28 / 05 / 2024

Elazığ'da 59.4 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Elazığ'da 59.4 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Elazığ Belediye Başkanlığı kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapım işi ihale ediyor. İhale 2 Mart 2021 tarihinde yapılacak.Elazığ Belediye Başkanlığı kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapım işi için ihale düzenliyor. İhale 2 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:
1- İlimiz Tapunun Sürsürü (Abdullahpaşa) Mahallesi Ada: 684’de kayıtlı 4, 5, 6, 7, 8 nolu taşınmazlar üzerinde Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması (dağıtımı ve yapımı ile ilgili detaylar ihale dokümanında belirtilmiştir) işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif eksiltme sureti ihale edilecektir.
2- Bu işin tahmini keşif bedeli Tablo-2’de belirtilen dağıtım şekli de nazara alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmış olup, toplam 59.466.732,98.TL’dir, Geçici Teminat Bedeli ise 1.785.000,00 TL’dir. 

Elazığ da 59.4 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

3- İhale 02.03.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dâhili 1505) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.
5.1- Kanuni ikametgâhı olması,
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

Elazığ da 59.4 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

5.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
 a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.6- Geçici teminat tahmini keşif bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 1.785.000,00 TL bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile
ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
5.8- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)
5.9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
5.10- a) İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.
b) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSİDİR
c) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

Elazığ da 59.4 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

5.11- Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
5.12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhüdü)
6- İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanında istenilen belgeleri 02.03.2021 Salı günü (ihale günü) saat 14.00’e kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı
veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
7- Tablo-1’de sunulan konut sayısına bağlı inşaat alanlarının, Tablo-2’de belirtilen taşınmazların paylaşımı yapılarak, kat karşılığı inşaat esasına göre ve ekli mahal listesine uygun olarak, asgari toplam 27.124,00 m² yapı inşaat alanlı 150 adet Konut ve 16 adet depolu dükkân yaptırılacaktır.
8- En uygun teklif; Yüklenici firma anahtar teslimi şeklinde, iskân ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, tüm ada içi alt ve üst yapı bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç), ada içi peyzaj ve çevre düzenlemesi, iksa ve zemin iyileştirilmeleri bitirilmiş olarak İdare’ye teslim edilerek, uygun bedelin belirlenmesinde; Tablo-2’de belirtilen dağıtım oranı nazara alınarak hak sahiplerinden TL üzerinden en az bedel talep eden yüklenici tercih edilecektir.
9- İşbu yapım işi özeti, genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, ihale şartnamesi ve eklerinde bulunan hükümler uygulanacaktır.
10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır


Geri Dön