18 / 07 / 2024

Kayseri'de 21 milyon 561 TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Kayseri'de 21 milyon 561 TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığı, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde'nde kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi düzenliyor. İhale 2 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.
Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığı, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde'nde  kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edecek. İhalenin muhammen bedeli 1 milyon 21 milyon 561 TL olarak belirlendi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu:

Kayseri de 21 milyon 561 TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi : Söz konusu kat
karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Kayseri Kocasinan
Belediyesi, Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak
edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 02.11.2021 SALI günü, Saat
14.00’ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile
Kentsel Tasarım Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla
yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.
Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli : İhale şartnamesi Kentsel
Tasarım Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş
için İhale dosya bedeli 500,00- TL (Beş yüz Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım
Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.
Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları:
Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek
gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen
bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz
veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243
3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye
belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda
‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve
mektubun aslı olacaktır.
Madde 6- Ödeme Şekli : Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş
olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri
yapılacaktır.

Kayseri de 21 milyon 561 TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!
Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden
alınacaktır),
7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz
veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı
olacaktır.
7.7-) 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi
gerekmektedir.
7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece
görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri
7.11-) Muhammen bedelin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli
olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili
Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar
müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli
sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu
ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.
Madde 8- İhale İlanı Hakkında : İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat
karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların
verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun
teklifi tespit etmekte serbesttir.


Geri Dön