21 / 07 / 2024

Eskişehir Başak Emaye 4.3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!

Eskişehir Başak Emaye 4.3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!

Eskişehirde faaliyet gösteren Başak Emaye Eskişehir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Fabrika binasının brüt alanının 7 bin 700 metrekare olduğu açıklanırken tahmini fiyat olarak 4 milyon 350 bin lira istendi
Eskişehirde faaliyet gösteren Başak Emaye Eskişehir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Fabrika binasının brüt alanının 7 bin 700 metrekare olduğu açıklanırken tahmini fiyat olarak 4 milyon 350 bin lira istendi.

Detaylar şöyle:

T.C. ESKİŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDENTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2010/1950 E.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Aşağıda yazılı taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, ilgililerin J adreslerine "tebligat gönderilmiş olup,  ilgililerin adreslerinde tebligat yapılmaması halinde veya adresi I bilinmeyenler için satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. -     Satışa konu taşınmaz Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müd.nün:
1-) 16/03/2011 tarihli yazılarında; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun ve ona dayanarak çıkartılan yönetmeliğin madde 101'de belirtilen yazılı olan tesisler kurulamaz. Bu tesisler rafineriler, gazlaştırma ve sıkıştırma tesisleri, ham petrol rafinerileri, kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, sıvılaştırılmış  petrol gazı olum ve depolama tesisleri, çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler. Karma OSB'lerde; Patlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, petrokimya kompleksleri, üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç, tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, entegre şeker fabrikaları, klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürük asit, fosfirik asit, hidrolik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,selüloz ve selüloit yapan tesisler, OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atık su arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler, ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapan tesisler, maya ve tuz üretim tesisleri, talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri kurulamaz. Ayrıca OSB'nin belirtilen tesisler dışında kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesince karar verilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası'nın 15. maddesine göre OSB'lerde bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile kredi alacaklısı kuruluşlar bu satışa iştirak edebileceklerdir. Yine aynı kanunun 15 maddesinin 4. Fıkrasına göre "Taşınmazların kredi alacaklısı bir kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı k' kuruluşun satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

Satılmasına karar verilen gayrimenkul; Eskişehir İli, Merkez Organize Sanayi Bölgesi, 8.Cad. 11 no'da kain fabrika olup tapuda Eskişehir ili, Kanlıpınar Köyü, 2337 parselde kayıtlıdır. 11211 m2 alanlı gayrimenkul üzerinde Başak Emaye adıyla işletmede olan fabrika binası ve müştemilatları mevcuttur.

Taşınmaz arsa üzerindeki fabrika binası betonarme karkas sisteminde yapılmıştır. Binada demir profillerden makas çatı yapılmış, çatı üzerine alüminyum sandviç trap'azoit panel kaplıdır. Fabrika alanı 4 adet bölmeden ibarettir. 1'nci bölme 1107,00 m2 alanlı, 2'nci bölme 1170,00 m2 alanlı, 3'ncü bölme 1625,00 m2 alanlı, 4'ncü bölme 1620,00 m2 alanlıdır. 3'ncü bölme içindeki idari bina 2 katlı olup 580,00 m2 alanlıdır. Tnci ile 2-3 bölme arası tuğla duvar yapılmıştır. 2 ve 3'ncü bölme tabanı karo mozaik kaplı, bina çatısı demir makas çatı ve çatı üzeri eternit kaplanmıştır. Pencereleri demir doğrama yapılmıştır. Tnci bölmenin bir tarafına 495,00 m2 alanlı ilave inşaat yapılmıştır. İlave inşaatın çatısı demir profillerle yapılmış ve çatı ve üzeri eternit kaplanmıştır. Fabrika binasının arka kısmında 315,00 m2 alanlı imalathane mevcuttur. Bu bölümün tabanı beton şap üzeri tek meyilli.demir doğrama çatı ve üstü galvanizli saç kaplanmıştır. Bütün boru kolonlarla inşa edilmiş olup kenarları galvanizli saç kaplanmıştır. Fabrikanın 4'ncü bölümü içinde 460,00 m2 alanlı depo ve kaloriferhane bulunmaktadır, içinde 30,00 m2 alanlı fuel oil bir adet 60,00 m2 alanlı kömürlü kazan mevcuttur.

Fabrikanın idari binasının tabanı mozaik kaplı, duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Tuvalet bölümünde 4 adet tuvalet ile 2 adet bataryalı ayaklı lavabo mevcuttur. VVC'Ierin tabanı seramik ve duvarları beyaz fayans kaplanmıştır. Antre tabanı mermer kaplıdır. İdari binanın zemin katında müdür odası, muhasebe odası, çeşitli amaçla kullanılan 3 adet oda ve antre mevcuttur. Duvarları alçı üzeri saten boyalı ve pencereleri alüminyum doğrama yapılmıştır. İdari binanın üst katında yemekhane bulunmaktadır. Yemekhane tabanı mermer kaplıdır. Çıkış merdiveni de mermer kaplıdır. Yemekhanede mermer tezgah ve ahşap dolaplar mevcuttur. İçinde elektrikli termosifon mevcuttur. 3 adet mermer evye mevcuttur. 3 adet odanın ve kilerin taban döşemesi mermer kaplanmıştır. Fabrika binasının önce cephesi akrelik malzeme ile kaplanmıştır. Fabrika alanı girişinde 16,00 m2 alanlı bekçi kulübesi yapılmış olup, kulübe üzeri eternet kaplanmıştır. Dışı sıvalı ve boyalıdır.

Fabrika sahasının çevresi beton direkli tel örgü ile çevrilmiştir. Girişe demir doğrama kapı yapılmıştır. Fabrika sahasi aydınlatması yapılmıştır. 400 KVA direk tipi trafo mevcuttur. Fabrika sahası beton ve bazı kısımlar ise asfalt kaplanmıştır.

Fabrika binasının brüt alanı toplam 7700,00 m2 dir.

Binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının % 20 olabileceğinin kanaatine varılmıştır.
Taşınmaz Organize San. Böl. de alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 9 km mesafededir, ulaşımı kolay olan bir bölgededir. Eskişehir  Ankara  devlet karayoluna yakın mesafededir. Dava konusu taşınmazın konumu da dikkate alınarak dava tarihi itibari serbest piyasa şartlarında birim değerinin 30,00 TL./M2 olabileceği kanaatine varılmıştır.
Yıpranma payı düşüldüğünde 4.350.000,00 TL. den satılacaktır.

İmar Durumu: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'nin 11/02/2011 tarih ve 264 sayılı yazısı ekinde dosyamıza sunulmuş olup ilgililere müracaat halinde fotokopisi verilecektir.

Satış Şartları: 1-Gayrimenkulün satışı 14/10/2011 günü saat 15:20-15.30 arasında; Eskişehir Adliye Sarayı zemin kat 6 nolu müzayede masasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü,baki kalmak kaydıyla 24/10/2011 günü yukarıda tayin edilen saatlerde aynı yerde 2. artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul sonunda en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki; artırma bedelinin malın tayin edilen kıymetinin %40'ını bulmasını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları, % 18 KDV, alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapıl satım harcı satış bedelinden ödenir.
3- Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse, İİK 133. madde gereği ihale feshedilir, iki ihale I arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan ; kendilerinden tahsil edilecektir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- ihaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farkı ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname-iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1950 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları iln olunur.
8- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adrese tebligat yapılmaması veya adresleri
bilinmeyenlerin de yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24.08.2011
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK. m.126) (Basın: 55119- www.bik.gov.tr)

Detaylı bilgi için tıklayın

Geri Dön