26 / 02 / 2024

Bitlis Encümen Başkanlığı'ndan 15.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bitlis Encümen Başkanlığı'ndan 15.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığı, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Tatvan İlçesi Benekli Köyü'nde bulunan 184 bin 460,90 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 15 milyon 680 bin TL'ye ihale edilecek. Bitlis İli İl Encümen Başkanlığı, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Tatvan İlçesi Benekli Köyü'nde bulunan 184 bin 460,90 metrekare yüzölçümlü taşınmazı 15 milyon 680 bin TL'ye satacak. 

Bitlis Encümen Başkanlığı ndan 15.6 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Tatvan İlçesi Benekli Köyü 227 ada 9 parsel noda kayıtlı 184.460,90 m² yüzölçümlü taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 01.07.2021 Perşembe günü saat 11:00 da yapılacak İhale ile satılacaktır.

2 - İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunun Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.

4 - Taşınmazın tapu kütüğünde “Küçük Sanayi Sitesi, Tekstil Kent yapılmak şartıyla” şerhi yer almaktadır. Bu nedenle taşınmaz bu şerhin amacı dışında kullanılamaz.

5 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 15.680.000,00-TL geçici teminat miktarı bu bedelin % 3 tutarı olan 470.400,00-TL’ dir.

6 - Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 13796394-5023 hesap nolu, TR**********************23 İBAN nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

7 - İhaleye girebilmek için ;
a- Geçici teminat,
b- Nüfus Cüzdan Sureti/Kimlik Fotokopisi,
c- Adres Beyanı,
d- İmza sirküsü,
e- Vekaleten iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname,
f- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,
g- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,
h- İhaleye Katılımda yasal engelinin olmadığına dair Taahhütname
i- Şartnamenin imzalı hali,

8 - İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

9 - İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


 


Geri Dön