17 / 06 / 2024

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nden 16.5 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nden 16.5 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı, Umut ve Gazikent Mahalleleri'nde bulunan 3 arsayı 16 milyon 508 bin 493 TL'ye satışa çıkardı. Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı, Umut ve Gazikent Mahalleleri'nde bulunan 3 arsayı 16 milyon 508 bin 493 TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 4 Eylül 2019 günü düzenlenecek.

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığı'ndan:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil ilçesi: Aşağıda Matehe, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, metrekare rayiç bedeli, muhamen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İtele Kanunumu 35. Maddesi {a) fikrssı gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle D4/09/20İ9 Çarşamba gîmil tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Encümen Salonunda yapılarak ihale ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi nden 16.5 milyon TL ye satılık 3 arsa!

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100.000 TL karşılığımda Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler, belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak otel isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmekledir;

A) İstekli gerçek kişiler ise;
a) Türkiyede Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikti imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikti imza beyannamesi,
Ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tuttarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektuba,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir taca olmadığına dair belge,
h)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektebu,
ı)Ortak giriştin otinası halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayn ayn(geçicı teminat hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise:
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde buhınduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kumcuları ile tüzel Bşfflğm yönetimindeki görevlileri belirten son dunum gösterir Ticaret Sidi gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ttesret Siel gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin amitini göstermek üzere Ticaret sica gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikti imza sirküleri,
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihrfcye halitaya ilişkili noter mayii vekaletname ite vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Teklif edilen bedelin en az %3‘ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden taraâııdan her sayası imzalanmış şartname, t) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehîiânıil Belediyesine herhangi bir botça oîffladtğma dair belge hJŞeküve içeriği Şartnamede beiMenen tekiif mektubu,
ı)Ortak girişte olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ser biri istenen belgeleri ayn ayn(geçici teminat hariç) vereceklerdir
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikle Şehtikamü Belediyesi İbate Semsine en geç 04/89/2019 Çarşamba günü saat 12.00'a kadar başvuruda bulunmları gerekmektedir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resin harç, Teliüye, ifan bedeli vb. marallar yüklemece ait olup, taşmmaza KDV uygulanmayacaktır.

 


Geri Dön