18 / 07 / 2024

İzmir ve Afyonkarahisar'da satılık 5 arsa! Taksitle arsa fırsatını kaçırmayın!

İzmir ve Afyonkarahisar'da satılık 5 arsa! Taksitle arsa fırsatını kaçırmayın!

İzmir ve Afyonkarahisar'da yer alan 5 adet arsa satışa çıkarıldı. Arsaların satış ihaleleri 26 Haziran ve 12 Temmuz'da yapılacak.
İzmir ve Afyonkarahisar'da yer alan 5 adet arsa için satış ihalesi düzenleniyor. Arsaların satış ihaleleri 26 Haziran ve 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'da yer alan arsaların muhammen bedelleri 11 milyon 877 bin 783 TL ile 114 milyon 720 bin 446 TL arasında değişirken geçici teminat bedelleri de 356 bin 333 TL ile 3 milyon 441 bin 613 TL arasında değişiyor. 

4 taksit imkanıyla satışa çıkarılan  İzmir  Karaburun'daki arsanın ise tahmini satış bedeli 22 milyon 709 bin 700 TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 681 bin 291 TL olarak açıklandı. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen
bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan, imar planlarımızda da konut alanında kalmakta
olan toplam 4 (dört) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.
maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile 26/06/2024 tarihinde Karaman
İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda
aşağıdaki belirtilen sıra ve saatler takip edilerek satılacaktır.

2. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde
bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Ertuğrulgazi, Battalgazi ve Karşıyaka Mahallelerindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın
ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son
müracaat günü olan 26/06/2024 tarihi ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne
vermeleri gerekmektedir.
Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan Battalgazi Mahallesindeki arsa vasıflı
gayrimenkulümüzün K.D.V.' si hariç olup, ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı
tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. Ertuğrulgazi ve Karşıyaka
Mahallelerindeki arsa vasıflı gayrimenkullerimiz ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
17/p maddesine göre K.D.V.’ den istisna olup, ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı
tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
03. Satış İhalesine Katılacak Olanlar;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Kayıt Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin
Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz
olacak)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin
Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz
olacak)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon
Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında
T.R.T. saat ayarı esastır.
İLAN OLUNUR.


İzmir ve Afyonkarahisar da satılık 5 arsa! Taksitle arsa fırsatını kaçırmayın!

ARSA VASIFLI TAŞINMAZ (TAKSİTLİ) SATILACAKTIR
İzmir İli Karaburun Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan arsa vasıflı taşınmazın
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve Kapalı Teklif Usulü İhale ile 1 peşin
olmak üzere toplam 4 eşit taksitle 12.07.2024 Cuma Günü Karaburun Belediyesi Başkanlık
Konağı bahçesinde satılacaktır

•* Tercihli: Konut veya Turizm Tesisi, E: konut içindir, Turizm Tesisi tercihinde E tesis
cinsine göre farklılık gösterebilir.
• Teklif zarfı en geç taşınmaza ait ihale saatinden 1 saat öncesinde olmak üzere Yazı
İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhale, Merkez Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No:4 Karaburun/İzmir, Karaburun
Belediyesi Başkanlık Konağı Bahçesi adresinde 12.07.2024 Cuma günü Saat 14.30 de Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale sonrasında geçici teminat ihaleyi alan tarafından; ihale bedelinin % 6 sı tutarındaki
kesin teminata yükseltilecektir.
İhaleye katılmak için gerekli belgeler:
Gerçek kişilerden
• İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),
• Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,
• Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,
• Adli sicil kaydı,
• Başkası adına katılıyorsa 2024 yılı noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
• Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,
• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
• Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz
Tüzel kişilerden
• İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),
• Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin vukuatlı Nüfus kayıt örneği,
• Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,
• Yılı Noter onaylı, yetki belgesi ve vekaletname,
• Yılı noter onaylı imza sirküleri,
• Yılı içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi,
• İflas konkordato olmadığına dair belge,
• Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,
• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
• Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz
İhaleye katılamayacak olanlar:
İhale komisyonlarının çalışmalarına temel olacak ilk ve son işleri tamamlayan, belgeyi
düzenleyen, imzalayan ve ihale sonuçlarını uygulayacak olanlar ile İhale komisyonu başkan ve
üyelerinin ana, baba, kardeş, evlat, karı-kocaları ve bunların dahil oldukları ortaklıklar (Anonim
Ortaklıklar hariç), gerek doğrudan gerekse aracı olarak ihaleye katılamazlar.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve arttırmada en uygun bedeli
tespitte serbest olup Arsalara ait imar durumu Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünden öğrenilebilir.
Kapalı Teklif Usulü Yapılacak ihalemiz için Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek
şekilde hazırlanacaktır.
A)İÇ ZARF
Teklif Mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce ve kanunu vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
B)DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
1) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
2) Gerçek kişiler için Türkiye’ de kanuni ikametgahı olduğun dair belge (Nüfus
Müdürlüğü’nden veya e- Devletten temin edilecek.)
3) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi.
4) Tüzel kişiliğin ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihale
tarihinin olduğu yıla ait olacak)
5) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
6) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
7) Vekaleten ihaleye katılan kişilerin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekaletname ile imza sirküsü.
8) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı.
9) Şartname satın alındığına dair makbuzun aslı.
10) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
11) Belediyemize borcu olmadığına dair belge(ihale tarihinden sonra alınmış)
C)DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır.
Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu
yazılarak kapatılacaktır.
İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerini mühürlenip imzalanması
gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
Her bir parsele ait şartname 250.00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler
Müdürlüğünden temin edilebilir.
İletişim Numarası: 444 35 56

 

Konut fiyatları resmen çakılacak! Finans yazarı ve ekonomist tarihi verdi!  

Mevduat faiz oranlarında Haziran 2024 şoku! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi kaç TL?

TOKİ'den İstanbul ve Ankara'ya 343 yeni konut müjdesi! 5 yeni kampanya için düğmeye basıldı!


Geri Dön