27 / 02 / 2024

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı malzemeleri yönetmeliğini yayınladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı malzemeleri yönetmeliğini yayınladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bugünkü resmi gazeteye yapılan açıklamaya göre Bakanlık, yapı malzemeleri yönetmeliğini yayınladı...10 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28703


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ


(305/2011/AB)


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yapı işlerine ilişkin olarak Ek-1’de belirtilen temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları, performans beyanını, CE işaretlemesini, iktisadi işletmelerin yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin kuralları, onaylanmış kuruluşların ve teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesini, denetlenmesi ve değerlendirilmesini, bildirim merciini, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (n) bentleri ile 33 üncü maddesine dayanılarak ve Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,


b) Avrupa Değerlendirme Esası: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları organizasyonu tarafından kabul edilip onaylanan esası,


c) Avrupa Teknik Değerlendirmesi: Bir yapı malzemesinin temel karakteristiklerine ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre belgeye dayalı olarak değerlendirmesini,


ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,


d) Çok küçük işletme: Yapı malzemesi üretimi için yıllık on kişiden az çalışan istihdam eden ve net satış hasılatı veya malî bilânçosu T.C. Merkez Bankası günlük döviz kuru esas alınarak 2 milyon Euro karşılığı Türk Lirasını aşmayan bu Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,


e) Dağıtıcı: Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,


f) Eşik değer: Bir yapı malzemesinin herhangi bir temel karakteristiğinin asgari veya azami performans değerini,


g) Fabrika üretim kontrolü: Fabrikadaki üretim sisteminin uyumlaştırılmış teknik şartnamelere uygun olarak yazılı hale getirilmiş, kalıcı ve iç kontrolünü,


ğ) Geri çekme: Tedarik zincirindeki bir yapı malzemesinin piyasada bulundurulmasını engellemek amacıyla alınan her türlü tedbiri,


h) İktisadi işletme: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,


ı) İmalâtçı: Bir yapı malzemesini imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,


i) İthalâtçı: Bir yapı malzemesini yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,


j) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,


k) Kullanım amacı: Yapı malzemesinin uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde belirtilen kullanım amacını,


l) Özel teknik belge: Uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen test metotları dışındaki diğer metotlarla elde edilen sonuçların, ilgili uyumlaştırılmış standardın test metotları ile elde edilen sonuçlara eş olması kaydı ile performansın değişmezliğini değerlendiren ve doğrulayan sistemler içerisindeki metotların başka metotlar ile ikame edildiğini gösteren belgeyi,


m) Piyasaya arz: Bir yapı malzemesinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,


n) Piyasada bulundurma: Bir yapı malzemesinin ticarî bir faaliyet yoluyla, bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,


o) Seviye: Bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performans değerlendirme sonucunun sayısal olarak ifade edilmesini,


ö) Sınıf: Bir yapı malzemesine ilişkin performansın azami ve asgari değerleri ile sınırlandırılmış seviyeler aralığını,


p) Takım malzeme (kit): Yapı işinde kalıcı olarak kullanılmak üzere bir araya getirilmesi gereken en az iki ayrı bileşenden meydana gelen bir takım olarak tek bir imalâtçı tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesini,


r) Temel karakteristikler: Yapı işlerinin temel gereklerine ilişkin yapı malzemesi karakteristiklerini,


s) Toplatma: Tüketicinin veya diğer bir nihai kullanıcının hâlihazırda elinde bulunan bir yapı malzemesinin geri alınmasını amaçlayan her türlü önlemi,


ş) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa Standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,


t) Uyumlaştırılmış teknik şartname: Uyumlaştırılmış standartları ve Avrupa Değerlendirme Esaslarını,


u) Ürün tipi: Belirli bir imalât sürecinde belirli bir hammadde kombinasyonu veya diğer girdiler ile üretilmiş bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklere göre kendisini temsil eden performans seviyesini veya sınıflar grubunu,


ü) Yapı işi: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,


v) Yapı malzemesi: Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini,


y) Yapı malzemesinin performansı: Malzemenin temel karakteristikleri ile ilgili performansının seviye, sınıf veya tanım olarak ifade edilmesini,


z) Yaşam döngüsü: Bir yapı malzemesinin ham maddeden elde edilmesi veya doğal kaynaklardan üretilmesinden, bertaraf edilmesine kadar birbirini takip eden bağlantılı aşamalarını,


aa) Yetkili temsilci: Adına belirli görevleri yerine getirmek üzere imalatçıdan yazılı olarak yetki belgesi alan ve Türkiye'de yerleşik olan gerçek veya tüzel kişiyi,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi

Yapı işleri için temel gerekler ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri


MADDE 5 – (1) Yapı işleri Ek-1’de belirtilen temel gereklere uygun hazırlanır.


(2) Yapı malzemelerinin yapı işlerinin temel gerekleriyle bağlantılı olan temel karakteristikleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirtilir.


(3) Uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan kullanım amaçları ile ilgili olarak, belirli ürün aileleri için, ürün piyasaya arz edildiğinde imalâtçı tarafından performansı beyan edilecek temel karakteristikler ve eşik değerlerin Komisyonca belirlenmesi halinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar.


Performans beyanı


MADDE 6 – (1) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, imalâtçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler.


(2) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, 7 nci maddede belirtilen istisnalar dışında, uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde tanımlanan temel karakteristiklerle ilgili performansa ilişkin bilgiler, sadece performans beyanında yer alıyorsa ve beyana dâhil edilmişse verilir.


(3) İmalâtçı, imal ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu, performans beyanı düzenleyerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı tarafından düzenlenen performans beyanının doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.


Performans beyanının düzenlenmesine ilişkin istisnalar


MADDE 7 – (1) Yapı malzemelerinin kullanım amacına göre temel karakteristiklerinin beyan edilmesini gerekli kılan Avrupa Birliği veya ulusal hükümlerin mevcut olmaması hâlinde ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, imalâtçı, uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaki bir yapı malzemesini piyasaya arz ederken;


a) Yapı malzemesi, belirli bir yapı işine has ve münferit olarak veya seri üretime tabi olmadan sipariş üzerine üretilerek, ürünün yapı işlerinde güvenli olarak monte edilmesinden sorumlu olan imalâtçı tarafından ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenmiş yapı sorumlularının mesuliyeti altında belirli bir yapı işi için monte edildiğinde,


b) Yapı malzemesi, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, yapı sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edildiğinde,


c) Yapı malzemesi, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tespit ve tescil edilen ve söz konusu Kanuna uygun olarak kültürel mirasın korunmasına uygun biçimde ve belirli bir çevrenin parçası olarak veya özel mimarî ve tarihî değeri sebebiyle resmî olarak korunan yapı işlerinin yenilenmesi için endüstriyel olmayan süreçte imal edildiğinde,


performans beyanı düzenlemeyebilir.


Performans beyanının içeriği


MADDE 8 – (1) Performans beyanı, yapı malzemelerinin uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun olarak, temel karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder.


(2) Performans beyanı;


a) Performans beyanının düzenlendiği ürün tipine ilişkin referansı,


b) Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin Ek-5’te belirtilen sistem veya sistemleri,


c) Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesi için kullanılmış olan uyumlaştırılmış standardın veya Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarası ve yayım tarihini,


ç) Özel teknik belgenin kullanılması hâlinde, bu belgenin referans numarasını ve imalatçının ürününün uyduğunu beyan ettiği gerekleri,


d) Yapı malzemesinin tâbi olduğu yürürlükteki uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre belirtilen kullanım amacını veya amaçlarını,


e) Beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına karşılık gelen uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan temel karakteristiklerin listesini,


f) Yapı malzemesinin beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına ilişkin en az bir temel karakteristiğinin performansı,


g) Yapı malzemesinin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenmiş temel karakteristiklerine ilişkin olarak, gerekiyorsa hesaplamaya dayalı, seviye veya sınıf veyahut bir tanım olarak performansını,


ğ) İmalatçı tarafından ürünün piyasada bulundurulması hedeflenen ülkenin o ürünün kullanım amacı veya amaçları ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate alınarak, yapı malzemesinin kullanım amacına veya amaçlarına ilişkin temel karakteristiklerinin performansını,


h) Listelenmiş temel karakteristikler arasından beyan edilmemiş performans için NPD (No Performance Determined – Performans Belirlenmemiştir) harflerini,


ı) Bir yapı malzemesi ile ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesi düzenlenmiş ise, yapı malzemesinin ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklerine ilişkin sınıflar veya seviyeler ya da bir tanımda ifade edilen performansını,


içerir.


(3) Performans beyanı, Ek-3’teki formata göre düzenlenir.


(4) Performans beyanı ile birlikte, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlara ilişkin olarak, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgiler de sunulur.


(5) CE işareti taşıyan ve beraberinde 30/12/2006 tarihli ve L396 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Regülasyon (1907/2006/EC)’un 31 inci ve 33 üncü maddeleri uyarınca talep edilen bilgilerle birlikte Performans Beyanı olan yapı malzemelerinin, beyan edilmiş performansların Türkiye’deki kullanımı için gereklilikleri karşılaması kaydıyla, Türkiye’de piyasaya arzına ve kullanımına izin verilir. Bu durumda dördüncü fıkra uygulanmaz.


Performans beyanının temini


MADDE 9 – (1) Piyasada bulunan her yapı malzemesinin performans beyanının elektronik veya yazılı olarak bir kopyası bulunur. Ancak, tek parti halindeki aynı malzemenin bir kullanıcıya tedarik edilmesi hâlinde, o parti malzeme ile birlikte tek bir nüshalık performans beyanı elektronik veya yazılı olarak verilebilir.


(2) Talep etmesi hâlinde, performans beyanının yazılı bir kopyası son kullanıcıya da verilir.


(3) Bakanlık, Komisyon tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde web sitesi aracılığı ile performans beyanının kopyasına erişilebilmesinin usul ve esaslarını duyurur ve uygulanmasını sağlar. Performans beyanı, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bulundurulur.


(4) Performans beyanı Türkçe düzenlenir.


CE işaretinin kullanımı ve genel hükümler


MADDE 10 – (1) CE işaretlemesine ilişkin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümleri yapı malzemeleri hakkında da uygulanır.


(2) Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenlenmesi zorunludur; imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz. İmalâtçı, CE işaretini iliştirmekle veya iliştirilmesini sağlamakla yapı malzemesinin beyan edilen performansına ve aynı zamanda bu Yönetmelikte ve işaretlemeye ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştıran ulusal mevzuata uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiş olur. CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ulusal mevzuata derç edilen ilgili diğer Avrupa Birliği mevzuatı, bu fıkrada belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır.


(3) CE işareti, hakkında bir uyumlaştırılmış standart veya hazırlanmış Avrupa Teknik Değerlendirmesi bulunan tüm yapı malzemelerinin, ilgili uyumlaştırılmış standart veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi kapsamındaki temel karakteristiklere ilişkin olarak beyan edilen performansına uygun olduğunu teyit eden tek işaretlemedir. Ulusal düzenlemelerde uyumlaştırılmış standart kapsamındaki bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklerine ilişkin performansının uygunluğunun teyidi ve işaretlemesi için CE işareti dışında bir referans verilemez veya CE işaretinin aranmayacağına dair herhangi bir hüküm getirilemez.


(4) CE işareti taşıyan bir yapı malzemesinin, kullanım amacı için beyan edilen performans değerleri, bu kullanım amacı için istenen ulusal gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe piyasada bulunması veya kullanılması engellenemez veya yasaklanamaz.


(5) CE işareti taşıyan herhangi bir yapı malzemesi; beyan edilen performans değerleri kullanım amacı için istenen gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu iktisadî teşekküllerinin veya kamusal yetkilerle donatılmış ya da tekel konumunda faaliyette bulunan özel ya da kamu teşebbüslerinin koyduğu kurallar ve şartlar gerekçe gösterilerek kullanımı engellenemez.


(6) Yapı işlerinin tâbi olduğu gereklere dair kullanılan ulusal metotlar ve yapı malzemelerinin temel karakteristiklerine ilişkin diğer ulusal kurallar, uyumlaştırılmış standartlar ile uyumlu olur.


CE işaretinin iliştirilmesi


MADDE 11 – (1) CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.


(2) CE işareti; sırası ile ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, imalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini, karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans numarasını, beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını, mevcut ise onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.


(3) CE işareti, yapı malzemesi piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile birlikte kullanılabilir.


Ürün irtibat noktası


MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Ürün İrtibat Noktası Bakanlıktır. 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca, düzenlenmemiş alanda Ürün İrtibat Noktası Ekonomi Bakanlığı’dır. Ekonomi Bakanlığı, bu Yönetmelik kapsamındaki yapı malzemelerine ilişkin bilgi talebini müteakip Bakanlık ile işbirliğinde bulunur.


(2) Bakanlık, 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtildiği şekilde her bir yapı malzemesinin kullanım amacına uygun olarak yapı işlerinin temel gereklerini karşılamak üzere yaptığı düzenlemeler hakkında gerekli bilgilendirmeyi, kolayca anlaşılabilir ve şeffaf bir biçimde, gerekirse elektronik araçlar da kullanarak yapar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

İmalâtçının yükümlülükleri


MADDE 13 – (1) İmalâtçı 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenler ve 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun olarak CE işaretini iliştirir. İmalâtçı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler.


(2) İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi halinde Bakanlık bu hususu duyurur ve uygulanmasını sağlar.


(3) İmalâtçı, ürünün beyan edilen performansının seri üretiminde değişmemesi için gerekli tedbirleri alır. İmalatçı, ürün tipindeki ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişiklikleri dikkate alır. İmalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak üzere, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin numune testlerini yapar, toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikâyetleri inceler ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları bu tür denetimler hakkında bilgilendirir.


(4) İmalâtçı, ürettiği yapı malzemesine ait tip, parti veya seri numarası veyahut ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin malzemenin üzerinde taşımasını, ürünün boyutunun veya yapısının buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin yapı malzemesinin ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.


(5) İmalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması durumunda ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir adres belirtilir.


(6) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran imalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.


(7) İmalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya Yönetmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İmalatçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.


(8) İmalâtçı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletmek ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür.


Yetkili temsilci


MADDE 14 – (1) İmalâtçı, adına belirli görevleri yerine getirmek üzere yazılı olarak görevlendirme yapmak ve görevleri yetki belgesinde belirtilmek suretiyle bir yetkili temsilci atayabilir. Ancak, teknik dosyanın düzenlenmesi tamamen imalatçının görevi olup, bununla ilgili hususlar yetki belgesinde yer alamaz.


(2) Yetkili temsilci yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetki belgesinde, yetkili temsilcinin görevlerine ilişkin olarak;


a) Performans beyanının ve teknik dosyanın, talep edildiğinde Bakanlığa sunmak üzere 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza edilmesine,


b) Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren gerekli her türlü bilgi ve belgenin Bakanlığa ve talep eden Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarına iletilmesine,


c) Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, yetki belgesi kapsamındaki yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyetin Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütülmesine,


ilişkin hususları asgari olarak yer alır.


İthalâtçının yükümlülükleri


MADDE 15 – (1) İthalâtçı, sadece bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olan yapı malzemesini piyasaya arz edebilir.


(2) İthalâtçı, yapı malzemesini piyasaya arz etmeden önce, performans değişmezliğinin değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının imalâtçı tarafından yapılmış olduğunu garanti etmek zorundadır. İthalâtçı, 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen teknik dosyanın ve 6 ncı madde ile 8 inci maddeye uygun olan performans beyanının imalâtçı tarafından düzenlenmesini sağlar. İthalâtçı, gerektiğinde, malzemenin CE işareti taşımasını, malzeme ile beraber istenen belgeleri ve imalâtçının 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen gereklere uymasını da sağlamak zorundadır. İthalâtçının bir yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya bu yönde bir kanaate varmak için gerekçesi olması hâlinde, ithalâtçı yapı malzemesini beraberindeki performans beyanına uyana kadar ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasa arz edemez. Ayrıca ithalâtçı, yapı malzemesinin bir risk taşıması hâlinde, imalâtçıyı ve Bakanlığı konu hakkında bilgilendirir.


(3) İthalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması hâlinde ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir.


(4) ) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran ithalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.


(5) İthalâtçı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.


(6) İthalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin numune testlerini gerçekleştirir; toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikâyetleri değerlendirir ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları söz konusu düzeltici faaliyetler hakkında bilgilendirir.


(7) İthalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İthalâtçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.


(8) İthalâtçı, performans beyanının bir suretini ve teknik dosyayı, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza eder ve talep edildiğinde Bakanlığa sunar.


(9) İthalâtçı Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletir ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütür.


Dağıtıcının yükümlülükleri


MADDE 16 – (1) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundururken bu Yönetmelikteki hükümlere uyar.


(2) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, bu Yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak bulunmasını temin eder. Dağıtıcı ilâveten, imalâtçı ve ithalâtçıların 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında ve 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklerin tümüne uyduğunu garanti eder. Dağıtıcının, yapı malzemesinin, beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesini, performans beyanına uygun ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasada bulunduramaz. Ayrıca, dağıtıcı, yapı malzemesinin risk teşkil etmesi hâlinde, imalâtçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı konu hakkında derhal bilgilendirir.


(3) Dağıtıcı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.


(4) Dağıtıcı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. Dağıtıcı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.


(5) Dağıtıcı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya üye ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletir ve piyasada bulundurduğu yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütür.


İthalâtçı ve dağıtıcıya, imalâtçının yükümlülüklerinin uygulandığı durumlar


MADDE 17 – (1) İthalâtçı veya dağıtıcı, herhangi bir yapı malzemesini piyasaya kendi ismi veya ticarî markası ile arz ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir yapı malzemesinin performans beyanına uygunluğunu etkileyecek olan bir değişiklik yaptığında, bu Yönetmelik kapsamında imalâtçı olarak değerlendirilir ve 13 üncü maddede belirtilen yükümlülüklere tabi olur.


İktisadi işletmelerin bilgileri


MADDE 18 – (1) İktisadi işletmeler, talep üzerine 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca, kendilerine ürün tedarik eden veya kendisinin ürün tedarik ettiği her iktisadi işletmenin bilgilerini Bakanlığa bildirir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Uyumlaştırılmış Teknik Şartnameler

Uyumlaştırılmış standartlar


MADDE 19 – (1) Uyumlaştırılmış standartlar, yapı malzemelerinin temel karakteristikler ile ilgili performansının değerlendirilmesinde kullanılan kriter ve metotları ihtiva eder ve malzemelerin kullanım amacına atıfta bulunabilir.


(2) Uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesinin üretim sürecindeki özel şartlarını göz önüne alan uygun fabrika üretim kontrolünü, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin sistemlerin uygulanması için gereken teknik detayları ihtiva eder.


(3) Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, imalatçıların yapı malzemelerini ulusal standartlara veya uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini Resmî Gazete’de duyurur. Bakanlık, bu listeye ilişkin Komisyonca yapılan her güncellemeyi ayrıca yayımlar.


(4) Bir yapı malzemesinin performans beyanı için, eşvarlık döneminin başladığı tarihten itibaren ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması mümkündür; ancak, eşvarlık döneminin bittiği tarih itibariyle performans beyanı ve CE işaretlemesi için ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması zorunludur. 34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddelerde verilen haklar saklı kalmak kaydı ile eşvarlık döneminin bitiş tarihinden itibaren, yapı malzemesinin performans beyanının düzenlenmesinde sadece ilgili uyumlaştırılmış standartlar kullanılabilir. Eşvarlık süresinin bitimini müteakip, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından uyumlaştırılmış standartlar ile çelişen ulusal standartlar kullanılamaz ve çelişen ulusal mevzuat hükümleri uygulanamaz.


Uyumlaştırılmış standartlara karşı resmi itiraz


MADDE 20 – (1) Bakanlık, 19 uncu maddede anılan uyumlaştırılmış standartların, Komisyon tarafından yayımlanan ilgili şartlarda belirtilen hükümleri karşılamadığını tespit ederse, gerekli tedbirlerin alınması için durumu Komisyona iletilmek üzere ilgili Bakanlığa bildirir.


Avrupa değerlendirme esası


MADDE 21 – (1) İmalâtçı tarafından yapılan bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini müteakip kısmen veya tamamen bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olmayan yapı malzemesinin,


a) Mevcut herhangi bir uyumlaştırılmış standardın kapsamında yer almaması,


b) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış standart kapsamındaki değerlendirme metodunun uygun olmaması,


c) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış standart kapsamında herhangi bir değerlendirme metodunun bulunmaması durumunda, bu yapı malzemesinin temel karakteristikler ile ilgili performansının mevcut uyumlaştırılmış standartlara göre tamamen değerlendirilememesi,


sebebiyle, 33 üncü maddede tanımlanan Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Değerlendirme Esası kullanılır.


(2) Avrupa Değerlendirme Esasının kabul edilmesine ilişkin yöntem, 22 nci ve 23 üncü maddeye ve Ek-2’ye uygun hazırlanır.


(3) Bakanlık, Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili olarak Komisyonca getirilen ek kuralları, Ek-2’de yer alan hükümleri tadil ederek bu Yönetmeliğe ilave eder.


Avrupa değerlendirme esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin esaslar


MADDE 22 – (1) Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin yöntemde aşağıdaki hususlara uyulur:


a) İmalâtçı için yeterince şeffaf olması gerekir.


b) Haksız gecikmeyi engellemek için mecburi süre kısıtlamalarını içerir.


c) Ticarî gizlilik ve mahremiyeti dikkate alacak şekilde düzenlenir.


ç) Komisyonun geliştirme ve kabul safhalarına yeterince katılımına imkân verilir.


d) İmalâtçı açısından uygun maliyetli olması gerekir.


e) Ürüne ilişkin teknik değerlendirme kuruluşları arasında yeterli mesleki dayanışma ve iş birliği sağlanır.


(2) Teknik değerlendirme kuruluşları, Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılar.


Avrupa teknik değerlendirmesi talebi alan teknik değerlendirme kuruluşunun görevleri


MADDE 23 – (1) Bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebi alan teknik değerlendirme kuruluşu, ürünün tamamen veya kısmen uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması halinde;


a) Ürün tamamen bir uyumlaştırılmış standart kapsamında ise, 21 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi verilemeyeceğine,


b) Ürün tamamen bir Avrupa Teknik Değerlendirme Esası kapsamında ise, bu esasın verilecek olan Avrupa Teknik Değerlendirmesi için temel olarak kullanılacağına,


c) Ürün tamamen veya kısmen herhangi bir uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında değilse Ek-2’deki veya 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak belirlenen yöntemleri uygulayacağına,


dair imalâtçıyı bilgilendirir.


(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, teknik değerlendirme kuruluşu, talebin içeriği ve performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için teknik değerlendirme kuruluşunun o ürüne uygulamak istediği ilgili Komisyon Kararına yapılan atıf veya böyle bir Komisyon Kararının bulunmadığı hususunda Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğini ve Komisyonu bilgilendirir.


Yayımlama


MADDE 24 – (1) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğince kabul edilen ve Komisyonca Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Avrupa Değerlendirme Esasları referans listesi ve bu listeye ait tüm güncellemeler Bakanlıkça duyurulur.


Teknik değerlendirme kuruluşları arasında anlaşmazlık halinde ihtilafların çözülmesi


MADDE 25 – (1) Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Avrupa Değerlendirme Esası hakkında öngörülen sürede anlaşma sağlayamazsa Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, bu hususu uygun bir çözüm için Komisyona iletir.


Avrupa değerlendirme esasının içeriği


MADDE 26 – (1) Avrupa Değerlendirme Esası asgari olarak; yapı malzemesinin genel tarifini, imalâtçı ve Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğinin anlaştığı ve ürünün imalâtçı tarafından öngörülen kullanım amacı ile ilgili temel karakteristiklerinin listesini ve ürünün bu temel karakteristiklere dair performansının değerlendirilmesine ilişkin kriterleri ve metotları içerir.


(2) Avrupa Değerlendirme Esasında uygulanacak fabrika üretim kontrolünün esasları, yapı malzemesinin üretim sürecinin şartları göz önüne alınarak belirtilir.


(3) Ürünün bazı temel karakteristikleri ile ilgili performansının değerlendirilmesine ilişkin metot ve kriterler, hali hazırda diğer uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen Ortak Esaslarda belirlenmişse ya da Avrupa Teknik Onayı verilmesi kapsamında 1 Temmuz 2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 9 uncu maddesinin uygulanması dâhilinde kullanılan bu tür metot ve kriterlerin bulunması durumunda, bu mevcut metot ve kriterler Avrupa Değerlendirme Esasına dercedilir.


Avrupa değerlendirme esasına karşı resmî itirazlar


MADDE 27 – (1) Bakanlık bir Avrupa Değerlendirme Esasının Ek-1’de belirtilen yapı işleri için temel gerekler çerçevesinde karşılaması gerekenlerin tamamını yerine getiremediğini düşündüğü durumda resmî itirazını Komisyona iletir.


Avrupa teknik değerlendirmesi


MADDE 28 – (1) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalâtçının talebi üzerine, 23 üncü maddede ve Ek II’de belirtilen yönteme uygun olarak hazırlanan Avrupa Değerlendirme Esasına dayanılarak Teknik Değerlendirme Kuruluşu tarafından hazırlanır. Avrupa Teknik Değerlendirmesi, halihazırda bir Avrupa Değerlendirme Esası var ise, uyumlaştırılmış bir standart için önceden bir talimat yayımlanmış olsa bile hazırlanabilir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başladıktan sonra bu teknik değerlendirme ile ilgili olarak Teknik Değerlendirme Kuruluşunca hazırlık ve işlem yapılamaz.


(2) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalatçı tarafından beyan edilen kullanım amacına uygun olarak temel karakteristiklerin seviye, sınıf veya bir tanım şeklinde beyan edilecek performansı ile birlikte performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin uygulanmasında gerekli olan teknik detayları içerir. Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini alan Teknik Değerlendirme Kuruluşu ile imalatçının temel gerekler konusunda mutabakata varmaları gerekir. Komisyonca oluşturulan Avrupa Teknik Değerlendirmesi formatı Bakanlıkça duyurulur.


Performans seviyeleri veya sınıfları


MADDE 29 – (1) Komisyon tarafından yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performansına ilişkin sınıflar oluşturulduğunda, bu Yönetmelik kapsamında belirlenecek performans seviye veya sınıfları bu sınıflandırma sistemine uygun olur.


Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması


MADDE 30 – (1) Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması Ek-5’te verilen sistemlere uygun olarak yapılır.


(2) Bir yapı malzemesinin ya da malzeme ailelerinin tabi olacakları sistem veya sistemler veyahut bir temel karakteristiğe ilişkin sistem veya sistemler Komisyon tarafından yeniden belirlendiğinde ya da değiştirildiğinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar.


(3) Belirlenen sistem veya sistemler uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde de belirtilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Teknik Değerlendirme Kuruluşları

Teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi


MADDE 31 – (1) Bakanlık, Ek-4 Tablo 1’deki yapı malzemeleri alanında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını görevlendirir. Bakanlık, kuruluşun isim ve adresini ve hangi yapı malzemesi alanı veya alanları için görevlendirildiğini Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.


(2) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını ve görevlendirildikleri yapı malzemesi alanlarını duyurur.


(3) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının, görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetlerini izler ve denetler, ayrıca Ek-4 Tablo 2’de belirtilen her bir şart için bu kuruluşların yeterliliklerini değerlendirir. Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili hususları duyurur. Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının görevlendirilmesi, faaliyetlerinin ve yeterliliklerinin denetlenmesi ile ilgili şartları ve bu şartlarda meydana gelen değişiklikleri Komisyona bildirir.


(4) Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını değerlendirirken, Komisyonun bu amaçla hazırlayıp yayımladığı kılavuz belgeleri kullanır.


Teknik değerlendirme kuruluşları için şartlar


MADDE 32 – (1) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirildiği yapı malzemesi alanı veya alanlarındaki Avrupa Teknik Değerlendirmesine ilişkin değerlendirme işlemlerini yürütür. Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirme kapsamına uygun olarak Ek-4 Tablo 2’de belirtilen gerekleri sağlar.


(2) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, organizasyon şemasını ve karar alma mekanizmasında görev alanların isimlerini kamuya web sitesi aracılığıyla duyurur.


(3) Teknik Değerlendirme Kuruluşunun birinci fıkrada belirtilen gerekleri sağlayamadığının anlaşılması hâlinde, Bakanlık ilgili yapı malzemesi alanı için bu kuruluşun görevlendirmesini iptal eder ve konu hakkında Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.


Teknik değerlendirme kuruluşlarının koordinasyonu


MADDE 33 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine üye olur, toplantılarına katılım sağlar, üyelik aidatları ve toplantı katılım giderlerinin karşılanması da dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini yerine getirir.


(2) Teknik Değerlendirme Kuruluşları Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine gerekli finansal ve insan kaynağı katkısını sağlar.


ALTINCI BÖLÜM


Basitleştirilmiş Usuller

Uygun teknik belgelerin kullanımı


MADDE 34 – (1) İmalâtçı ürün tipini tespit ederken tip testi veya tip hesaplaması yerine;


a) Kendisi tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesinin Komisyon kararında veya uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen şartlara göre, bir veya birkaç temel karakteristiği için test veya hesap yapmaksızın ya da ilave test veya hesap yapmaksızın belirli bir performans seviyesini veya sınıfını sağladığının kabul edildiğini gösteren,


b) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında piyasaya arz ettiği yapı malzemesi, ürün tipi aynı olmak koşuluyla, başka bir imalatçı tarafından aynı uyumlaştırılmış standart kapsamında üretilmiş ve halihazırda test edilmiş ise, diğer imalatçının onayını aldıktan sonra, test sonuçlarının doğruluğu, güvenilirliği ve değişmezliğini sağlama sorumluluğu diğer imalatçıda olmak üzere diğer yapı malzemesinin test sonuçlarının tamamına veya bir kısmına karşılık gelen performansı gösteren,


c) (b) bendine alternatif olarak bir uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında piyasaya arz ettiği yapı malzemesi, temel karakteristiklerinden biri veya birkaçı tedarikçisi tarafından uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre test edilmiş bir sistem veya bu sistemin bileşeni ise, imalatçının sistemi veya bileşenleri, tedarikçinin talimatlarında belirttiği şekilde monte etmesi koşuluyla, diğer imalâtçının veya tedarikçinin onayını aldıktan sonra test sonuçlarının doğruluğu, güvenilirliği ve değişmezliğini sağlama sorumluluğu diğer imalatçı veya tedarikçide olmak üzere kendine tedarik edilen sistem veya bileşenlerin test sonuçlarının tamamına veya bir kısmına karşılık gelen performansı gösteren,


uygun teknik belgeleri kullanabilir.


(2) Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi, Ek-5’te belirtilen performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+ veya 1’e tabi bir ürün ailesine dâhil ise birinci fıkrada bahsedilen uygun teknik belgelendirmenin Ek-5’te belirtilen şekilde ürün belgelendirme alanında onaylanmış bir kuruluşça doğrulanması zorunludur.


Çok küçük işletmelerce basitleştirilmiş usullerin kullanımı


MADDE 35 – (1) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında yapı malzemesi imal eden çok küçük ölçekli işletmeler, ilgili uyumlaştırılmış standardın kapsamındaki metotlardan farklı metotlar kullanarak Ek-5’teki sistem 3 ve sistem 4 için tip testlerine dayanarak ürün tipinin tespitini değiştirebilir. Bu imalâtçılar, sistem 3’e dahil yapı malzemeleri için sistem 4’te öngörülen şartlara uygun olarak da işlem yapabilir. İmalâtçı, bu tür basitleştirilmiş usulleri kullandığında, uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen usuller ile uygulamış olduğu yöntemlerin birbirlerine denk olduğunu ve yapı malzemesinin ilgili gereklere uygunluğunu özel teknik belgelendirme ile gösterir.


Diğer basitleştirilmiş usuller


MADDE 36 – (1) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan ve münferit olarak üretilmiş veya sipariş üzerine seri olmayan metotla özel olarak üretilmiş ve tanımlanmış tek bir yapı işine monte edilecek yapı malzemeleri ile ilgili olarak, Ek-5’te belirtilen ilgili sistemin performans değerlendirme kısmı, uygulanan usulün uyumlaştırılmış standartlarda ortaya konan usullere denkliğini ve ürünün ilgili gerekleri sağladığını gösteren özel teknik belgelendirme ile imalâtçı tarafından değiştirilebilir.


(2) Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi, Ek-5’te belirtilen performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+ veya 1’e tabi bir ürün ailesine dâhil ise birinci fıkrada bahsedilen özel teknik belgelendirmenin Ek-5’te belirtilen şekilde ürün belgelendirme alanında onaylanmış bir kuruluşça doğrulanması zorunludur.


YEDİNCİ BÖLÜM


Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bildirim


MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe göre görevlendirdiği onaylanmış kuruluşları Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.


Görevlendirmeden sorumlu mercii


MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve yürütülmesinden, uygun görülen kuruluşların görevlendirilmesinden, görevlendirilen kuruluşların Komisyon’a bildiriminden, onaylanmış kuruluşların 41 inci maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere denetiminden ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.


Bakanlığın onaylanmış kuruluşları görevlendirmede takip edeceği usul ve esaslar


MADDE 39 – (1) Bakanlığın onaylanmış kuruluş görevlendirme, gözetim ve denetimini gerçekleştirmekle sorumlu birimi bu faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlara uyar.


a) Onaylanmış kuruluşlar ile herhangi bir çıkar ilişkisine girmez.


b) Bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.


c) Performansın değişmezliğinin doğrulanması ve değerlendirmesi sürecinde onaylanmış kuruluşların bildirimi ile ilgili her türlü karar değerlendirme işlemini sürdüren personelin dışındaki yetkili kişilerce verilir.


ç) Onaylanmış kuruluşlarca yürütülen faaliyetleri veya ticarî veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin etmez.


d) Elde edilen bilginin gizliliğini sağlar.


e) Görevlerinin gereklerini yerine getirmek üzere bünyesinde yeterli sayıda personel bulundurur.


Bilgilendirme yükümlülüğü


MADDE 40 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, bildirimi ve denetlenmesine ilişkin ulusal yöntemleri ve bunlara ilişkin yapılan her türlü değişikliği Komisyona bildirir.


Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler


MADDE 41 – (1) Onaylanmış kuruluş, bildirim için aşağıdaki gereklilikleri sağlar.


a) Onaylanmış kuruluş ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.


b) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olur. Değerlendirmesini yaptığı yapı malzemelerinin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlamaları kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir.


c) Onaylanmış kuruluş ve bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü taraf görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli;


1) Değerlendirilen yapı malzemelerini tasarlayan, imal eden, satın alan, tedarik eden, monte eden, kullanan, bakım ve onarımını yapan veya sahibi olan kişilerden ve bunların yetkili temsilcilerinden olamaz. Bu durum değerlendirmesi yapılmış yapı malzemelerinin şahsi amaçla veya onaylanmış kuruluş faaliyetleri için kullanımını engellemez.


2) Değerlendirilen yapı malzemelerinin tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında, monte edilmesinde, kullanımında veya bakımında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetleri yürüten tarafların temsilcisi olamaz. Onaylanmış kuruluş, bildiriminin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle müşavirlik hizmetleri için geçerlidir. Onaylanmış kuruluş, şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi yapmış olduğu değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.


ç) Onaylanmış kuruluş ve personeli, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde görevini, gerekli teknik ve mesleki yeterliliği ile yerine getirmeli ve varmış olduğu hükümler veya yürüttüğü değerlendirme veya doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek olan ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin menfaatleri olan kişilerden veya zümrelerden kaynaklı en başta malî olmak üzere her türlü baskı ve teşvikten bağımsızdır.


d) Onaylanmış kuruluşun, bildirim kapsamı ile ilgili olarak Ek-5’e göre görevlendirildiği performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde, bu görevleri bizzat veya sorumluluk kendisinde olmak kaydı ile, kendi adına başka bir kuruluş yürütse bile, onaylanmış kuruluş olarak tüm görevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir. Her bir performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi ve yapı malzemelerinin her tipi veya kategorisi, temel karakteristikler ve bildiriminin yapıldığı alanlardaki görevleri yürütmek için onaylanmış kuruluşun;


1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli düzeyde ve uygun kapsamda tecrübeye sahip gerekli personele,


2) Yürütülen performans değerlendirmesine ilişkin yöntemleri açıklayan ve bunların şeffaflığını ve tekrar uygulanabilirliğini garanti eden gerekli tarifnameye ve onaylanmış kuruluş olarak yürüttüğü görevler ve diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun yöntemlere ve politikalara,


3) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemlere,


4) Uygun biçimde bildirimi yapılmış olan faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idarî görevleri yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman veya hizmete erişim hakkına,


sahip olması gerekir.


e) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin yapıldığı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu personelinin;


1) Onaylanmış kuruluşun bildirim kapsamı dâhilinde, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecindeki onaylanmış kuruluş görevlerinin tümünü kapsayan teknik ve mesleki eğitimi almış,


2) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri ile ilgili gerekleri karşılayan yeterli bilgiye ve bu faaliyetleri yürütmek üzere gerekli uzmanlık vasıflarına sahip,


3) İlgili uyumlaştırılmış standartlar ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini kavrayabilecek bilgiye sahip,


4) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzenleyebilecek yeterlilikte,


olması gerekir.


f) Onaylanmış kuruluş, kendisinin, üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten personelinin tarafsızlığını garanti eder. Onaylanmış kuruluşun üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.


g) Onaylanmış kuruluş yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri kapsamında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır.


ğ) Onaylanmış kuruluş personeli, yetkili idari merciler ile ilişkili olan işler haricinde, Ek-5’e göre görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler ile ilgili hakları saklıdır.


h) Onaylanmış kuruluşlar, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için 51 inci madde kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder.


Uygunluk karinesi


MADDE 42 – (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde referans numarası yayımlanmış ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konan kriterler 41 inci maddede ortaya konan gerekleri kapsıyorsa ve onaylanmış kuruluş da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluşun 41 inci maddedeki gerekleri sağladığı kabul edilir.


Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri


MADDE 43 – (1) Onaylanmış kuruluş, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bunların 41 inci maddede belirtilen gerekleri karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa bildirir.


(2) Onaylanmış kuruluş, yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.


(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir.


(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-5’e göre yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.


Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması


MADDE 44 – (1) İmalâtçının talebi üzerine teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli sebepler de var ise, onaylanmış kuruluşlar performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3 için Ek-5’te bahsedilen testleri yapmaya veya kendi denetimi altında, üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya imalâtçının muvafakati ile başka bir test laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanını kullanarak yaptırmaya karar verebilir. Bu tür testleri yürütecek onaylanmış kuruluşlar, kendi akredite test laboratuvarları dışında başka bir laboratuvarda çalışmak için ayrıca yetkilendirilir.


(2) Onaylanmış kuruluş, birinci fıkrada belirtilen testler yapılmadan önce, test metotlarına ilişkin gereklerin karşılandığını teyit eder. Aynı zamanda test ekipmanının gerekli kalibrasyon sistemine sahip olmasından, ölçümlerin izlenebilirliğinin temin edilmesinden ve test sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasından da sorumludur.


Bildirim başvurusu


MADDE 45 – (1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecini yürütmek üzere onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki yerleşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.


(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun 41 inci maddede ortaya konulan gerekleri karşıladığını gösteren belgeler, yürütülen faaliyetlerin tanımı, kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği değerlendirme ve doğrulama yöntemleri ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenen akreditasyon belgesi veya bunun yerine geçerli gerekçelerin varlığı hâlinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kanıt ve belgeler Bakanlığa teslim edilir.


Bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası


MADDE 46 – (1) Bakanlık, sadece 41 inci maddede sayılan vasıfları haiz kuruluşların bildirimini Komisyona yapar.


(2) Bildirim, yürütülecek faaliyetlerin her türlü detayını, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname referansını ve Ek-5’te ortaya konan sistem ile ilgili olarak kuruluşun yetkili olduğu temel karakteristikleri ihtiva eder. Ancak, Ek-5’in 3 üncü maddesinde belirtilen durumlarda, uyumlaştırılmış teknik şartname referansına gerek yoktur.


(3) Kuruluş, bildiriminin yapılması ve bildirim tarihi itibarıyla 2 hafta içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye ülkelerden itiraz gelmemesi durumunda Komisyon tarafından kimlik numarasının verilmesini müteakip, Bakanlıkça görevlendirildiklerine dair bir tebliğin yayımlanması üzerine faaliyetlerine başlayabilir. Sadece bu kuruluşlar, bu Yönetmeliğin ve 3 üncü maddesinde belirtilen 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğünün amaçları çerçevesinde faaliyet gösterebilen onaylanmış kuruluşlar ol


Geri Dön