18 / 07 / 2024

Belediyeler, İzmir'de konut, iş yeri ve arazi satıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı!

Belediyeler, İzmir'de konut, iş yeri ve arazi satıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı!

İzmir Bayındır'da ve Bergama'da 4 adet arazi ile 3 konut ve 2 iş yeri satılıyor. Peki İzmir'deki gayrimenkullerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
İzmir Bayındır Belediyesi ve  İzmir  Bergama Belediyesi tarafından, konut, iş yeri ve arazi satışları yapılıyor. Söz konusu satışlar ile ilgili tüm detaylar belli oldu. 

Bayındır Belediyesi, Yusuflu ve Söğütören mevkilerinde yer alan 4 adet arsayı 16 Temmuz'da saat 14:20'de satışa sunuyor. Söz konusu arsaların büyüklükleri 12 bin 531 metrekare ile 20 bin 812 metrekare arasında değişiyor. 

Tarla ve zeytinlik vasfında olan arazilerin geçici teminat bedelleri ise 37 bin 594 TL ile 300 bin 8 TL arasında değişiklik gösteriyor. 

İzmir Bayındır'daki arazilerin fiyatları ise 1 milyon 253 bin 137 TL'den başlıyor, 10 milyon 290 TL'ye kadar yükseliyor. 

Belediyeler, İzmir de konut, iş yeri ve arazi satıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı!

İzmir Bergama Belediyesi de 3 adet konut ve 2 adet iş yeri için 24 Temmuz'da saat 11:00'de satış ihalesi düzenleyecek. 1+1 ve 2+1 olan konutların alanları 46, 87 ve 88 metrekare; iş yerlerinin de net alanları 30 ve 32 metrekare olarak belirtildi. 

İzmir Bergama'daki gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 60 bin TL ile 84 bin TL şeklinde açıklandı. 

Satışı yapılacak konut ve iş yerlerinin fiyatları ise 2 milyon TL ve 2 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

Belediyeler, İzmir de konut, iş yeri ve arazi satıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı!

İlan metinleri: 

BAYINDIR BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

İzmir İli Bayındır Belediye Başkanlığından:
1.Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Yusuflu Mahallesi 162 ada 145 parsel, Söğütören Mahallesi 108 ada 63 parsel, 110 ada 70 parsel ve 110 ada 71 parsellerde bulunan taşınmazların satış ihalesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Arttırma ihale usulünde yapılacaktır.
2. İhale edilecek taşınmazlara ait ihale tarihi, saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki listede belirtilmiştir.
3.İhaleler, Bayındır Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4.Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameyi satın almak için her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya Vakıfbank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına 750,00-TL ücret yatırılıp temin edilebilir.
5. İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya Vakıfbank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
6. İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
6-1)İhaleye girmek isteyen;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)İlgili kurumdan borcunun olmadığına dair yazı almaları,
c)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e)Geçici teminatı yatırmış olmaları,
f)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
g) Şartname bedeli makbuzu getirmiş olmaları,
İsteklinin;
6-2)Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)
6-3)Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge veya tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.
- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
6-4)Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(noterden) oluşan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
6-5)İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması(Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)
6-6)İhale şartnamesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
6-7)İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
7.İlanen duyurulur.
 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hisse

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

YUSUFLU

162

145

20.812,26

TAM

TARLA

10.000.290,93

300.008,72

16/07/2024

14:20

2

SÖĞÜTÖREN

108

63

12.622,22

TAM

ZEYTİNLİK

1.262.222,00

37.866,66

16/07/2024

14:30

3

SÖĞÜTÖREN

110

70

14.212,01

TAM

ZEYTİNLİK

1.421.201,00

42.636,03

16/07/2024

14:40

4

SÖĞÜTÖREN

110

71

12.531,37

TAM

ZEYTİNLİK

1.253.137,00

37.594,11

16/07/2024

14:50

 

----------------

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

No

Mahalle

Tapu Kaydı

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hisse Oranı

Niteliği

Muhammen Satış Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49
Kat: 2 Daire: 4


Ertuğrul

1131

87

87,00   (2+1)

Tam

Mesken

2.800.000,00

84.000,00

24/07/2024

11:00

2

Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49
Kat: 4 Daire: 11


Ertuğrul

1131

87

88,00   (2+1)

Tam

Mesken

2.800.000,00

84.000,00

24/07/2024

11:10

3

Maltepe Mah. 411. Sok. No:3 Kat:1 Daire:3
 


Ertuğrul

787

5

Brüt:58,00
Net:46,00
(1+1)

Tam

Mesken

2.000.000,00

60.000,00

24/07/2024

11:20

4

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:140A Zemin Kat İşyeri (Tapu Bağımsız Bölüm No:6)


   Ertuğrul

787

5

Brüt:37,00
Net:32,00

Tam

İşyeri

2.000.000,00

60.000,00

24/07/2024

11:30

5

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:140E Zemin Kat İşyeri (Tapu Bağımsız Bölüm No:10)


Ertuğrul

787

5

Brüt:35,00
Net:30,00

Tam

İşyeri

2.000.000,00

60.000,00

24/07/2024

11:40

 

 1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 5 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü satış ihalesi yapılacaktır.

 2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

 4. İhalelerin muhammen kira/satış bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.

 5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

 6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

 7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ve her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.

 8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce yani 23.07.2024 Salı saat 17:00 da dosya halinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 1. Gerçek kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

 1. Tüzel kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

 1. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince 07.08.2024 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.

 2. Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.

 3. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142

İlan olunur. 

TÜİK'in 5 bin 845 TL ortalama konut kira bedeline meydan okudu, evini 4 bin TL'ye kiraya verdi! 

A101'in 9 Temmuz-12 Temmuz 2024 yepyeni aktüel kataloğu yayımlandı! A101'de salça, deterjan, toz şeker indirimde!

Ev sahibi kiracı davalarındaki belirsizlik isyan ettirdi! Dava mı açıyoruz, evrene dilek mi diliyoruz belli değil!

TÜİK'in kira hesabı ortalığı karıştırdı: Yüzde 75 ve yüzde 42 enflasyon kirayı nasıl etkiler?


Geri Dön