19 / 06 / 2024

İstanbul Güngören'de 12.8 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Güngören'de 12.8 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı, Güngören Güneştepe'de yer alan arsayı 12 milyon 850 bin TL bedelle satışa çıkardı.İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı, Güngören Güneştepe'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 12 milyon 850 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Tapu sicilinde Belediyemiz lehine tescilli ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 36.md. si gereğince kapalı teklif usulü artırma ile arsa satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1- Encümen Karar tarih ve No ‘su : 26/11/2020 tarih ve 640 sayılı kararı
2- Taşınmaza Dair Bilgiler :
a) İl :İstanbul
b) İlçesi : Güngören
c) Cinsi : Arsa
d) Pafta No : 1
e) Ada No : 381
f) Parsel No : 5
g) Yüzölçümü : 1.709,68 m²,
h) Satışa Konu Belediye Hissesi : Tam,
ı) Hâlihazır durumu : Boş
j) İmar Durumu : 18.02.2005- 08.11.2019 t.t.li 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon Tadilat İmar Planında Doğanbey caddesi cephesinden 5 metre, Güngören caddesinden 15 metre, arka bahçe mesafesi 5 metre olan göre blok
nizam 7 kat, H:23,50 (7 Kat) İrtifalı Özel Sağlık Tesisi Alanında kalmaktadır.(Ayrıntılar ihale satış
şartnamesinde belirtilmiştir.)
k) Vakfiyesi olup/ olmadığı : Yok
l) Adres (Cadde-Sokak-No) : İstanbul İli Güngören İlçesi Güneştepe Mahallesi Güngören ve Doğanbey Caddelerine cephelidir.
3 - Muhammen Bedeli : 12.850.000,00 TL. (Onikimilyonsekizyüzelli bin Türk Lirası)
4 - Geçici Teminatı (% 3) : 385.500,00 TL ( Üçyüzseksenbeşbin beşyüz Türk Lirası)
5 - İhale Tarihi ve Saati : 17/12/2020 - Saat: 14:30
6- Son teklif verme Tarihi ve saati : 17/12/2020 - Saat: 13:30
7 - İhalenin Yapılacağı Yer : Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38 Güngören 34173 İSTANBUL
8 - İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile
9 - İhale şartnamesi : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir.
Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38  deki hizmet Binasında faaliyet gösteren Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzden ve Web sitemizden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu vardır. Telefon : (0212) 449 56 57 Web Sitesi: www.gungoren.bel.tr.
10 - Şartname Bedeli : 500,00 TL.( Beş Yüz Türk Lirası )
11- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
j) Şartname bedeli makbuzu
12- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
13- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç ihale günü (17/12/2020) saat 13:30’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara Cd. No :38 Güngören - İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.


Geri Dön