29 / 02 / 2024

Güngören Belediyesi'nden 2.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Güngören Belediyesi'nden 2.4 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Güngören'de yer alan 958,72 metrekarelik boş arsa, ilçe belediyesi tarafından 2 milyon 450 bin TL + KDV bedelle 25 Aralık 2014 tarihinde ihale ediliyor...
İstanbul Güngören İlçesi Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 36. Md.si gereğince kapalı zarf usulü artırma ile arsa satışı ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Karar tarih ve No’su      :  04/12/2014 - 895

a) İstanbul

b) İlçesi                                               :  Güngören

c) Cinsi                                               :  Arsa

d) Pafta No                                         :  244 DT 2b

e) Ada No                                           :  381

f) Parsel No                                        :  2

g) Yüzölçümü                                     : 958,72 m2

h) Satışa Konu Belediye Hissesi         :  tam

i) Halihazır                                          :  Boş

j) İmar Durumu                                   :  İmar Durumu 1/1000 ölçekli 18.02.2005 tarihli Güngören revizyon imar planında Özel sağlık alanı olarak gözükmektedir. Ayrıntılar ihale şartnamesinde mevcuttur.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı               :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)               :  Merkez Mah. Doğanbey Cad. No: 1 Güngören/ İSTANBUL

3 - Muhammen Bedeli                        :  2.450.000,00 - TL.+KDV(ikimilyon dörtyüz elli bin Türk Lirası)

4 - Geçici Teminatı                              :  73.500,00-TL.(yetmişüçbin beşyüz Türk Lirası)

5 - İhale Tarihi ve Saati                       :  25 Aralık 2014 - Saat: 16:00

                                                               Son teklif verme saati Aynı tarih Sat: 15.30

 6 - İhalenin Yapılacağı Yer                :  Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Güven Mah. Marmara Cad. Ne: 38 Güngören 34600 İSTANBUL

7 - İhale Usulü                                    :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü Muhammen Bedel üzerinden artırma ile,

8 - İhale Şartnamesi                            :  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                               Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mah .Marmara Cad. No: 38 Güngören/İSTANBUL Telefon : (212)449 56 54 -53 Faks: (212) 449 56 57 -51

9 - Şartname Bedeli                             :  250,00.-TL.( iki yüz elli Türk Lirası)

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri

Gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici % 3 Teminat

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden son bir yıl içerisinde alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (25/12/2014) saat 15:30'a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mah. Marmara Cad. No: 38 Güngören - İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

11230/1-Geri Dön