17 / 04 / 2024

Eyüp'te 6.3 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

Eyüp'te 6.3 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Topçular Mahallesi, Samancılar Mevkii, 373 ada, 8 parselde yer alan kargir atölyeyi 6 milyon 301 bin TL'ye icradan satıyor...İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Topçular Mahallesi, Samancılar Mevkii, 373 ada, 8 parselde yer alan kargir atölye 6 milyon 301 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 25 Aralık 2019 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İlan Metni
T.C. İSTANBUL 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/43 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI : İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Topçular Mahallesi, Samancılar Mevkii, 373 ( Eski ada No: 176 ) Ada, 8 Parsel,Yüzölçüm: 555,00 m², Ana Taş.Nitelik: Bahçeli Kargir Atölye, buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilir kişi raporunda taşınmaz''Dava dosyasında mevcut bulunan taşınmaza ait Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13-12-2016 tarihli yazısında, İlgi yazı ile tarafımızdan Eyüp ilçesi Topçular mahallesi 373 yeni (176 eski ada) ada 8 parsel sayılı yerin imar durumu bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel 21-07-2014 tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp l.Etap koruma amaçlı revizyon uygulama imar planında T ile işaretli E.l .20 - H= 9,50mt yapılmalı Ticaret alanında kısmen de yolda kalmaktadır, denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "Dava konusu taşınmaz İstanbul ili Eyüp ilçesi Topçular mahallesi 373 ada, 8 parsel sayılı 555.00 m2 arsa üzerine kurulmuş betonarme karkas tarzda yapılmış bina Bodrum + Zemin + 1 Normal katlı Samancılar sokağına cepheli 3 kapı nolu binadır. Binanın bodrum katma binanın sokak cephesinin sağ tarafından demir kapısından hazır döküm basamaklarınla binanın bodrum katına inilmektedir. Zemini beton olup, bu katta malana tezgahları bulunup sandalye ve mobilya imalatı yapılmaktadır. İçerisinde wc bölümü de bulunmaktadır. Binanın bodrum katı arsanın tamamına yapılmış olup, binanın zemin katma sokaktan düz ayak olarak girilmekte olup, bu katında zemini beton döşeli olup, bu katta malzeme satış reyonu olarak kullanılmaktadır. Bu katta da wc bölümü bulunmaktadır. Binanın zemin katının arka kısmında bahçe bölümü 19.00mt cephe X 8.60mt derinlik = 163.40m2 bahçe kısmının üzerine demir konstrüksiyon çatı yapılmış ve bu çatı üzeri de etemit döşenerek yapılmış sundurma şeklinde kullanılmakta olduğu keşif mahallinde heyetimizce de görülmüştür. Zemini beton kaplıdır. Binanın I. Normal katında bina cephesinin yola bakan sol kısmından demir kapıdan hazır beton dökülmüş basamaklarla binanın I. Normal katma çıkılmaktadır. Bu katın zemini karomozaik döşeli olup, bu kat mobilya imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Bu katta da alaturka wc bölümü ve el yıkama lavabosu mevcuttur. Binada elektrik su mevcuttur. Bina eski bakımsız bir yapı olup, binanın katlarını kat irtifakı, kat mülkiyeti de kurulmamıştır. Bina Eyüp Topçular mevkiinde ticaret alanında kalmaktadır.Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut İstanbul 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/10/2019 tarih ve 2019/186 Esas 2019/1112 Karar sayılıkıymet takdirine itiraz dosyasında bulunanbilirkişi raporuna göre taşınmazın değeri 6.301.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 8 dir. 31/12/2019 sonra KDV oranı değişeceğinden, satışın İKİNCİ İHALEYE KALDIĞI TAKDİRDE KDV ORANI % 18 OLACAKTIR.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 25/12/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 10.30.’ dan - 10.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-328 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 31/01/2020 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 31.01.2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032557) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/43 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerTeminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %8 KDV (İkinci ihaleye kaldığı takdirde % 18olacaktır.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerinbu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Geri Dön