15 / 06 / 2024

Düzkar Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Düzkar Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Pendik’te 100 bin TL sermaye bedeli ile Baki Düz tarafından kuruldu.Düzkar Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Pendik’te 100 bin TL sermaye bedeli ile Baki Düz tarafından kuruldu.

Düzkar Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri yapılması, 16. Tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu işlerinin yapımı. 17. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde tüm sektörlerdeki her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmak, Şirket amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili; A- Her türlü resmi ve özel satın alma komisyonlarına, ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur, taahhütler kabul eder, Tesisler, atölyeler, fabrikalar kurar, inşa eder, kiralar, Yatırım, işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapar, Ticari, sınai, mali, idari ve hukuki girişimlerde bulunur, B- Yurt içinde ve yurt dışında kredi veren müesseselerle ve bankalarla her türlü kredi anlaşmaları yapar, istikraz sözleşmeleri akdeder, Borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin, kefalet ve teminatları alır, verir, C- Konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. D- Gerek kendi, gerekse üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ve nakil vasıtaları üzerinde şirket leyh ve aleyhinde rehin ve ipotek dahil olmak üzere her çeşit ayni haklar iktisap, tesis ve fek eder, E- Gerekli her türlü tasarrufta bulunur, ruhsat, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, model, know how anlaşmaları yapar, satın alır, satar, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir, intifa, irtifak ve sükna hakları tanır. F- Yerli, yabancı hakiki ve hükmi şahıs ve firmalardan temsilcilik, acentelik alır, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara temsilcilik, acentelik verir, Aracılık yapmamak şartıyla ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapar, kurulmuş olan şirketlere iştirak eder veya yeniden şirketler kurar,


Geri Dön