23 / 05 / 2024

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Taşkın Müzesi yaptıracak!

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Taşkın Müzesi yaptıracak!

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün Taşkın Müzesi yapım işi ihalesi 22 Ekim 2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek...DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Taşkın Müzesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale, 22 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00'da DSI 22.Bölge Müdürlüğü 61220 Yalıncak - Trabzon Ortahisar'da yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 207 No'lu Oda adresine elden teslim edilebilecek.  Ayrıca aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlan metni:
22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN MÜZESİ YAPIMI
DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON

22. Bölge Müdürlüğü Taşkın Müzesi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası    :    2019/483048
1-İdarenin
a) Adresi    :    DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası    :    4623341105 - 4623341110
c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Taşkının oluşumunu görsel olarak ortaya koyan aktivasyon alanları, simulasyonlar,deneysel setler,yenilikçi taşkın kont. tesis. tanıtılacağı bölümlerin olacağı DSİ 22.Bölge Müd. içindeki bir binanın 600 m2 bölümünde yapılacak taşkın müzesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Kampüs Alanı
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    :    DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak - Ortahisar / TRABZON
b) Tarihi ve saati    :    22.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan yer alan (B) III. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat”, “kalite nitelik” ve “teknik değer nitelik puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1 .Fiyat puanı (FP)(60,00 PUAN)
Fiyat puanlaması 60,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite nitelik puanı (KNP) (40,00 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40,00 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.

Sıra No    Poz No    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Minimum Teklif Oranı    Maksimum Teklif Oranı    Puanı
1    TM-1    60 x 120 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I. kalite, beyaz, sırlı porselen seramik ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (seramik yapıştırıcısı ile)    0,1404    0,2106    7
2    TM-2    20 x 120 cm anma ebatlarında, ahşap deseli porselen seramik ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (seramik yapıştırıcısı ile)    0,0117    0,0176    2
3    TM-3    10 mm kalınlığında,meşe veya ceviz tonlarında 190 x 1200 mm ölçülerinde Laminat Parke kullanırak Döşeme Kaplaması Yapılması (süpürgelikler dahil)    0,0251    0,0377    1
4    TM-4    5cm – 21cm boyutlarında eskitme tuğla görünümünde,kalınlığı 1.5cm / 2cm aralığında dekoratif kaplama tuğla yapılması    0,1085    0,1627    6
5    TM-5    Yükseltilmiş Döşeme Yapılması (50*50 kutu profil üzerine sac)    0,0751    0,1127    4
6    TM-6    Alçı sıva uygulaması,Alçı sıva uygulamanın üzerine saten alçı çekilerek silikonlu mat boya uygulaması    0,1565    0,2348    8
7    TM-7    Çizgi Doku Mineral Sıva Uygulaması için gerekli yüzey sertleştirici malzeme uygulaması    0,0447    0,0671    2
8    TM-8    Çizgi doku mineral sıva uygulaması    0,0895    0,1342    4
9    TM-9    Çimento Esaslı Alçıpan Plaka Uygulaması    0,0146    0,022    1
10    TM-10    Hazır Profille Bölücü alçıpan Duvar yapımı çift taraflı (10 cm kalınlığında)    0,0471    0,0706    3
11    TM-11    Alçıpan levha ile kolon kaplamaları ve kapamalar yapılması    0,0314    0,0471    2
Toplam            40,00
A.3. Toplam puan (TP)
Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
TP= FP + KNP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 207 No'lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Geri Dön