28 / 05 / 2024

İki şehirde satılık 6 arsa! Konut imarlı arsa almak isteyenler dikkat!

İki şehirde satılık 6 arsa! Konut imarlı arsa almak isteyenler dikkat!

Trabzon ve Gaziantep'te yer alan arsalar satışa çıkarıldı. Yatırımcıların merakla beklediği satış ihaleleri 24 Mayıs'ta yapılacak.Trabzon ve Gaziantep'te yer alan yedi adet arsa için satış ihalesi düzenleniyor. Arsaların satış ihaleleri 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 23 milyon TL ve 49 milyon 500 bin TL olarak, geçici teminat bedelleri ise 690 bin TL ve 1 milyon 485 bin TL olarak belirtildi.

Gaziantep'te yer alan konut alanı imarlı arsaların muhammen bedelleri 41 milyon 239 bin 185 TL ile 67 milyon 292 bin 680 TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 1 milyon 237 bin 175 TL ile 2 milyon 18 bin 780 TL arasında değişiyor. 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlimiz Ortahisar İlçesi sınırları içerisinde kalan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırım)
usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:159 Ortahisar/TRABZON adresinde listede verilen tarih ve
saatte Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olacak şekilde
hazırlayarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 24.05.2024 tarih ve saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi
karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri
ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler
herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
İhale, 24.05.2024 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
Yapılacak satış ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan bedel kanuni süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLER
a.Nüfus cüzdan Fotokopisi.
b.Kanuni ikametgah belgesi.
c.Türkiye’de tebligat için adres beyanı
d.Noter tasdikli imza beyannamesi.
e.Şartname alındı makbuzu.
f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektubu.
g.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter
tasdikli imza beyannamesi.
h.Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
i. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı Yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına
dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)
j. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
k.Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair belge.
l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukardaki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
TÜZEL KİŞİLER
a.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil
Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge.
b.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c.Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti
ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
d.Şartname alındı makbuzu.
e.Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
g.2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı Yasaya göre ihalelere katılma Yasağı olmadığına
dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)
h.Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
k.Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya
halinde hazırlanacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında 2.500,00 TL bedel karşılığında
temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Satışa sunulan 3831 ada 1 nolu parselde bulunan 130 nolu bağımsız bölüm İçin on (10) yıllık kira sözleşmesi
mevcuttur. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
İlan olunur. 

İki şehirde satılık 6 arsa! Konut imarlı arsa almak isteyenler dikkat!


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
- İHALENİN KONUSU:
Şahinbey İlçesi, Sarısalkım Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu
alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen
taşınmazın satışı işidir. 


2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü artırma ile
ayrı ayrı yapılacaktır.
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına
konulacaktır.
İhale şartname bedeli 500,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.
4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,
Türkiye Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu Belediyemiz banka
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka
teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 24.05.2024 Cuma günü, saat 15:00 ‘da Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube
Müdürlüğüne 24.05.2024 Cuma günü, saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya
da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus
Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale
tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,
ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka
teminat mektubu,
ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

Tahincioğlu'ndan Bodrum'a yeni proje! Nidapark Çamlık ön talep topluyor!

Evo Life Kartal satışta! Yeni proje! 

Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları yüzde 62 arttı! 597 milyon dolarlık alım yapıldı!


Geri Dön