞI AYRINTILARI 

Elazığ Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası, m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı yapılacaktır. 
2- Satışı yapılacak arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) satışı yapılacaktır. 

3- Arsaların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No: 30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır 

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla arsanın ihalesine katılması halinde; her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır. 

Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır; 5.1- Kanuni ikametgahı olması, 5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için) 5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 5.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

6- Satışı yapılacak arsaların ihalesine iştirak edecek istekliler 5. madde belirtilen belgelerle birlikte Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfı da, dış zarf içerisinde sunacaklardır. 

7- Satışı yapılacak arsalarda 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince; KDV alınmayacaktır 

8- İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri vb. ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. 

9- Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan Arsaların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. 


10-Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11-İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 

12-İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir. 

Paylaşımlı ev kullananlar aman dikkat! Alt kiralamalar tahliye sebebi!

Bakan Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması! 9 gün sonra asgari ücrette dananın kuyruğu kopacak! İşte o planlama...


Geri Dön