02 / 03 / 2024

İstanbul ve Gaziantep'te iki arsa satılacak! 

İstanbul ve Gaziantep'te iki arsa satılacak! 

İstanbul ve Gaziantep'te yer alan iki adet arsa için satış ihalesi düzenleniyor. Arsaların muhammen bedelleri 26 milyon 282 bin  TL ile 10 milyon 203 bin TL arasında değişiyor. İstanbul ve Gaziantep'te yer alan iki adet arsa satışa çıkarıldı. İstanbul Pendik'te yer alan arsanın muhammen bedeli 26 milyon 282 bin TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 788 bin 500 TL olarak açıklandı.

Gaziantep Şehitkamil'de yer alan arsanın ise muhammen bedeli 10 milyon 203 bin TL olarak belirtilirken, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 500 bin 750 TL olarak açıklandı.

Merakla beklenen satış ihaleleri 22 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından:

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır.
İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 / Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye
Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.
Şartname bedeli 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü’nden (2.Kat) temin edilebilir.2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Büyük Sanayi alanında
kalmakta, Maksimum 2 Kat olmak üzere maksimum Kaks:0,80’dir.
Şeyhli 10552 ada 4 parsel sayılı 1.391,27 m² alanlı taşınmazda bulunan 1.314,10 m²
Belediyemiz hissesinin satış işlemin-de 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi
uyarınca KDV alınmayacaktır. 488 sayılı damga Vergisi Kanununa istinaden Damga Vergisi
tahsil edilecektir. 03.01.2011 tarih ve 64 yevmiye ile Askeri güvenlik bölgesi şerhi bulunmakta
olup, parselin altından (içinden) 400’lük atık su boru hattı geçmektedir. Borunun deplase işlemi
alıcısına aittir.
3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve
yetkisine sahiptir.
4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak
kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret
veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A)
veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.
6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat
mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak
olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

İstanbul ve Gaziantep te iki arsa satılacak! 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulüyle ile aşağıda
hizasında belirtilen tarih ve saatte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde "Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi"
toplantı salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için;
a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin
vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kapalı
teklif usulü ile yapılan ihalelerde belirtilen saate kadar, açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde ise ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
e) Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye
ilişkin olarak Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak alındı belgesinin,
f) Geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç
Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 02 0001 0000 42 0000 1000 5432 IBAN numaralı banka hesabına “Adı Soyadı/Ünvanı -T.C.
Kimlik Numarası/Vergi Numarası ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı” şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak,
ödemeye ilişkin Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişini İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
3- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan
müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli peşin
veya taksitle ödenebilir. Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istenilmesi
halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve
üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
4- Şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar
Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme
alınmayacaktır.
6- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10
Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Taşınmazın satışına ait ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ihale ilanı İl Müdürlüğümüzün
https://gaziantep.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 

Büyükşehir tazminatı masaya geldi! Memurlara kira yardımı şart!

TÜİK işsizlik rakamlarını duyurdu: İşsizlik aralıkta 12 bin kişi azaldı!

İnşaat maliyetlerindeki artış durulmuyor: 1 yılda yüzde 67,31 arttı!


Geri Dön