17 / 06 / 2024

Gaziantep Şehitkamil'de 28.7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Gaziantep Şehitkamil'de 28.7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı, Gaziantep Şehitkamil'de yer alan 3 adet arsayı 28 milyon 714 bin 800 TL bedelle satışa çıkardı.Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığı, Gaziantep Şehitkamil'de yer alan 3 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 28 milyon 714 bin 800 TL olarak belirlendi.

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN         
               
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 22/09/2021 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpek Yolu Üzeri) Meclis Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) Satışı yapılacaktır.

Gaziantep Şehitkamil de 28.7 milyon TL ye satılık 3 arsa!

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Şehitkamil Belediyesi Destek Hizm. Müdürlüğü İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;                                                                 
 
İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b)Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge,
ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

Gaziantep Şehitkamil de 28.7 milyon TL ye satılık 3 arsa!

B)İstekli tüzel kişi ise;

  a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,         
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge,
i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 
j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir        
       İhaleye iştirak edeceklerin,  teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi(Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep) adresine en geç  21/09/2021   Salı   günü saat 16.00’a  kadar  teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.
       Tabloda ayrı ayrı satışa çıkarılan Eydibaba Mah. 8077 Ada 1-2-3 Parselde kayıtlı üç adet taşınmaz Kentsel dönüşüm amacı dışında kullanılamaz.  
             
            Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.     
 


Geri Dön