25 / 05 / 2024

Dükkan tapulu dairede oturmanın dezavantajları nelerdir?

Dükkan tapulu dairede oturmanın dezavantajları nelerdir?

Dükkan tapulu dairede oturmak, kat malikine bazı olumsuzluklar yaşatabiliyor. Peki, dükkan tapulu dairede oturmanın dezavantajları nelerdir? Dükkan tapusu daire tapusuna nasıl çevrilir? İşte sorularınızın yanıtı...Dükkan tapulu dairede oturmanın dezavantajları nelerdir?

Dükkan tapulu dairede oturmak, kat malikine bazı olumsuzluklar yaratabiliyor. Örneğin, kat malikinin bu gayrimenkulü satmak istemesi halinde dükkan tapulu mesken için kredi çıkmıyor. 


Bu şekilde bir gayrimenkulün satışının nakit olarak yapılması gerekiyor. Bu da günümüzde çok az tercih edilen alım satım yöntemleri arasında bulunuyor.


Ayrıca, dükkan tapulu dairenin yer aldığı binada kat malikleri buranın projeye aykırı olarak kullanıldığına dair şikayette bulunabiliyor. Yapılan bu şikayet neticesinde kat maliki cezai yaptırımlara maruz kalabiliyor.


Dükkan tapulu meskene sahip kat maliki olarak, dükkan tapusunu eve çevirmek istediğinizi farz edelim. Bu durumda "Dükkan nasıl daireye çevrilir?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Dükkan tapusu daire tapusuna nasıl çevrilir?

Binada kat mülkiyetinin olması durumunda dükkanın meskene çevrilebilmesi için öncelikle kat maliklerinin tamamından izin alınması gerekiyor.


İzin alındıktan sonra ise tapuda cins değişikliği işleminin yapılması gerekiyor. Tapuda dükkan olarak görülen bir yerin, mesken olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekiyor.


Tapuda cins değişikliği işlemi..

Cins değişikliği, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanıyor. Tapuda cins değişikliği işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekiyor.


Cins değişikliği için gerekli belgeler;

- Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,

- Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

- Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı.


Cins değişikliği masrafı..

Her çeşit cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değer on binde 5 oranında harç tahsil ediliyor. Ayrıca, döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor.


Apartmanda değişiklik yapmak..

Dükkan tapulu dairenin girişinin müstakil olduğunu balkondan direkt salona girildiğini farz edelim. Bu durumda merpen boşluğundan koridora kapı açılabilmasi için kat maliklerinden izin alınması gerekiyor.


Apartmanda yapılacak yenilik ve ilaveler ile ilgili esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında madde 42'de açıklanıyor. Kanuna göre, yapılacak yenilikler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılıyor. 


F) Yenilik ve ilaveler: 

I - Faydalı olanlar: 

Madde 42 – Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. 


(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. 


Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. 


Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 


Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.


Dairenin işyeri olarak kullanımı mümkün müdür?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön