23 / 02 / 2024

Bitlis Tatvan'da 14 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bitlis Tatvan'da 14 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığı, Bitlis Tatvan'da yer alan gayrimenkulü 14 milyon 50 bin TL bedelle satışa çıkardı.

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalBitlis İli İl Encümen Başkanlığı, Bitlis Tatvan'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 14 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Tatvan İlçesi Benekli Köyü 336 ada 4 parsel noda kayıtlı 120.000,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 13.01.2022 Perşembe günü saat 11:00 da yapılacak İhale ile satılacaktır.
2- İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunun Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir. Şartname Bedeli 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
4- Taşınmazın tapu kütüğünde “Küçük Sanayi Sitesi, Tekstil Kent yapılmak şartıyla” şerhi yer almaktadır. Bu nedenle taşınmaz bu şerhin amacı dışında kullanılamaz.
5- Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 14.050.000,00-TL geçici teminat miktarı bu bedelin % 30 tutarı olan 4.215.000,00-TL’ dir.
6- Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 13796394-5023 hesap nolu, TR**********************23 İBAN nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bitlis Tatvan da 14 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

7- İhaleye girebilmek için ;
a- Geçici teminat,
b- Şartname Bedelinin yatırıldığına dair dekont,
c- Nüfus Cüzdan Sureti/Kimlik Fotokopisi,
d- Adres Beyanı
e- İmza sirküsü,
f- Vekaleten iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname,
g- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,
h- İhaleye katılımda yasal engelinin olmadığına dair taahhütname
i- Şartnamenin imzalı hali
j- İhale konusu işe ait yapacağı yatırıma dair proforma faturaların ibraz edilmesi;
k- 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında SGK dan onaylı en az 1000 işçi çalıştırdığına dair işçi bildirgesi ile belgelendirilen belge
l- 2021 yılına ait şirket cirosunun en az 500.000.000,00-TL olduğuna dair SMMM veya YMM onaylı belge
m- En az 1000 kişi çalıştıracağına dair Taahhütname,
8- İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
9- İdare ve İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan olunur.


Geri Dön