21 / 02 / 2024

İBB sosyal konutların onarım işini 6 Kasım'da ihaleye çıkarıyor!

İBB sosyal konutların onarım işini 6 Kasım'da ihaleye çıkarıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan sosyal konutların onarım işini 6 Kasım 2014 tarihinde saat 09.30'da ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 300 günde tamamlanacak.

Referans Göktürk'te konut almak isteyenler için lansmana özel indirim!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan sosyal konutların onarım işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 300 günde tamamlanacak. 


İhalesi; 6 Kasım 2014 tarihinde saat 09.30'da açık ihale usulü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü'nde yapılacak. İHALE İLANI:


2014/127910 İKN İBB SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLI- ĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 358


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ


BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR


MÜLKİYETİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT OLAN SOSYAL KONUTLARİN BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 


ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası 2014/127910


1- İdaren in


a) Adresi Fuatpaşa Cad. No:66 Kat:2 MERCAN-EMİNÖNÜ FATİH/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası :2124553320 -2124495107


e) Elektronik Posta Adresi : [email protected]


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı : Sosyal Konutların Bakını Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : İstanbul Geneli


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Mehmet Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Metler / Güngören / İSTANBUL


b) Tarihi ve saati : 06.11.2014 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 


yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 


kayıtlı olduğunu gösterir belge.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi vey a İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 


Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 


tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptınlamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 


bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 


son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 


ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B /111. Grubu İşler veya 


bu kapsamda yapılan bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü mezunu olan elemanların mezuniyet belgeleri 


ihale konusu işe denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü Fuatpaşa Cad. No: 26 Katlı Otopark Yanı Mercan - Fatih / 


İSTANBUL adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya F.KAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Mehmet Nezihi Özmen Malı. Kasım Sok. No: 62 Meıter / Güngören / İSTANBUL adresine elden teslim 


edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 


verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1


Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İhale ilanı için tıklayın


Geri Dön