17 / 06 / 2024

İki şehirde 3 gayrimenkul satılıyor! 

İki şehirde 3 gayrimenkul satılıyor! 

Hatay ve Adana'da yer alan 3 adet gayrimenkul için satış ihalesi düzenleniyor. Satış ihaleleri 20 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.Hatay ve Adana'da yer alan 3 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı. Hatay'da yer alan gayrimenkulün satış bedeli 87 milyon 317 bin 100 TL, geçici teminat bedeli 2 milyon 620 bin TL olarak açıklandı.

Adana'da yer alan iki adet arsanın ise muhammen bedelleri 49 milyon 570 bin TL ve 13 milyon 375 bin TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedelleri ise 1 milyon 487 bin TL ve 401 bin 250 TL olarak açıklandı.

Merakla beklenen satış ihaleleri 20 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Hatay İli Payas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Payas Belediyesine ait aşağıda bulunan gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır

1) Payas Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Salonunda gayrimenkulün satışı
yapılacaktır. Bu gayrimenkule müracaat etme süresi ihale saatine kadardır.
2) İhale ile ilgili şartlar hakkında ayrıntılı bilgiyi Payas Belediyesi İhale Komisyonu
Şefliği ile görüşülüp alınabilir.
3) İhaleye gireceklerin ihale saatine kadar geçici teminat bedelini Payas Belediyesine
nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen belgeler ile aşağıda
belirtilen belgeleri Payas Belediyesine ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Tebligat için, Muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli
ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Vatandaşlık Numaralı),
• Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde,
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
• Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
• Şekli, içeriği ve miktarı şartnamede belirlenen miktarda geçici teminat,
• Vekâleten iştirak edeceklerin vekâletname ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli
sureti,
• İhale şartnamesini 25.000,00.-TL. karşılığında aldıklarına dair makbuz,
• Vergi Dairesine borcu yoktur yazısı,
• Payas Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge,
• Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalamak zorundadır.)
4) İhale Komisyonu gayrimenkulleri satıp satmamak veya ihaleyi iptal etmek yetkisine
sahiptir.
İlanen duyurulur. 

İki şehirde 3 gayrimenkul satılıyor! 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Adana İli Yüreğir Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda belirtilen listede bulunan 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN DÖKÜMÜ


2- İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)
3- Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve
temin edinilebilecektir.
4- Geçici teminat muhammen bedelinin %3’ü dür.
5- İsteklilerden istenen belgeler;
Gerçek kişi olması halinde:
a) Kanuni tebligat adresi/ İkametgah adresi belgesi
b) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden)
c) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
d) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
e) Şartname alındı makbuzu
Tüzel kişi olması halinde:
a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
c) Noter tasdikli imza sirküleri
d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin
yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
g) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı
h) Şartname alındı makbuzu
6- Posta ve elektronik ortam ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler, yukarıda belirtilen belgeleri ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı, şahsen veya
posta yoluyla, tekliflerini ihalenin yapılacağı tarihin önceki iş günün mesai bitim saatine kadar ihale katılım evraklarını belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmeden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet
üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İta Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.
9- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.
10- Tescil işleminin yapılmaması durumunda ihaleyi alan kişi, tüzel kişi Satıştan mütevellit ödediği vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satışın
giderleri vb. harcamaları Yüreğir Belediyesinden istememeyi kabul etmiştir.
11- Satışı yapılan taşınmazın; ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından
sonra Tapu Müdürlüğünde ferağı verilecektir.
12- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmaz ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat
Belediyeye gelir olarak kaydedilir.
13- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde  Adana  Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
14- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15- Basılı evrak bedeli (şartname) 500 ₺ (Beş yüz Türk Lirası) dir.
İlan olunur. 

 

İzmir'in iki ilçesinde yapı envanteri çalışmaları tamamlandı! Duvarsız otoparklara eksi puan geldi!

'Emekli bayram ikramiyesini 5 bin TL yapacaklarını düşünmüyorum' diyen ekonomist duyduğu rakamı açıkladı!

TOKİ'den Ankara'ya 2 yeni proje müjdesi!


Geri Dön