24 / 07 / 2024

Belediyeden dev fırsat: 2 kat imarlı 24 arsa satacak!

Belediyeden dev fırsat: 2 kat imarlı 24 arsa satacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa Kızlar Mahallesi'nde yer alan 24 adet arsayı satışa çıkardı. 2 kat imarlı arsanın satış ihalesi 5 Ekim ve 12 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa Kızlar Mahallesi'nde yer alan 24 adet arsa için satış ihalesi düzenliyor.

Satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 3 milyon 800 bin TL ile 9 milyon 656 bin 640 TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedelleri ise 114 bin TL ile 289 bin 700 TL olarak belirlendi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, 2 kat imarlı olarak belirtilen arsaların satış ihalesi 5 Ekim ve 12 Ekim tarihlerinde Şanlıurda Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacak.

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve
35/a maddesine göre Açık ve KapalıTeklif Usulü ile satılacaktır


2- İhale 05/10/2023 ve 12/10/2023 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da (Başlama Saati)
Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni
Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir
ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı
teklifler için)
b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde
belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair
banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek
kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna
dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği
ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili
olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına
katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi,
l) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m) İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakka olup, uzaması halinde bir önceki ihale
bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
n) 115 ada 7 numaralı parsel Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olup, Diğer taşınmazlar
Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu
37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir
suretle sorumlu değildir.
7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:
Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi
Vergi No: 7880051454
İban No: TR**********************71
9- 05/10/2023 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler
04/10/2023, 12/10/2023 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler
11/10/2023 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır.)
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası
Cumhuriyet Caddesi, 147.Sokak 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon: 0 414 3185100 Dahili: 1736 Faks: 0 414 313 0649
www.sanliurfa.bel.tr [email protected] 0542 287 72 62
İLAN OLUNUR


Geri Dön