21 / 06 / 2024

Kapadokya'da 10 yıllığına kiralık otel!

Kapadokya'da 10 yıllığına kiralık otel!

Nevşehir İli Göreme Belediye Başkanlığı, Nevşehir Göreme'de yer alan turistik oteli kiraya verecek. Söz konusu kiralama ihalesi 4 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.Nevşehir İli Göreme Belediye Başkanlığı, Nevşehir Göreme'de yer alan turistik otel için kiralama ihalesi düzenliyor.

Aylık kira bedeli 1 milyon TL olarak belirlenen otel için ödenmesi gereken geçici teminat bedeli ise 3 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

Kiralama süresinin 10 yıl olarak belirlendiği otel Göreme Kasabası, İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi'nde yer alıyor. 

Söz konusu kiralama ihalesi 4 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'te Göreme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda yapılacak.

Kapadokya da 10 yıllığına kiralık otel!

TURİSTİK OTEL VE APARTLAR KİRAYA VERİLECEKTİR
Nevşehir İli Göreme Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.
Yeri Niteliği ve Miktarı : Nevşehir İli, Merkez İlçesi Göreme Kasabası, İsaliGaferli-Avcılar Mahallesi Müze caddesi No:52 de bulunan kain ve tapunun 6 pafta 8915-8921-8922- 8923-8924-8927-8929-8930-8932-8933-8935-8936 ve 8937parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulu 1 adet 64 odalı turistik Otel ve 15 adet apart.
Aylık Muhammen Kira Bedeli (KDV Hariç) : 1.000.000,00 TL
Geçici Teminat Miktarı : 3.600.000,00 TL
Kira Süresi : 10 Yıl
İhalenin Yapılacağı Yer : Göreme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis
toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes
Caddesi No:2 Göreme/Nevşehir
İhale Tarihi : 04/12/2023 Pazartesi günü
İhale Saati : 14:00
İhale Usulü : 2886 sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif açık arttırma
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- Noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgah belgesi,
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
5- İhale şartname bedeline ait makbuz,
6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu
olmadığına dair belge
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
6- İhale şartname bedeline ait makbuz,
7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza
beyannamesi,
8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
9- Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu
olmadığına dair belge Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 20.000,00 TL bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 04/12/2023 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.,

KİPTAŞ Kırlangıç Evler'de sona yaklaşıldı! Dev proje 2024 Şubat'ta teslim!

Trabzon'da deprem tehdidi! Binaların hiçbiri test edilmedi!

TOKİ Aksaray projesi için beklenen tarih geldi! 94 konutluk yeni proje bugün ihaleye çıkıyor!


Geri Dön