25 / 06 / 2024

Edirne Belediye'si 7.5 milyon TL'ye bahçe evi!

Edirne Belediye'si 7.5 milyon TL'ye bahçe evi!

Edirne Belediye Başkanlığı, 7.5 milyon TL'ye bahçe evi satıyor. Toplam bedeli 7.5 milyon TL olan bahçe evi için ihale  geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 17 Mayıs 2011 Salı günü saat 14:00'de Belediye Encümen salonunda yapılacak...Edirne Belediye Başkankığı tarafından verilen icra şu şekilde; 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
 
Belediyemize ait aşağıda bilgi dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır

İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler;

a-) Kişilerden; ikametgah belgesi ve Nüfus cüzdan sureti,

b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri ve kanuni tebligat adresi (2011 yılı vizeli)

c-) İhaleye vekleten katılmak isteyenlerden 2011 yılında düzenlenmiş vekletname.

Şartname her gün mesai saatlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görülebilir,
İmar durumu: Kısmen plan sınırları dışında kalmakla birlikte, büyük bir kısmı geleneksel ticaret+turizm konaklama alanı içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz imar plan sınırları içinde alınmakla beraber, aynı şekilde duran kadastro parselidir, imar durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi şartnamede belirtilmiştir.

'886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 17 MAYIS 2011 Salı günü, saat 14:00'te Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. Teklifler 17 MAYIS 2011 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı'na (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile ıderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler hangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 17 MAYIS 2011 Salı günü saat 14:00'te Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır

KÜTÜK     PAFTA ADA  PARSEL   CİNSİ MİKTARI HİSSE TAHMİNİ GEÇİCİ                                            İHALE GÜN VE
SAYFA NO M2 MİKTARI SATIŞ BEDELİ TEMİNATI                                                                                         SAATİ
352          94     951         1     Dolaplı Sebze 22.196,00 m2 Tam 7.500.000,00 TL 225.000,00 TL                         

                                                 Bahçesi Ahşap                                                                               Salı Saat: 14:00

 Münevver Dnış/Emlakkulisi.com

 


Geri Dön