19 / 06 / 2024

Gaziantep'te 59 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Gaziantep'te 59 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Gaziantep İli Oğuzeli Belediye Başkanlığı 58 milyon 962 bin TL'ye bedelle kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edecek.Gaziantep İli Oğuzeli Belediye Başkanlığı 58 milyon 962 bin TL bedelle kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi düzenliyor. İhale 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Gaziantep İli Oğuzeli Belediye Başkanlığından:

Gaziantep ili, Oğuzeli Belediye Encümenin 08/10/2021 tarih ve 258 sayılı kararı ile
(Körkün) Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Oğuzeli Belediyesine ait aşağıda işin
adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut
İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (36. maddesine
göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İli : Gaziantep,
İlçesi : Oğuzeli,
Semti : (Körkün) Mimar Sinan Mahallesi,
Ada/Parsel : 696 ada 20 parsel
Alanı : 17.609,93 m²,
Brüt İnşaat Alanı : 27.789,00 m² ,
İşin adı / Kullanım Şekli : Konut, Ticari
1- İhale 05/11/2021 CUMA günü saat 15.00’da Oğuzlar Mahallesi Alparslan Türkeş
Bulvarı No: 1 Oğuzeli/Gaziantep adresinde Belediye Encümen Meclis salonunda Belediye
Encümenince yapılacaktır.
2- Bu işin muhammen bedeli 58.969.720,00 -TL. (Ellisekizmilyondokuzyüzatmışdokuz
binyediyüzyirmi Türklirası) dır.
3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A- Kanuni ikametgâhı olması,
B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

Gaziantep te 59 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
H- Oğuzeli Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.769.092,00-TL. (Birmilyonyediyüz
atmışdokuzbindoksaniki Türk lirası)geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para
ise; Oğuzeli Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
İ- Teknik personel taahhütnamesi
J- Yapı araçları taahhütnamesi
K- Son beş yıla ait (2015-2020) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz
karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Oğuzeli/GAZİANTEP adresinden temin edilebileceği gibi
aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.
5- İş Deneyim Belgeleri;
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş
Grupları Tebliği” nde yer alan 4-C- grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi
gösteren belgeler olacaktır.
6- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
7- Kat karşılığı yapılacak olan Bloklardan A-BLOK B-BLOK ve H BLOK belediye
uhdesinde bırakılacak bunların üzerinde teklif verilecektir. İdare isteği bloklardan, Blok ve daire
seçme hakkına sahiptir. Ayrıca Şartnamede idare tarafından seçilecek bloklar belirtilecektir.
8- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı
saate kadar Oğuzeli Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.


 


Geri Dön