03 / 03 / 2024

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinde Değişiklik!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinde Değişiklik!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31174 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31174 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Asgari personel sayısı: Merkez/taşra hizmet birimleri için Bakanlıkça belirlenen bulunması gereken personel sayısının %75’ini,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ç) Bulunması gereken personel sayısı: Merkez/taşra hizmet birimlerince bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkanları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınmak kaydıyla Bakanlıkça her yıl Ocak ayında güncellenerek belirlenen merkez/taşra hizmet birimlerinde unvan/branş bazında olması gereken personel sayısını,

d) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı hizmet birimleri: Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerini,

e) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

f) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen il gruplarını,

g) Hizmet grubu: Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet alanlarının kendi bölgeleri içerisinde A, B ve C olarak gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet puanı: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda çalışan personelin görev yaptığı her bir hizmet alanı için EK-3’te belirlenen yıllık puanın, o hizmet alanlarındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamını,

h) İlan: Her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Bakanlık internet sitesinde duyurulan unvan/branş bazında atama yapılabilecek kadroları gösteren cetveli ve atanma şartlarını,

ı) Personel doluluk oranı (PDO): 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan ve ilanda belirtilen unvanlar/branşlar için merkez/taşra hizmet birimlerinde o unvanda/branşta çalışan personel sayısının, Bakanlıkça merkez/taşra hizmet birimlerinde aynı unvan/branş için belirlenen bulunması gereken personel sayısına oranını,

i) Taşra teşkilatı hizmet birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,

j) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki hizmet bölgelerini,

k) Yeniden atanma: 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında bulunanların yeniden memurluğa atanmasını,

l) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin, belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,

m) Yönetici personel: Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürünü,

n) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan personel için, her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süreleri tabloda gösterilmiştir:

Hizmet Bölgesi                 Zorunlu Çalışma Süresi

            1                                              3

            2                                              3

            3                                              3

            4                                              3

            5                                              3

            6                                              3    ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Personel doluluk oranının belirlenmesi

MADDE 7/A – (1) Personel doluluk oranı, her bir unvanda/branşta çalışan personel sayısının, Bakanlıkça aynı unvan/branş için belirlenen bulunması gereken personel sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir.

(2) Atama yapılabilecek kadroları gösteren cetvel, PDO baz alınarak hazırlanır ve PDO’su düşük hizmet alanlarına öncelik verilir.

(3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda hizmet puanı, PDO ve asgari personel sayısı belirleyici kabul edilir. Ancak, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlarda görev yapanlar için hizmet puanı, PDO ve asgari personel sayısı dikkate alınmaz. Bu bent kapsamında görev yapanlar ile ilanda PDO’ya tabi olmadığı belirtilen unvanlarda/branşlarda görev yapanların yer değiştirmelerine, yürütülen hizmetlerin aksamaması için sınırlama getirilebilir.

Hizmet puanının hesaplanması

MADDE 7/B – (1) Yer değiştirme suretiyle atanma döneminde personelin hizmet puanı, görev yaptığı her bir hizmet alanı için EK-3’te belirlenen puanın, o hizmet alanlarındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerler toplanarak hesaplanır.

(2) 1 Haziran tarihi esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulan sürelerin her yılı, EK-3 Hizmet Puanı Cetvelinde belirlenen puanlarla çarpımı sonucunda elde edilen değere; yıldan artan her ay için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12’si, aydan artan her gün için ise o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/360’ı eklenerek hizmet puanı elde edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Savaş, olağanüstü hal ve doğal afetler gibi durumların gerçekleşmesi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kadro unvanları için, bulundukları hizmet bölgesinde 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilmiş olan zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden yer değişikliği talebinde bulunanlar için, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak kadro unvanları ile başvuruların nereye ve ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) Yer değişikliği başvuruları, atama yapılacak kadro unvanlarının yayımlandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi, beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve birim amirlerine onaylatılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bulunduğu hizmet bölgesinde/alanında zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel ilanda belirtilen merkez ve/veya taşra teşkilatı hizmet alanları/birimleri için en fazla üç tercihte bulunabilir.

(4) Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda toplam hizmet süresi fazla olana, doktora, yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara, doğum tarihi önce olana öncelik verilir. Ancak yer değiştirme talepleri, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde asgari personel sayısının altına düşülmemesi kaydıyla değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Mazeret ve engellilik durumu ile terör mağduriyetine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 10/A – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan personelin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumu veya terör mağduriyetine bağlı yer değiştirmeleri hakkında, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Kamu görevlisi olan eşleri geçici olarak görevlendirilenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Savaş, olağanüstü hal ve genel hayatı etkileyen doğal afetler gibi hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17/A – (1) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ile bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin, bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi, görev yaptığı her bir unvanda geçen hizmet süreleri ayrı ayrı dikkate alınarak tespit edilir.

(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelden üst hizmet bölgelerindeki hizmet alanında en az iki yıl hizmeti bulunanlar 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı ve mülga Maliye Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin bu kurumlarda geçen hizmet sürelerinin, bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda geçen kısımları zorunlu çalışma süresinin hesabında değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-3 eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinde Değişiklik!

Eki için tıklayın


Geri Dön