19 / 06 / 2024

İki şehirde 11 konut ve imarlı 21 arsa satılıyor! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!

İki şehirde 11 konut ve imarlı 21 arsa satılıyor! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!

Balıkesir ve Kars'ta yer alan 11 adet konut ve 21 adet imarlı arsa için satış ihalesi düzenleniyor. Arsa ile konutların satış ihaleleri 24 Haziran ve 25 Haziran'da yapılacak.Balıkesir ve Kars'ta yer alan 11 adet konut ve 21 adet imarlı arsa satışa çıkarıldı.  Kars Sarıkamış'ta yer alan arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 45 bin 760 TL ile 1 milyon 733 bin 100 TL arasında değişirken, Balıkesir Karesi'de yer alan dubleks konutların satış bedelleri ise 8 milyon 500 TL olarak açıklandı.

Kars Sarıkamış'ta yer alan konut imarlı arsa ile Balıkesir Karesi'deki konutların satış ihaleleri 24 Haziran ve 25 Haziran'da yapılacak.


KARESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI
"Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                               
2- İhale Konusu
Adresi Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119 Karesi/BALIKESİR                                    
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202                                                                                                       
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2436709
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.  
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
  İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b)  Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d)  İkametgah İlmühaberi,                                                                                                        
e)  Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)  İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6-  İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar  ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR 51 0001 5001 5800 7309 2099 54 IBAN nolu Vakıfbank Akıncılar Şubesi hesabımıza  ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.    


İki şehirde 11 konut ve imarlı 21 arsa satılıyor! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 21 ADET TAŞINMAZ ve 2 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli, Sarıkamış İlçesinde bulunan 21 adet taşınmazın ve 2 adet taşıtın 2886 sayılı İhale Kanununa göre satışı yapılacaktır.                   


Yukarıda tapu kaydı, niteliği imar durumu ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların ve taşınır malların Belediye Başkanlığımızca 24.06.2022 Pazartesi günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda satışı yapılacaktır. İstekliler İhaleye ilişkin bilgileri Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğünden görebilirler.
1-İhaleye iştirak edecekler lüzumlu olan teminatları ile şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
2-Bahse konu taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Fen İşeri Müdürlüğünde görülebilir ve 500 TL bedelle satın alınabilir.

MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI VE ÖDEME

Söz konusu taşınmazlar ve araç peşin satılacaktır. Yatırılması gereken geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3 ü kadardır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin katkı payları hariç % 50’si ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50’si ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Muhammen bedel kanuni paylar hariç bedeldir. Tüm Kanuni Paylar alıcıya aittir.
3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye İştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 
AÇIK İHALE
 1- a)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgâh belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi. Vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
 b)Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydı, şartname alındı makbuzu vermeleri gerekmektedir.
2-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3-Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
4-İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Sarıkamış Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
5-İstekliler istenen evraklar ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
 

 

Nedir bu 7 Temmuz? Sıfır kilometre zamlanacak mı, ikinci el etkilenecek mi?

Silivri, Küçükçekmece ve Çatalca'da 5 adet arsa satılıyor! 

Dar gelirliye fatura desteği müjdesi geldi! 3 bin TL'lik faturanın 900 TL'si ödenecek! 


Geri Dön