02 / 03 / 2024

Bilecik, Şanlıurfa ve Ankara'da 159 adet arsa ve arazi satılıyor! 

Bilecik, Şanlıurfa ve Ankara'da 159 adet arsa ve arazi satılıyor! 

Bilecik, Şanlıurfa ve Ankara illerinde yer alan 159 adet arsa ve arazi satılıyor. Belediyeler ihale tarihlerini tek tek açıkladı. Peki 3 ildeki arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar? Bilecik, Şanlıurfa ve  Ankara  illerinde yer alan 159 adet arsa ve arazi için satış ihalesi düzenleniyor. Söz konusu arsaların satışları bu ay içinde yapılacak. 

Bilecik Dodurga Belediyesi, 3 adet arsa ile 3 adet tarlayı 21 Şubat 2024 tarihinde saat 14:00'te satışa sunuyor. Söz konusu arsaların alanları 277,09 metrekare ile 5 bin 250 metrekare arasında değişiyor. 

Bilecik Dodurga'da yer alan gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 3 bin 600 TL ile 17 bin 160 TL arasında değişiyor. Arsa ve arazilerin fiyatları ise 120 bin TL'den başlıyor, 572 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Bilecik, Şanlıurfa ve Ankara da 159 adet arsa ve arazi satılıyor! 

Şanlıurfa Halfeti Belediyesi tarafından da 150 adet konut imarlı arsa satılıyor. Söz konusu arsalar için satış ihalesi 22 Şubat 2024 tarihinde saat 08:15'te gerçekleştirilecek. 

Halfeti'deki arsaların büyüklükleri 475 metrekare ile 1.650 metrekare arasında değişiyor. Arsaların geçici teminat bedelleri 18 bin 525 TL'den başlıyor, 158 bin 412 TL'ye kadar yükseliyor. 

Şanlıurfa Halfeti'deki arsaların fiyatları ise 617 bin 500 TL ile 2 milyon 640 bin TL arasında değişiyor. 

Bilecik, Şanlıurfa ve Ankara da 159 adet arsa ve arazi satılıyor! 

Ankara Mamak Belediyesi tarafından da 3 adet arsanın satışı yapılacak. Arsalar için satış ihalesi 28 Şubat'ta saat 14:00'te düzenlenecek. 

Mamak'ta yer alan arsaların imar durumları özel eğitim alanı ve özel sağlık alanı olarak belirtildi. Arsaların büyüklükleri ise 6 bin ve 8 bin metrekare şeklinde açıklandı. 

Geçici teminat bedelleri 1 milyon 440 bin TL ile 1 milyon 920 bin TL olarak belirlenen arsaların fiyatları da 48 milyon TL ve 64 milyon TL olarak açıklandı. 

Bilecik, Şanlıurfa ve Ankara da 159 adet arsa ve arazi satılıyor! 

İlan metinleri:

T.C. DODURGA BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI  

  1. SATIŞIN KONUSU:  

     Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yer alan 3 arsa ve 3 tarla vasıflı taşınmaz,21/02/2024 Çarşamba günü saat 14:00’da Dodurga Belediye Başkanlığı Namık Kemal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:27 -Bozüyük/BİLECİK adresinde bulunan Hizmet Binası Başkanlık Makamında encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. Tarla vasfındaki 4325 ve 4324 parsel no.lu taşınmazlar birlikte ihale edilecektir.
     Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.


S.No.

Mah./Köy-Mevkii

Pafta/Ada/Parsel

Alan (m2)

Hisse

Cinsi
Toplam Muhammen Bedeli (TL)Geçici Teminat
(TL) %3
İhale Gün ve Saati
1Dodurga -Köyiçi15/0/7760277,33TAMARSA120.000,003.600,0021/02/2024
Çarşamba Saat:14:00
2Dodurga -Köyiçi
15/0/7761

277,09

TAM

ARSA
120.000,003.600,0021/02/2024
Çarşamba Saat:14:15
3Dodurga -Köyiçi15/0/7763281,79TAMARSA122.000,003.660,0021/02/2024
Çarşamba Saat:14:30
4Dodurga -Göktaşİ23b24b/0/
7229
5.250,00TAMTARLA315.000,009.450,0021/02/2024
Çarşamba Saat:14:45
5Dodurga -Ayşepınarı

Dodurga -Ayşepınarı
İ23b24b/0/
4325

İ23b24b0/
4324
4.300,00


893,00
TAM


TAM
TARLA


TARLA
572.000,00
 
17.160,0021/02/2024
Çarşamba Saat:15:00

      İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dodurga Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden görebilir.  Taşınmazlara ait her türlü teknik bilgiler Fen İşleri Biriminden öğrenilebilir. Ayrıca ihale şartnamesini 500,00 (Yüz) TL. ücret karşılığında satın alabilir.
     Teminat için ödemeler; Dodurga Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsildarlığına Türk Lirası olarak nakden yapılabileceği gibi, T.C. Ziraat Bankası Bozüyük Şubesindeki “Dodurga Belediyesi” nin TR94 0001 0001 22377973 64 5001 IBAN numaralı hesabına da yapılabilir veya Dodurga Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmek üzere süresiz limit dahili Banka teminat mektubu ile de yapılabilir.
2. TEMİNATA İLİŞİKİN ESASLAR: 
   2.a.  Tedavüldeki Türk Parası,
   2.b.  Bankalar ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz limit dahili teminat mektupları

3.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI: 
   İstekliler, belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, aşağıda belirtilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak müracaatlarda Postadan kaynaklanan gecikmelerden Belediye sorumlu olmayıp, ihale saatine kadar gelmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.
       İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
3.a.  İstekli gerçek kişi ise: 
3.a.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3.a.2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
3.a.3. Türkiye’de Kanuni İkametgâhının olduğuna dair Yerleşim Belgesi,
3.a.4. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
3.a.5. Şartname alındı makbuzu,
3.a.6. Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname,
3.a.7. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
3.a.8.  Müracaat edilen taşınmaza ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili
Banka Teminat mektubu,
3.b.  İstekli tüzel kişilik ise :
3.b.1. Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya Satış tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.b.2. İhaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsilen ve taşınmazı alma yetkisine sahip
olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
3.b.3. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
3.b.4. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
3.b.5. Şartname alındı makbuzu,
3.b.6.  Müracaat edilen taşınmaza ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili
Banka Teminat mektubu,
3.b.7. Taşınmaz almak için müracaat eden kişi tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış
şartname,
4.  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
4.1. Satışı yapan idarenin;
4.1.a. İta amirleri
4.1.b. Satış işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
4.1.c  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,
4.1.d.  (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)
             4.2.     Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
4.3.  Satış ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

5.  İHALE YETKİSİ:
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

------------------

Şanlıurfa satış ilanı için tıklayın

-------------------

 T.C MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada parsel numarası ile Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale tarihi ve saati yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36.maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile  satış bedeli, ihale karar pulu peşin ödenmek şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İhale 28.02.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 14,00’da Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 7. Kat Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacaktır.

2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi ve ayrıntılı bilgi en geç ihale günü saat 12.00’a kadar  Hüseyingazi mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde Belediye Hizmet Binası 2.katında bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğü İhale Arsa Satış ve Tahsis Biriminde görülebilir ve satın alınabilir İletişim Tel (03125507241)

3- İstekliler Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı ihaleye katılabilmek için isteklilerde aranan şartları taşımak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a. Kimlik /Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri

b. İkametgah Belgesi

c. Teklif Mektubu (İmzalı)

d. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Aslı)

e. Yer Görme Belgesi

f. Şartname alındı makbuzu (Aslı)

g. Geçici Teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu

h. İsteklilerin İhaleye Katılmaktan Yasaklı Olmadıklarını belgeleyen belge ibraz etmek zorundadırlar.

4- İhaleye iştirak edecek istekliler taşınmaz Şartnamesini 1.000,00-TL (BinTürklirası) karşılığında almak zorundadırlar.

5- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6- İhale için verilen teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı bir şekilde yazılacaktır (silinti, kazıntı olmayacaktır.)

7- Teklif Mektupları en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adres de bulunan 2. Kattaki  Yazı İşleri Encümen Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek Teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar

9- Satıştan mütevellit bütün vergi resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10- İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğin de belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin ihaleyi onaylamaması halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO

İLÇESİ

MAHALLE

ADA  

PARSEL  

    M²

  İMAR DURUMU

EMSAL

YÜKSEKLİK

HİSSE

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MAMAK

ÜREĞİL

52696

5

8.000m2

Özel Eğitim Alanı

   1.20

Yençok:5 kat

8.000m²

64.000.000,00-TL

1.920.000,00-TL

28.02.2024

14:00

2

MAMAK

ÜREĞİL

52696

6

8.000m2

Özel Eğitim Alanı

   1.20

Yençok:5 kat

8.000m2

64.000.000,00-TL

1.920.000,00-TL

28.02.2024

14:05

3

MAMAK

ÜREĞİL

52697

5

6.000m2

Özel Sağlık Alanı

   1.20

Yençok:5 kat

6.000m2

48.000.000,00-TL

1.440.000,00-TL

28.02.2024

14:10

 

KİPTAŞ Kırlangıç Evler teslime hazırlanıyor!

Sabancı Holding CEO'su kentsel dönüşümü hızlandıracak yöntemi açıkladı! Binalar yıkılmayacak...

Konut kredisi faizleri uçuşa geçti! Şimdi krediyle ev almak mantıklı mı? Vatandaşlar ne diyor?


Geri Dön