14 / 07 / 2024

İstanbul ve Bursa'da 8 adet arsa satılıyor! Büyükşehirde arsa arayanlara fırsat!

İstanbul ve Bursa'da 8 adet arsa satılıyor! Büyükşehirde arsa arayanlara fırsat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Osmangazi Belediyesi 8 adet arsayı satıyor. Peki İstanbul ve Bursa'da satışı yapılacak arsaların fiyatları ne kadar? Satış ihaleleri ne zaman yapılacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından 8 adet arsa satışa sunuldu. Söz konusu arsaların satış ihaleleri ile ilgili detaylar tek tek belli oldu. 

İBB tarafından satışa sunulan arsa Kağıthane Merkez'de yer alıyor. 80 metrekarelik büyüklüğe sahip arsannın imar durumu konut alanı olarak belirtildi. 

Kağıthane'de yer alan arsa için satı ihalesi açık teklif usulü ile 21 Şubat 2024 tarihinde saat 10:50'de gerçekleştirilecek. 

Arsa için 120 bin TL geçici teminat bedeli ile 3 bin TL şartname bedeli belirlendi. Satışı yapılacak arsanın fiyatı ise 4 milyon TL olarak açıklandı.

İstanbul ve Bursa da 8 adet arsa satılıyor! Büyükşehirde arsa arayanlara fırsat!

Osmangazi Belediyesi de Bursa Osmangazi'de Çukurca Mahallesinde yer alan 7 adet arsayı satıyor. Söz konusu arsalar için satış ihalesi açık teklif usulü ile 27 Şubat 2024'te saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan arsaların büyüklükleri 411,86 metrekare ile 427,50 metrekare arasında değişiyor. Arsalar için 102 bin TL ile 117 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Belediye tarafından verilen ilanda, arsaların muhammen bedellerinin 3 milyon 400 bin TL'den başladığı ve milyon 900 bin TL'ye kadar yükseldiği belirtildi. 

İstanbul ve Bursa da 8 adet arsa satılıyor! Büyükşehirde arsa arayanlara fırsat!

İlan metinleri: 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
 

Encümen Kayıt Noİlçe/MahalleAda NoParsel NoAlanı
(m²)
Satılacak Hisse OranıHalihazır DurumuVakfiye Bilgisiİmar DurumuCinsiMuhammen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Şartname Bedeli
(TL)
İhale Tarihiİhale Saati
902Kağıthane/Merkez95451080 m²TamamıİşgalliYokKonut AlanıArsa4.000.000,00120.000,003.000,0021.02.202410:50

  

1)    İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul
2)    İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3)    İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33
4)    İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a)    Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,
b)    Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c)      Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
d)    Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
e)    Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri,
f)    Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h)    Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
i)    Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
5)    İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6)    Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
7)    İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
8)    Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 20 Şubat 2024 Saat: 15:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
9)    Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.   

    İLAN OLUNUR

-----------------

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
   7 ADET GAYRİMENKUL SATILMASI İŞİ


Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 3 parselde bulunan (411,86 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli:                                        3.700.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli:                                     111.000,00.-TL
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 4 parselde bulunan (425,02 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli:                                        3.400.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli:                                     102.000,00.-TL
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 5 parselde bulunan (427,48 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli:                                        3.410.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli:                                     102.300,00.-TL
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 6 parselde bulunan (427,50 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli:                                        3.410.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli:                                     102.300,00.-TL
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 7 parselde bulunan (427,41 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli:                                        3.410.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli:                                     102.300,00.-TL
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çukurca Mahallesi 12911 ada 8 parselde bulunan (427,27 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli:                                        3.850.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli:                                     115.500,00.-TL
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Çukurca Mahallesi 12911 ada 9 parselde bulunan (427,14 m² bitişik nizam 3 kat ticaret+konut alanında kalmaktadır.) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli:                                        3.900.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli:                                     117.000,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer:                   Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Tarih ve Saati:                          27 Şubat 2024 Salı Günü 14.00’de
Evrakları Sunma Tarih ve Saati:     26 Şubat 2024 Pazartesi Günü 17.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;
a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
c) İkametgâh Belgesi (Muhtarlık, Nüfus Md,  e- devlet)
d) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)              
e) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
f) Vekâleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekâletname                                                                                                                                                     
g) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

Tüzel Kişiler;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekâleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekâletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
h) Tüzel kişilik yetkilisine ait nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgâh belgesi
Not:
1-İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.   
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

SSK ve Bağkur emeklilerine 4 bin TL seyyanen zam, en düşük emekli maaşı 12 bin TL! Kulislerden flaş haber!

Beklenen büyük Marmara depremini buralar 9-10 şiddetinde hissedecek! Deprem uzmanından korkutan analiz! 

Gayrimenkul fiyatları düşecek mi? Vatandaşlar ne bekliyor? 


Geri Dön