19 / 06 / 2024

Gaziantep'te 9.2 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!

Gaziantep'te 9.2 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı'ndan 9 milyon 200 bin TL'ye satılık 9 gayrimenkul. Taşınmazların satışı 1 Temmuz 2015 günü saat 15:00'da yapılacaktır.Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından:


1-İHALENİN KONUSU: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 9 adet gayrimenkulun satış ihalesidir. 


2-İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:Söz konusu taşınmazların ihalesi 01/07/2015 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 01/07/2015 ÇARŞAMBA Saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7 - İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıda istenilen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emalk İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.


a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b.Türkiye'de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden ibraz edilecek)

c.Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu)

d.Tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren gösterir belge (İhale tarihinin olduğu  yıla ait olacak)

e.Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

f.İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkürleri

g.Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ibateye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h.İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname

i.Şartnamenin satın alındığına daire makbuzun aslı

j.Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu

k.İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına daire Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge

l.Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


Not: Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

İhaleye iştirak edecekelre duyurulur.


Tahmin edilen bedel: 9.200.004,00 TL

İhale tarihi ve saati: 1 Temmuz 2015 günü saat 15:00


Geri Dön