17 / 07 / 2024

İki şehirde bin TL'den başlayan bedellerle kiralık 17 gayrimenkul! Tarihler tek tek açıklandı!

İki şehirde bin TL'den başlayan bedellerle kiralık 17 gayrimenkul! Tarihler tek tek açıklandı!

Eskişehir ve Aydın'da yer alan 17 gayrimenkul kiraya verilecek. Gayrimenkullerin satış ihaleleri 25 Haziran ve 4 Temmuz'da yapılacak.


Döviz ve altında al-sat kolaylığı!


Eskişehir ve Aydın'da yer alan 17 adet gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenleniyor. Eskişehir Odunpazarı'da yer alan gayrimenkullerin aylık kira bedelleri 129 bin 667 TL ve 93 bin TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedelleri de 466 bin 803 TL ve 334 bin 800 TL olarak açıklandı. 

Aydın Çine'de yer alan gayrimenkullerin kira bedelleri ise  bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Gayrimenkullerin satış ihaleleri 25 Haziran ve 4 Temmuz'da yapılacak.

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR
Eskişehir İli Odunpazarı Belediye Başkanlığından:

1- İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı
/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 222 213 30 30 / 2214 Faks: 0 222 227 96 07
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
d) İhalenin Yapılacağı Yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu
2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen
işyerleri (Tablo-2) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. A maddesi gereği kapalı teklif usulü
ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiraya verilecektir.
Basılı Evrak Bedeli 2.500,00₺’dir. Listede belirtilen taşınmazların kira ödemeleri yıllık peşin
olarak gerçekleştirilecektir. Listede belirtilen kiralama işlerinde kiracı sözleşme imzalanmasından
sonra 60 gün süre içinde işyeri tadilatını tamamlayacaktır. Kira başlangıcı sözleşmenin
imzalandığı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tadilatın bittiği tarihte başlayacaktır. Ancak ilk
kira bedelini sözleşme imzalanmasından sonra 15 gün içerisinde belediyeye ödenecektir


3- Kiralama İşinin Adı: Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı
Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1.Bodrum Katta yer alan 1101 m² işyeri, -2. Bodrum katta
yer alan 196 m² deposu ile toplam 1297 m² alana sahip işyerinin, -1. Bodrum katta yer alan 22
araçlık otopark ile birlikte 302.992,17₺(Üç Yüz İki Bin Dokuz Yüz Doksan İki Türk Lirası On
Yedi Kuruş) aylık muhammen bedel üzerinden; aylık kirası 302.992,17₺ altında kalmamak kaydı
ile %3,50 ciro üzerinden artırma yapılarak kira ödemelerine ciro üzerinden devam edilmesi kaydı
ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on)
yıllığına kiraya verilmesi işi.
İli : Eskişehir
İlçesi : Odunpazarı
Taşınmazın adresi : Yenikent Mahallesi İrem Sokak No:2/1 Odunpazarı/Eskişehir
Ada/Parsel : Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde
Yapı Alanı : Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1.Bodrum Katta
yer alan 1101 m² işyeri, -2. Bodrum katta yer alan 196 m²
deposu ile toplam 1297 m² alana sahip işyerinin -1. Bodrum
katta yer alan 22 araçlık otopark alanı bulunmaktadır.
Cinsi ve Miktarı : 1 adet depolu ve otoparklı işyeri
İşin Süresi : İş yeri tesliminden itibaren 10 yıl
Muhammen Bedel : İhalede belirlenen aylık ciro oranı (en az %3,5) kira bedelidir.
Ancak bu bedel 302.992,17₺/Aylık altında olamaz. 10 yıllık
muhammen bedel 36.359.060,40₺
Alt kira Bedeli : 302.992,17₺/ Ay (Kira ödemelerine ciro üzerinden devam
edilecektir. Ancak alt kira bedelinin altında kira ödemesi
yapılamayacaktır. 302.992,17₺/Ay olarak belirlenen alt kira
bedeli her yıl TÜFE (12 aylık ortalamalara göre) oranında artış
yapılarak güncellenecektir.)
Geçici Teminat : 1.090.771,81₺ (Muhammen Bedelin %3’ü)
Açıklama : Söz konusu işyeri mevcut durumda 4 bağımsız işyerinden
oluşmaktadır. Ancak kira sözleşmesi imzalandıktan sonra kiracı
tarafından belediyeden hiçbir ücret talep edilmeden mevzuat
kapsamında onaylı tadilat projesine uygun olarak tek işyerine
dönüştürülecektir. Kiracı, sözleşme imzalanmasından sonra 60
gün süre içinde işyeri tadilatını tamamlayacaktır. Kira başlangıcı
sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde
tadilatın bittiği tarihte başlayacaktır.
İhale Tarih ve Saati : 04.07.2024 Perşembe günü saat 11:30
Basılı Evrak Bedeli : 5.000,00 TL
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-Devletten alınabilir)
2- Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınabilir)
3- Noter Tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7- İç Zarf: Açık Teklif Usulü ihalelerde bulunmayacak, yalnızca Kapalı Teklif Usulü
İhalelerde bulunması zorunlu İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede
belirtilen teklif mektubu),
8- İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle
kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,
9- Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış meslek grubu oda kaydı,
2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.
3- Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının
onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7- İç Zarf: Açık Teklif Usulü ihalelerde bulunmayacak, yalnızca Kapalı Teklif Usulü
İhalelerde bulunması zorunlu İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede
belirtilen teklif mektubu),
8- İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle
kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,
9- Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
10- Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ
tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesini getirmek.
ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Lirası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
6- Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki
teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine
yatırılması zorunludur.
7- İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere
katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale iptal
edilerek, teminatı gelir kaydolunur.
8- Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan
ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.


İki şehirde bin TL den başlayan bedellerle kiralık 17 gayrimenkul! Tarihler tek tek açıklandı!

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK VE SATILACAKTIR
Aydın İli Çine Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Çine Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen 1’den 26’ e kadar olan taşınmazların satışı, 27’dan 41’e
kadar olan taşınmazların kiralanması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45nci maddelerine göre 25/06/2024 tarihine tesadüf eden Salı günü 14:00’de
başlayarak Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a) Kanuni İkametgâh Belgesi
b) Kimlik Fotokopisi
c) Belediyeye günü geçmiş borcu olmadığına dair belge
d) İhale dosya ücretinin yatırıldığına dair Makbuz ve Geçici Teminatın yatırıldığına Makbuz, Dekont veya Teminat Mektubu
e)İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.
1) İhale şartnamesi Çine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
2) İhaleye girmek isteyen istekliler 21/06/2024 Cuma günü saat 12:30’a kadar, Sıra No:1’den 5’a kadar 1.000,00 TL, Sıra No:6’den 16 ‘ye kadar
olan 2.000,00 TL, Sıra No:17’ den 21’ ya kadar 3.000,00 TL, Sıra No:22’ den 26’ e kadar 5.000,00 TL, Sıra No:27’ dan 41’e kadar 500,00 TL İhale Dosya
Bedelleri karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü servisinden satın alabilirler.
3) Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Sıra no 32’den 41’a kadar olan taşınmazlar Zahire ürünleri satışı yapmak veya depo olarak kiraya verilecektir.
5) İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.

 

İBB, Emlak Konut GYO-THY Arnavutköy projesi için düğmeye basıyor! İBB ve bakanlık arasında ikinci raunt başlıyor!

İzmir’de konut satışları düştü, kiralar arttı!

Ford Focus'ta tam 300 bin TL'lik Haziran fırsatı! Hemen 0 faiz kampanyalı en düşük Ford Focus fiyatına bakın!


Geri Dön