20 / 04 / 2024

İki ilde 4 arsa satılacak! Yatırımcılar dikkat!

İki ilde 4 arsa satılacak! Yatırımcılar dikkat!

Kocaeli ve Balıkesir'de yer alan 4 adet arsa için satış ihalesi düzenleniyor. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan o satış ihaleleri...Sakarya ve Balıkesir'de yer alan 4 adet arsa için satış ihalesi düzenleniyor. Balıkesir'de yer alan arsaların muhammen bedelleri 47 milyon 200 bin TL ile 69 milyon 500 bin TL arasında değişirken, Kocaeli'de yer alan arsanın ise muhammen bedeli 84 milyon TL olarak açıklandı.

Satış ihaleleri 16 Nisan, 17 Nisan ve 19 Nisan'da yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gönen Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden:
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

1- Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazlardan, 1. (Bir) ve 2. (iki) sıradaki taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince
KAPALI TEKLİF USULÜ ile 3. (Üç) sıradaki taşınmazın satış ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gönen
Milli Emlak Şefliğinde (Gündoğdu Mah. Trafik Sok. No: 12 Gönen / BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Gönen Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. Taşınmaza ait özellik arz eden her türlü durum bu
şartnamesinde yer almaktadır.
3- Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana
göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir
vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmaz
üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.
4- İhalelere katılmak isteyenlerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü / Malmüdürlüğü veznesine veya TR 81 0001 0000 4900 0010 0052 12 no.lu
İBAN hesabına Geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz
teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi
zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas
alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.]

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus
Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik
numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek
kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili
olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan
ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale başlama saatine
kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
5- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden
önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları;
A-İÇ ZARF : İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir (iç zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, tebligata esas açık adresi yazılır ve kapatılan yeri
imzalanır ya da mühürlenir.)
a. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak, mektupta şartname ve eklerinin tamamen
okunup kabul edildiği belirtilecektir. Teklif edilen bedel hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan
veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.
B-DIŞ ZARF : Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir. (Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)
a- Teklif mektubunu içeren zarf (iç zarf).
b- Bu ilanın açıklamalar kısmı 4 ncü maddesi (a ) , (b) ve ( c) fıkralarında belirtilen ve ihalelere katılabilmek için talep edilen diğer belgeler.
6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal
edilir.
7- Geçici teminat bedelinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine veya banka hesabına yatırılması
gerekmekte olup, alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.
8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Satışı yapılacak olan taşınmazın ihalesinde oluşan bedel üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10
Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır.
10- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.
(Bilgi için : 0266 762 2955)

İLAN OLUNUR

İki ilde 4 arsa satılacak! Yatırımcılar dikkat!


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Gebze Orman İşletme Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : GEBZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İDARENİN ADRESİ : Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi No: 242
GEBZE - KOCAELİ
İDARENİN TELEFONU : 0 262 641 10 67
E-POSTA : [email protected]
İHALE TARİHİ : 19.04.2024
İHALE SAATİ : 11:00
İHALE YERİ : GEBZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTI SALONU


1- Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait
taşınmaz yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile peşin bedelle satılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların
İdaresi Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte
bulunmak ve;
a) Kanuni İkametgâh sahibi olmak.
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
c) Geçici teminatı yatırmış olmak. (Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye
Saymanlığının Ziraat Bankası İbrahimağa Şubesindeki TR**********************01 İBAN
numaralı hesabına yatırılacaktır.)
d) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişiler tüzel kişiliği temsile
yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsünü ticaret sicil gazetesi ile birlikte ibraz
etmelidir. İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ortak Girişim olması halinde, usulüne uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
ile iştirak edenlere ait noter tasdikli imza sirküleri,
g) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu’na teslim
etmek,
h) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeleri ihale saatinden
önce ihale Komisyonu Başkanlığı’na dosya halinde vermek mecburidir.
3- Taşınmaz Gebze Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare
görevlilerince gösterilecektir.
4- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim, harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım
satım giderleri, KDV ve mevzuatı gereği ödenmesi gereken tüm vergi ve giderler ihale üzerinde
kalana(ihale edilene) aittir.
5- Satış bedelinin tamamı, KDV, diğer vergi ve giderler peşin ödenecektir.
6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.
7- İhale şartnamesi ve dokümanları Gebze Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir
veya mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz İhale Biriminden görülebilecek olup, dosya bedeli
500,00 TL’dir. Dosya bedeli Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının
Ziraat Bankası İbrahimağa Şubesindeki TR**********************01 İBAN numaralı
hesabına yatırılacaktır.
8- Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait dekont veya banka teminat
mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf)
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi ünvanı, tebligata
esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri
istekli tarafından, kaşelenip veya mühürlenerek imzalanır.
9-Teklifler, 19.04.2024 günü saat 10:55’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında,
idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine
yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Emekli ve memurun Temmuz zammı hesaplandı! Kök maaş ve en düşük maaş ne kadar olacak? 

Kıbrıs'ta kanun değişiyor, Türk yatırımcıların önü açılıyor!

SGK kredi kartı ile ödeme 2024! Prim borçları kredi kartıyla ödenebilir mi? Şimdi bakın!


Geri Dön