18 / 05 / 2024

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mİlli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mİlli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mİlli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği bugünkü 31128 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mİlli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği bugünkü 31128 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK PERSONELİNİN

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde milli emlak dairesi başkanı, emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı, milli emlak müdür yardımcısı ile denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanı unvanlı personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

ç) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen il ve ilçelerin gruplarını,

d) Taşra teşkilatı birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı il ve ilçe milli emlak birimlerini,

e) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

f) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yönetmelik kapsamına giren personelin, belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,

g) Yönetici personel: Milli emlak dairesi başkanı, emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı ile milli emlak müdür yardımcısını,

ğ) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik tüm atama ve yer değiştirmelerde;

a) Kadro imkânları ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

b) Ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ile ilçeler gruplandırılarak işlem yapılması,

c) Aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilmesi,

ç) Hizmet bölgeleri veya aynı hizmet bölgesi içindeki hizmet alanları arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanması,

d) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması,

ilkelerini esas alır.

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 6 – (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel şunlardır:

a) Emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı,

b) Denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanı.

Hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Hizmet bölgeleri; Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin ve ilçelerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan, altı bölgeye ayrılmak suretiyle, ekte yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilmiştir.

(2) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi unvanlarda görev yapan personel için, her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süreleri; Tablo-1’de gösterilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mİlli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği!


Yer değiştirme suretiyle atamalarda uyulacak genel esaslar

MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esas olup, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, görev yapılan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

(2) Çalışma süresinin tespitinde 31 Ağustos tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

(3) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların atamaları, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en fazla dört üst veya dört alt hizmet bölgelerine yapılır.

(4) Bir il sınırları içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırları içerisindeki görev süresi, o il merkezinin zorunlu çalışma süresinin iki katını aşamaz.

(5) Zorunlu çalışma süresi, aynı bölge içindeki çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, atanılan bir hizmet alanında en az iki yıl çalışılması zorunludur.

(6) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel; istekleri halinde, Bakanlığın da uygun görmesi kaydıyla daha alt hizmet bölgelerine atanabilir. Daha alt hizmet bölgesinde belirli bir il veya ilçe istendiği halde, talep doğrultusunda işlem yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu hüküm uygulanmaz.

(7) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak çalışma süresi, 5 inci hizmet bölgesinde 6 yılı, 6 ncı hizmet bölgesinde 4 yılı geçemez. Bu hizmet bölgelerinde fazla çalışılan süreler, çalışılmayan ve istenilen bölgedeki zorunlu çalışma süresinde geçmiş sayılır.

(8) Hizmetin gereği, mazeret halleri ve hizmetin aksaklıklara mahal vermeden yerine getirilmesi hususlarında ilgilinin talebi de dikkate alınarak Bakanlıkça ihtiyaç durumları doğrultusunda daha önce görev yapmadığı veya çalışma süresini doldurmadığı hizmet bölgelerine atanabilir.

(9) Bulunulan hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçmiş sayılır. Bu halde de artık süre kalması veya birinci hizmet bölgesinde bulunulması halinde, söz konusu fazla geçen süreler çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan sırasıyla alt bölgelerde geçmiş sayılır.

(10) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlar dışında çalışılan süreler zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(11) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Yer değiştirme halleri

MADDE 9 – (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

a) Personelin isteği,

b) Zorunlu çalışma süresinin tamamlanması,

c) Hizmetin gereği,

ç) Mazeret durumu,

d) Görevde yükselme ve unvan değişikliği,

e) Savaş, olağanüstü hal ve doğal afetler gibi durumların gerçekleşmesi,

halinde değiştirilebilir.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemi ve başvuru şekli

MADDE 10 – (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelden, hizmet bölgelerinde veya alanlarında zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olanlar ile zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen aile birliği mazereti bulunanlar, Personel Genel Müdürlüğünün duyurusunu beklemeksizin EK-2'de yer alan "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formu"nu doldurarak, varsa ekleri ile birlikte, her yılın Şubat ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler.

(2) Aile birliği mazereti bulunanlar mazeretlerini belgelendirmeleri halinde;

a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş olanlar, mazeretlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir,

b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir.

(3) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formunda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi esastır. Ancak, Bakanlık personeli talep formunda belirttiği hizmet bölge ve alanları dışına da atayabilir.

(4) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(5) Bu madde kapsamındaki atamaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması esastır.

Hizmetin gereği atama

MADDE 11 – (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan personelin hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak ataması yapılabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca görev yeri değiştirilen personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Personelin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

(3) Kadro ve ihtiyaç durumu nedenleriyle veya bulundukları bölgelerdeki hizmetleri ilgili genel müdürler ve valilerce olumlu değerlendirilenler, istekleri de dikkate alınarak süre kaydı aranmaksızın aynı bölgede bölge hizmetini tamamlamak üzere başka bir hizmet alanına atanabilirler veya bir yıl süreyle yerlerinde bırakılabilirler. Bu süre en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

(4) İdari teşkilatlanmadaki değişiklikler sebebiyle, aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına atama yapılabilir.

Mazeret ve engellilik durumu ile terör mağduriyetine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan personel; sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumuna veya terör mağduriyetine bağlı olarak 10 uncu maddedeki başvuru dönemi ve şekline bağlı kalmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu çerçevedeki talepler hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) İlgililerin talebi ve mazeretlerini belgelendirmeleri halinde;

a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, mazeretlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atanma

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana ataması yapılan personel gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, aynı hizmet bölgesi içerisinde becayiş talebinde bulunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetici Personelin Atanmasına İlişkin İşlemler

Yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar

MADDE 14 – (1) Milli emlak dairesi başkanı unvanlı kadroya atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B)  bendinde aranan hizmet şartlarını taşıyor olmak,

şartları aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belli süre hizmeti olanların yer değiştirme suretiyle atanması

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlı personelden Bakanlıkta fiilen en az 25 yıl memuriyeti bulunanlardan; Yönetmeliğe ekli EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosuna dahil 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 4 yıl fiilen çalışmış ve en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak durumları her yıl yeniden değerlendirilmek suretiyle yerine getirilebilir. Fiilen çalışılmış sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler dikkate alınır.

Gerçek dışı beyan

MADDE 16 – (1) Mazeret durumuna dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; mazeret durum belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atanmaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İntibak hükümleri

MADDE 18 – (1) İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde geçen hizmet süreleri, bulunduğu kadro unvanı ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci ve 23 üncü maddeleri esas alınarak, bu Yönetmeliğe tabi hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

Bakanlıkta geçen hizmet süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Maliye Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin bu kurumlarda geçen hizmet sürelerinin, bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda geçen kısımları zorunlu çalışma süresinin hesabında değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayın


Geri Dön