29 / 02 / 2024

İzmir'in göbeğinde belediyeden satılık arsa!

İzmir'in göbeğinde belediyeden satılık arsa!

İzmir Buca Belediyesi Zafer Mahallesi'ndeki 6 bin metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale usulü ile satışa çıkardı. Peki, arsa satış ihalesi ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...Buca Belediyesi Başkanlığı Zafer Mahallesi'ndeki 6 bin metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale usulü ile satışa çıkardı. 

Söz konusu arsa satışı ihalesi  19 Aralık 2023 tarihinde saat 14:45'te Buca Belediyesi Meclis Salonu (Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:2) yapılacak.

Satışa çıkarılacak arsasının geçici teminatı 2 milyon TL olarak belirlendi. Muhammen Bedeli ise 80 milyon lira olarak açıklandı.

T.C.
İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
İl / İlçe / Mahalle
İzmir / Buca / Zafer Mh. (Tapu Mh.: Kuruçeşme)
Pafta / Ada / Parsel
L18A15C4A Pafta / 20298 Ada / 3 Parsel
Adres
Atatürk Caddesi No:190
Alanı
6.000,00m²
İmar Durumu
Konut Dışı Kentsel Çalışma ve UA, E:0,60, Hmax= 9,50m
Fiili Durumu
Taşınmaz ilan tarihi itibari ile boştur. Tamamı Buca Belediyesine aittir.
(TEK Kurumu lehine 3,53m²’lik yerde irtifak hakkı bulunmaktadır.)
Muhammen Bedel
80.000.000,00TL
Geçici Teminatı
2.400.000,00TL
İhale Usulü
2886 S.K. 35/a Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)
İhale Günü
19.12.2023
İhale Saati
14:45

AÇIKLAMA
İhale Dosyasının Görüleceği Yer
Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR)
İhale Dosyası Satış Bedeli
İhale dosyası bedelsiz temin edilebilir.
İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres:
Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih
19.12.2023 / Saat 12:00
İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati
19.12.2023 / Saat 12:30
İhale İçin Evrak Teslim Adresi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer
Buca Belediyesi Meclis Salonu (Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:2)

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANILIR
 1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin (Ek-6 hariç) doldurulup imzalanmış nüshalarını,
 2. Teminat mektubunu (yada Madde-4’de açıklanan teminat olarak kabul edilebilecek değerleri),
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde
  1. Nüfus cüzdanı sureti
  2. Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi
  3. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde:
  1. Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı
  2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
  3. Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
  4. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde
  1. Şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
  2. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (3) ve (4) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
 6. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde;
  1. Verecekleri her türlü teminatlarda (geçici v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir.
  2. Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belge sunmalıdır.
  3. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.
 
 • İstenen belgelerden Teklif Mektubu İç Zarf’a diğer tüm belgeler Dış Zarf’a konulacaktır.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. İhale dosyasının nasıl teslim edileceği, İdare’den temin edilecek şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
 • Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


 İLAN OLUNUR.

Şehir Plancıları Odası'ndan Ankara'daki projeye tepki:  Ankara  Büyükşehir Belediyesi’nin yanlış bir kararı!

Köseköy Koridoru Bağlantı Yolu Projesi, konut ve ticari alanlara ulaşımı rahatlayacak!


Geri Dön