18 / 07 / 2024

Belediye, Ankara’nın kalbinde 8 adet arsayı satışa çıkardı

Belediye, Ankara’nın kalbinde 8 adet arsayı satışa çıkardı

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın kalbinde toplam 8 adet arsayı satışa çıkardı. 7 milyon 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak arsalar için kapalı teklif usulü uygulanacak. İşte ihale ile ilgili ayrıntılar...
Ankara Çankaya Belediyesi, 8 adet arsayı satışa çıkardı. Başkent’te satılacak gayrimenkullerin satışı ile ilgili ilan yayımlandı.  Ankara  Çankaya Belediyesi, söz konusu satışı kapalı teklif usulü ile 30 Temmuz saat 2024 saat 14:00’da gerçekleştirecek.

ANKARA'DAKİ ARAZİLER NEREDE?

İhale çıkacak arazilerin büyüklükleri 351 metrekare ile 796  metrekare arasında değişiyor. Çankaya Belediyesi sınırlarında bulunan imarlı arsalar, Balgat, İlker, İmrahor ve Keklik Pınarı mahallelerinde bulunuyor.  

Belediye, Ankara’nın kalbinde 8 adet arsayı satışa çıkardı

ARAZİLERİN FiYATLARI NE KADAR?

Arsalarn geçiçi teminat bedelleri, 237 bin  TL ile 963 bin TL arasında değişiyor. Fiyatlar ise 7 milyon 900 bin TL ile 32 milyon 100 bin TL arasında.

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından;

1-   Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

S. NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI (m2)

SAT. BEL. HİSSESİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

BALGAT

6912

5

788

TAM

KLASİK 3 KAT

32,100,000.00  

963,000.00  

30.07.2024

14.00

2

İLKER

6202

4

781

TAM

KLASİK-3 KAT

20,000,000.00  

600,000.00  

30.07.2024

14:10

3

İLKER

6202

14

790

TAM

KLASİK 3 KAT

20,300,000.00  

609,000.00  

30.07.2024

14:20

4

İLKER

6202

15

795

TAM

KLASİK 3 KAT

20,400,000.00  

612,000.00  

30.07.2024

14:30

5

İLKER

6202

16

796

TAM

KLASİK 3 KAT

20,400,000.00  

612,000.00  

30.07.2024

14:40

6

İLKER

6202

17

795

TAM

KLASİK 3 KAT

20,400,000.00  

612,000.00  

30.07.2024

14:50

7

İMRAHOR-3

26449

5

351

TAM

0,35/1,05 (5,A-3,3)

7,900,000.00  

237,000.00  

30.07.2024

15:00

8

KEKLİK PINARI

27283

4

398

TAM

0.35/1.40 (5,A-4,3)

9,600,000.00  

288,000.00  

30.07.2024

15:10

2- İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak  ve  İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 1.000.-TL (binlira) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye gireceklerden;

Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/Noterden/E-devletten), İmza Beyannamesi (Noterden), İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtta bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl  içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Aslı, E-Devlet belgesi, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti)  ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararının noter onaylı sureti ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı sureti ve imza sirküleri;
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın  banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir);  İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname  ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve teklifin hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.

4- Tekliflerin ihale günü  saat 12.00 ‘ye kadar  ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.   

5- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın  Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat  Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin  son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklif üzerinden ve oturumda hazır bulunan isteklilerden, pey artırımı şeklinde sözlü ve en son yeniden yazılı teklif alınmak suretiyle tek istekli kalıncaya kadar devam edilerek sonuçlandırılacaktır.

7- Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8- İhaleye katılacak isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

9- Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 - 2241   Faks: 0 312 458 90 76    Web: www.cankaya.bel.tr

10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TOKİ'den başkent Ankara'ya 545 konutluk yeni proje müjdesi!

İki ildeki 13 adet arsa ve araziyi taksit ve indirim fırsatıyla satışa çıkıyor! Milli Emlak arsa satışı! 

KONUTDER Konut Sektörü Beklenti Anketi Raporu: Konut maliyetleri artıyor, birinci el konut satışındaki düşüş yavaşlıyor!

Adana ve Isparta’da taksitle arsa ve arazi fırsatı! 74 bin TL’den başlayan fiyatlarla

Konut alamayanlar arsaya yöneldi! Arsa yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?


Geri Dön