29 / 02 / 2024

Belediye, KDV'den muaf ticaret imarlı arsayı 6 taksitle satıyor! İhalesi 12 Aralık'ta!

Belediye, KDV'den muaf ticaret imarlı arsayı 6 taksitle satıyor! İhalesi 12 Aralık'ta!

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanlığı, Erzurum Yakutiye'de yer alan 2 adet ticari alan imarlı arsayı KDV'den muaf olarak satıyor. İşte arsaların fiyatları ve tüm detaylar...Erzurum Yakutiye Belediye Başkanlığı tarafından, Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Soğukçermik mahallesinde yer alan 2 adet arsa satışa çıkarıldı. 

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer alan arsalar için satış ihalesi 12 Aralık günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Söz konusu ihale açık teklif usulü ile yapılacak. 

Belediye, KDV den muaf ticaret imarlı arsayı 6 taksitle satıyor! İhalesi 12 Aralık ta!

Yakutiye Belediyesinin satışa sunduğu arsaların imar durumu ticari alan olarak belirtilirken, büyüklükleri de 3 bin 831 metrekare ve 4 bin 500 metrekare şeklinde açıklandı. 

Söz konusu arsaların emsalleri 2.00, H Maks değeri ise 15,50 olarak belirtildi. 

Yakutiye'deki arsalar için 189 bin 660 TL ve 222 bin 750 TL geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Belediye tarafından KDV'den muaf olarak satılacak arsaların fiyatları ise 6 milyon 321 bin 975 TL ve 7 milyon 425 bin TL olarak açıklandı. 

Söz konusu arsalar için yüzde 25'ini peşin kalanını 6 eşit taksitle ödeme seçeneği sunuluyor. 
 

İlan metni:

T.C. YAKUTİYE  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ ARSA SATIŞ DUYURUSU

Mülkiyeti Yakutiye Belediyemize ait Erzurum ili Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesinde 13173 ada 6 parsel ve 13173 ada 7 parselde  kayıtlı bulunan ada ve parsel numaraları, muhammen bedelleri ile  geçici teminat miktarları  aşağıda yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.
 

 SIRA NOADA/
PARSEL

PAY/
PAYDA
İMAR DURUMUTAŞINMAZALAN
(m2)

(m2) BİRİM FİYATI (TL)
MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİH/SAAT
 113173 / 61/1Ticari
 Emsal= 2,00
 H Maks:15,50
4.500,00
1.650
7.425.000,00222.750,0012.12.2023 Tarih ve Saat 14:00
 213173 / 71/1Ticari
 Emsal= 2,00
H Maks:15,50
3.831,501.6506.321.975,00189.660,0013.12.2023 Tarih ve Saat 14:00


 İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin; 1. sıradaki arsa satışı için en geç 12/12/2023 tarihi ve saat 12:00’ ye kadar, 2. sıradaki arsa satışı için en geç 13/12/2023 tarihi ve saat 12:00’ ye kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR                              
1. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a)   Kanuni ikametgah belgesi (e devletten alınacak)
             b)   Kimlik fotokopisi (Gerçek kişilerde kişiye ait, tüzel kişilerde ise Şirket Müdürü veya yetkilisine ait)
c)   Teklif Mektubu (Şartname ekinde verilecektir.) 
             d)   Türkiye de tebligat için adres beyanı (Dilekçe halinde sunulacak Gerçek ve Tüzel Kişiler)

  1. Gerçek kişilerde Noter tasdikli imza beyannamesi
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl (2023) içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
  3. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi
  4. Geçici teminat, (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin en az %3’ü kadardır. Nakit yatırılması halinde Belediyemiz veznesine veya  Belediyemizin Halk Bankası TR06 0001 2009 3420 0007 0000 40 no lu hesabına yatırıla bilinir ve açıklama kısmına hangi ada, hangi parsel ve geçici teminat olduğu belirtilmelidir) Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı Yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

            ı)   İhale dokümanın satın alındığına dair belge. Bu ihaleye ait  Şartname Belediyemiz İhale Servisinden 1.500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.  İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında her ihale (arsa) için ayrı ayrı şartname satın almak zorunda olup şartname makbuzunu ihale evrakları ile birlikte sunacaktır.     

  1. Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortakların hisse oranlarını gösterir ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini  idareye vermek zorundadır.)  
  1. İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 

      3. Taşınmazın satış bedelinin %25 i peşin, kalan tutar (%75) ise 6 eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Taksitler peşin ödemeyi takip eden her ayın son  gününe kadar ödenir. Taşınmaz KDV’den istisnadır.
     4. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
     5. İhale komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.
      6. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Adana Büyükşehir kentsel dönüşümde gaza bastı: 14 yıllık bekleyiş çözülüyor!

Deprem uzmanından Eskişehir için flaş uyarı!

Fahiş kiralar öğrencileri de vurdu: Eğitimlerini dondurmayı bile düşünüyorlar!


Geri Dön