05 / 03 / 2024

Beyoğlu'nda okçuluk müzesi inşa edilecek!

Beyoğlu'nda okçuluk müzesi inşa edilecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda okçuluk müzesi inşa edilecek. Müzenin ihalesi 3 Aralık 2018 Pazartesi günü yapılacak...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapı İşleri Müdürlüğü, Beyoğlu'nda okçuluk müzesi inşa edecek. Projenin ihalesi 3 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılacak. İhale açık ihale usulüne göre gerçekleştirilecek. Proje 200 takvim gününde tamamlanacak. 

İlan Metni
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İhale Kayıt Numarası : 2018/554667
İşin Adı : Beyoğlu Okçuluk Müzesi Yapım İnşaatı
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124494797 - 2124495090
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Restorasyon
b) Yapılacağı Yer : Beyoğlu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : 200 (İkiyüz) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 10:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıfbank Valide Sultan Şubesi nezdinde bulunan TR88 0001 5001 5800 7306 1855 07 IBAN no’lu hesabına (işin adı veya ihale kayıt numarası ile birlikte istekli firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir. Alıcı adı kısmına “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı” yazılmalıdır. Yatırılacak teminat bedeli ihaleye teklif veren isteklinin hesabından yatırılmalıdır. Teminat bedeli, ihale tarih ve saatinden önce teminat hesabına) yatırılması zorunludur ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 
ç) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
h) Bu bent boş bırakılmıştır.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.2. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3.3. Teknik Personel
Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli işyerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar 5 Yıl Deneyimli
Şantiye Mühendisi Elektrik Mühendisi 3 Yıl Deneyimli
Şantiye Mühendisi Makine Mühendisi 3 Yıl Deneyimli
Şantiye Görevlisi Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri 3 Yıl Deneyimli
Şantiye Görevlisi İş Güvenliği Uzmanı 
4.3.4. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/I Grubu işler kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
İhale Dokümanı 500 TL (beşyüz) Türk Lirası karşılığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu cad. No:1 34440 Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.


Geri Dön