21 / 02 / 2024

İncirliova'da inşaat karşılığı otopark ve dükkan kiralama ihalesi!

İncirliova'da inşaat karşılığı otopark ve dükkan kiralama ihalesi!

İncirliova Belediyesi, 2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların yapımı için 25 yıllığına kiralama ihalesi düzenliyor..

Referans Göktürk'te konut almak isteyenler için lansmana özel indirim!İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından inşaat yapım karşılığı, 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, meydan kafeterya ve zemin katta dükkanlar intifa eksiltme usulü ile 25 yıl üzerinden ihale edilecek. 
İhale 14 Mart'ta saat 15:00'da İncirliova belediyesi 1. Katta bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda yapılacak.


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI, 192 ARAÇLIK TEK KATLI YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN KAFETERYA VE ZEMİN KATTA DÜKKÂNLAR İNTİFA EKSİLTME USULÜ İLE 25 YIL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEKTİR

İncirliova Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

Madde 1 - Mülkiyeti belediyemize ait tapunun 9 pafta, 1539 parselinde kayıtlı 3147,00 m2 gayri menkul üzerine belediye meclisi kararı gereğince 2 adet meydan kafeterya belediyeye ait olmak üzere 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanlar yükleniciye ait olmak üzere, İnşaat yapım karşılığı 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların 25 yıl süreli kullanma karşılığında,

2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların yapımı için 25 yıl üzerinden intifa eksiltme usulü esasına göre yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Madde 2 - İstekliler İhale Şartnamesini ve dosyasını, mesai saatleri içerisinde 08:30 - 12:30 ve 13.30 - 17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No: 37 adresinde bulunan belediyemiz hizmet binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Lira) karşılığı temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler istenilen belgeleri dış zarf içerisine koyarak zarfın yapıştırılan yeri kaşelenip imzalanarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İncirliova belediyesi Hizmet Binasının 3.katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

Madde 3 - İşin ihalesi 14.03.2018 günü, Saat 15:00'da İncirliova belediyesi 1. Katta bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre yıl üzerinden eksiltme esasına göre kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Madde 4 - İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 3.049.573,00 TL (Üç milyon kırk dokuz bin beş yüz yetmiş üç)’dir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 5 - a) Geçici Teminat:

Bu işin inşaata ilişkin geçici teminatı, bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin % 3'ü olan 91.487,00 TL (Doksan bir bin dört yüz seksen yedi Türk Lirası)’dir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilir.

b) Kesin Teminat:

İnşaata ilişkin kesin teminat, işbu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin %6'sıdır.

Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını işbu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak İdareye verecek veya İdarenin göstereceği banka hesabına yatıracaktır.

Taşınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek kayda değer bir değişiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam inşaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artış maliyeti, uygulama yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı tutarında ilave kesin teminat alınır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

Madde 6 - İhale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDA İSTENEN BELGELER

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyen;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

2. 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3. 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

3. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun ortak girişim beyannamesi vermesi.

6) 91.487,00 TL’lik geçici teminat vermeleri,

7) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair yazı.

8) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı.

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

10) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

Madde 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

TEKLİFLERİ HAZIRLANMASI

Madde 9 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif mektubu aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen indirimin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

A) İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak gösterileceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf,

b) 4. Maddede istenen diğer belgele

c) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

d) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi,

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Madde 10 - 10.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, İncirliova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

10.2. Posta ile gönderilen teklif zarfları teslim alınmayacaktır.

10.3. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı geçerlidir.

Madde 11 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

Madde 12 - Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

 


Geri Dön