17 / 06 / 2024

İpotekli borç senedi nasıl düzenlenir?

İpotekli borç senedi nasıl düzenlenir?

İpotekli borç senedi, taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış kişisel bir alacak meydana getiren taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evrağa deniyor. Peki, ipotekli borç senedi nasıl düzenlenir?İpotekli borç senedi nasıl düzenlenir?

İpotekli borç senedi, taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evrağa deniyor.


İpotekli borç senedi ile ilgili yasal esaslar Medeni Kanun kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince, ipotekli borç senedindeki borçtan kişisel olarak sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki hakkında ipoteğe ilişkin hükümler uygulanıyor.


İpotekli borç senedi nedir?

I. Amaç ve nitelik

MADDE 898.- İpotekli borç senedi, taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış kişisel bir alacak meydana getirir.


II. Değer biçilmesi

MADDE 899.- İpotekli borç senedi yoluyla rehin kurulması için tapu idaresince taşınmaza resmen değer biçilir. Biçilmiş değeri aşan miktar için ipotekli borç senedi yoluyla rehin kurulamaz.


III. Muacceliyet bildirimi

MADDE 900.- İpotekli borç senedindeki alacak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, faizlerin ödenmesi gereken tarihte, bu tarihten en az altı ay önce alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa yapılacak bildirimle muaccel olur.  

 

IV. Malikin durumu

MADDE 901.- İpotekli borç senedindeki borçtan kişisel olarak sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki hakkında ipoteğe ilişkin hükümler uygulanır.


Taşınmaz maliki, alacaklıya karşı borçluya ait bütün def'ileri ileri sürebilir.


V. Devir ve bölünme

MADDE 902.- İpotekli borç senedinin güvencesi olan taşınmazın devrine veya bölünmesine ilişkin sonuçlar hakkında ipotek hükümleri uygulanır.


İpotekli borç senedi nedir?


Geri Dön